Vägsamfälligheter i Anneforsområdet, Fredriksberg

Berörda områden

Översiktlig karta över berörda områden

Ändring av tre detaljplaner för vägsamfälligheter i Anneforsområdet, Fredriksberg.

Bakgrund

20 september 2021 beslutade kommunfullmäktige att upphäva ett tidigare beslut från 2001, gällande ett kommunalt övertagande av vägar i 12 orter. Beslutet från 2001 ersattes 2021 med ett beslut om att kommunen ska lämna över vägarna till vägföreningar i sju orter. Dessa orter är:

  • Fredriksberg
  • Grangärde - Nyhammar
  • Sörvik - Brunnsvik
  • Håksberg - Landforsen
  • Sunnansjö
  • Saxdalen
  • Gonäs

Grängesberg och Blötberget berörs inte av den här ändringen, trots att de ingick i det ursprungliga beslutet från 2001. Detta beror på att Grängesberg har genomgått en förändring och är nu i kommunal regi och Blötberget har sen beslutet fått en välfungerande vägförening.

Vägföreningar i Anneforsområdet

I samband med beslutet från 2021 bedömde kommunen att allmän platsmark såsom natur och parker ska förvaltas under kommunalt huvudmannaskap. Arbetet med att genomföra beslutet från 20 september 2021 har påbörjats i Fredriksberg.

I tätorten pågår det just nu två processer för vägföreningar. Den första går att läsa om via länken Vägsamfälligheter i Fredriksberg Öppnas i nytt fönster.. Den andra berör nedanstående tre planer:

  • Plan nr 58: Förslag till utvidgning av byggnadsplanen för Annefors
  • Plan nr 60: Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Annefors
  • Plan nr 129: Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Annefors (industriområdet i sv. delen)

Planerna som berörs av ändringen är byggnadsplaner, vilket är planer gjorda enligt byggnadslagen 1947.

Det huvudsakliga syftet med ändringarna är att skapa en enhetlig väghållning inom tätorten Fredriksberg, då den i dagsläget är spridd mellan kommunalt och enskilt, majoriteten av befintliga planer har enskilt huvudmannaskap.

Vid en planändring som innebär att huvudmannaskapet ändras behövs särskilda skäl lyftas till varför denna ändring görs. För Fredriksberg är de särskilda skälen att planerna gränsar till befintliga planer där det finns ett enskilt huvudmannaskap för vägar.

Förslag till utvidgning av byggnadsplanen för Annefors (plan 58)

Byggnadsplanen syftar främst till en utökning av bebyggelse och småindustri tomter. Stora delar av gällande byggnadsplan har ersatts av andra planer och den gällande byggnadsplanen består endast av kvartersmark för bostäder och allmän plats – park eller plantering.

Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet för gällande byggnadsplan där allmän plats park eller plantering får ett kommunalt huvudmannaskap istället för enskilt. Det är till följd av beslutet taget den 20 september 2021 i kommunfullmäktige där samtliga vägar utanför Ludvika och Grängesberg tätort ska få ett enskilt huvudmannaskap. I samband med detta bedömde kommunen att park och naturområden ska ha ett kommunalt huvudmannaskap.

Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Annefors (plan 60)

Planområdet är beläget i centrala Fredriksberg med anslutning till Länsväg 245. Gällande byggnadsplans förslag är att öka möjligheten till att bygga bostäder.

Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet i byggnadsplanen från enskilt till delat. Det är till följd av beslutet taget den 20 september 2021 i kommunfullmäktige där samtliga vägar utanför Ludvika och Grängesberg tätort ska få ett enskilt huvudmannaskap. I samband med detta bedömde kommunen att park och naturområden ska ha ett kommunalt huvudmannaskap.

Syftet är då att allmän plats – gata ska få enskilt huvudmannaskap. Allmän plats – park och plantering kommer fortsatt ha kommunalt huvudmannaskap. Skälet är att skapa en enhetlig väghållning i Fredriksbergs tätort.

Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Annefors (industriområdet i sv. delen) (plan 129)

Planområdet är beläget vid länsväg 245 Filipstad – Fredriksberg – Rämshyttan. Den gällande byggnadsplanen omfattar främst en tomtplats för den aktuella industrin och avser att legalisera industrianvändning. Planen omfattar även ett grönområde som ersätter den mark industrin har tagit i anspråk.

Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskapet för gällande byggnadsplan där allmän plats parkmark får ett kommunalt huvudmannaskap istället för enskilt. Det är till följd av beslutet taget den 20 september 2021 i kommunfullmäktige där samtliga vägar utanför Ludvika och Grängesberg tätort ska få ett enskilt huvudmannaskap. I samband med detta bedömde kommunen att park och naturområden ska ha ett kommunalt huvudmannaskap.

Länsväg 245 berörs inte av denna planändring då den biten ersätts av en annan detaljplan.

Granskning pågår till den 27 mars 2024. Handlingarna ställs ut på Fredriksbergs bibliotek, entrén i Folkets hus Ludvika samt på kommunens hemsida.

Samråd

nov 2023 – jan 2024

Granskning

feb – mars 2024

Antagande

maj 2024

Laga kraft

juni 2024

Upplysningar lämnas av:
Sophie Loch – Samhällsplanerare
0240– 863 47
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Här kan du läsa mer om vägsamfälligheter Öppnas i nytt fönster.

Här finns information om beslutet, bidrag och vanliga frågor och svar.

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: