Kemikalieolycka

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet är implementerat i svensk lag.

I Ludvika kommun finns det företag som omfattas av Sevesodirektivet. Det innebär att vi som kommun ska se till att allmänheten får tillgång till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna lag.

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna.

För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska informationen innehålla uppgift om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de personer som löper risk att påverkas ska handla vid en olycka. Detta gäller även i förhållande till personer i en annan kommun.

Företag i Ludvika kommun som omfattas av

Sevesodirektivet

I Ludvika kommun omfattas Hitachi Energy Sweden AB av lagens lägre kravnivå.

I Ludvika kommun omfattas Maserfrakts bergtäkt belägen på södra slänten av Skålberget cirka 2 km väster om Sörvik och cirka 2 km väster om Håksberg. Avståndet till Ludvika centrala del är cirka 7 km bilväg. Bergtäkten omfattas av lagens lägre kravnivå.

Information om Seveso-direktivet

Mer information om Seveso-direktivet finner du på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: