Fastighetsägares egenkontroll

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt.

Friska hus har friskare hyresgäster

18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de relaterar till miljön inomhus. Fastighetsägare till flerbostadshus ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden. Det görs genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte. Ludvika kommun genomför under 2024 – 2025 ett tillsynsprojekt om fastighetsägares egenkontroll.

Fastighetsägarna ska bedriva egenkontroll

Fastighetsägarna är skyldiga att bedriva egenkontroll utan någon uppmaning från myndigheterna. Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa. Men det är också ett sätt att se till att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns. En fastighetsägare ska därför på eget initiativ kontrollera om det finns brister och åtgärda brister i förebyggande syfte. Tillsynsmyndigheten, kommunens miljö- och byggkontor, är skyldig att bedriva tillsyn på hur fastighetsägaren uppfyller de krav som finns på verksamheten. En viktig del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur fastighetsägarnas egenkontroll är utformad och om den fungerar.

Vid händelse av att betydande brister framkommer vid tillsynen startar myndigheten ett ärende där nedlagd tid för tillsyn och handläggning debiteras fastighetsägare enligt den kommunala taxan som beslutats av kommunfullmäktige.

Vilka regler styr egenkontrollen?

Miljöbalken är den lag som innehåller de grundläggande bestämmelserna om egenkontroll (26 kap.19 § miljöbalken). I miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som ligger till grund för egenkontrollen (2 kap. miljöbalken).

Det är fastighetsägaren som ska visa för tillsynsmyndigheten att man har en fungerande egenkontroll. Det är inte kommunen som ska bevisa att fastighetsägaren inte följer kraven i miljöbalken. Detta kallas omvänd bevisbörda.

Dessutom finns det klara fördelar för fastighetsägare att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

Exempel på områden som en fastighetsägare bör ha koll på:

  • Buller
  • Fukt och mikroorganismer
  • Radon
  • Legionella
  • Skadedjur och ohyra
  • Störande lukt
  • Temperatur och drag
  • Ventilation

Mer information om fastighetsägarens egenkontroll

Du kan läsa mer om fastighetsägarens ansvar för egenkontroll av inomhusmiljö i Folkhälsomyndighetens broschyr Fastighetsägarens ansvar för egenkontroll av inomhusmiljö Länk till annan webbplats..

För mer information om egenkontroll för fastighetsägare är du välkommen att kontakta oss på Verksamhetsområde miljö och bygg.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: