Vägsamfälligheter i Håksberg - Landforsen

Ändring av sju detaljplaner för delat huvudmannaskap av allmän platsmark.

Översiktlig karta över berörda detaljplaner

Översiktlig karta över berörda detaljplaner

Bakgrund

20 september 2021 beslutade kommunfullmäktige att upphäva ett tidigare beslut från 2001, gällande ett kommunalt övertagande av vägar i 12 orter. Beslutet från 2001 ersattes 2021 med ett beslut om att kommunen ska lämna över vägarna till vägföreningar i sju orter. Dessa orter är:

 • Fredriksberg
 • Grangärde - Nyhammar
 • Sörvik - Brunnsvik
 • Håksberg - Landforsen
 • Sunnansjö
 • Saxdalen
 • Gonäs

Grängesberg och Blötberget berörs inte av den här ändringen, trots att de ingick i det ursprungliga beslutet från 2001. Detta beror på att Grängesberg har genomgått en förändring och är nu i kommunal regi och Blötberget har sen beslutet fått en välfungerande vägförening.

Samfällighetsförening i Håksberg - Landforsen

I samband med beslutet från 2021 bedömde kommunen att allmän platsmark såsom natur och parker ska förvaltas under kommunalt huvudmannaskap. Arbetet med att genomföra beslutet från 20 september 2021 har påbörjats i Fredriksberg.

Planändringarna berör sju planer där huvudmannaskapet ska ändras. De planer som berörs av ändringen är:

 • Plan nr 23: Styckningsplan över en del av fastigheten Landforsen 2:1
 • Plan nr 25: Styckningsplan över en del av fastigheterna Persbo Övre 11:3 och 16:10 samt Persbo Nedre 1:1
 • Plan nr 79: Förslag till byggnadsplan för del av Håksberg
 • Plan nr 103: Förslag till byggnadsplan för del av Håksbergs gruvsamhälle
 • Plan nr 167: Förslag till stadsplan för Landforsen (Södra delen)
 • Plan nr 280: Förslag till stadsplan för PERSBO ÖVRE 62:14 m.fl.
 • Plan nr 285: Förslag till stadsplan för del av Håksberg (Norra delen)

Planerna som berörs av ändringen är främst byggnadsplaner och stadsplaner, vilket är planer gjorda enligt byggnadslagen 1947. Två av planerna är avstyckningsplaner som gjordes på slutet av 1930 talet.

Det huvudsakliga syftet med ändringarna är att skapa en enhetlig väghållning inom Håksberg - Landforsen, då den i dagsläget är spridd mellan kommunalt och enskilt, majoriteten av befintliga planer har enskilt huvudmannaskap.

Vid en planändring som innebär att huvudmannaskapet ändras behövs särskilda skäl lyftas till varför denna ändring görs. För Håksberg - Landforsen är de särskilda skälen att planerna gränsar till befintliga planer där det finns ett enskilt huvudmannaskap för vägar.

Styckningsplan över en del av fastigheten Landforsen 2:1 (plan 23)

Gällande styckningsplan är upprättad 1938, och syftade till att stycka tomter för småhus. Den gällande styckningsplanen reglerar även plats för allmänna platser för plantering samt vart vägarna i området ska gå. I den gällande styckningsplanen regleras det även var kvartersmarken får och inte får bebyggas.

Styckningsplaner är gamla planer och har fått samma status som detaljplaner i samband med olika övergångsbestämmelser mellan lagar.

Styckningsplaner har enskilt huvudmannaskap.

Styckningsplan över en del av fastigheterna Persbo Övre 11:3 och 16:10 samt Persbo Nedre 1:1 (plan 25)

Gällande styckningsplan är upprättad 1938, och syftade till att stycka tomter för småhus. Den gällande styckningsplanen reglerar även plats för allmänna platser för plantering samt vart vägarna i området ska gå. I den gällande styckningsplanen regleras det även vart kvartersmarken får och inte får bebyggas.

Styckningsplaner är gamla planer och har fått samma status som detaljplaner i samband med olika övergångsbestämmelser mellan lagar.

Styckningsplaner har enskilt huvudmannaskap.

Förslag till byggnadsplan för del av Håksberg (plan 79)

Gällande byggnadsplan är upprättad 1958, och syftade till att skapa plats för fler bostäder för att stötta upp behovet av bostäder till anställda på gruvan.

Gällande byggnadsplan har ett enskilt huvudmannaskap. Det ska i och med planändringen ändras till ett delat huvudmannaskap.

Förslag till byggnadsplan för del av Håksbergs gruvsamhälle (plan 103)

Gällande byggnadsplan är upprättad 1958, och syftade till att skapa plats för fler bostäder för att stötta upp behovet av bostäder till anställda på gruvan.

Gällande byggnadsplan har ett enskilt huvudmannaskap. Det ska i och med planändringen ändras till ett delat huvudmannaskap.

Förslag till stadsplan för Landforsen (Södra delen) (plan nr 167)

Gällande stadsplan är upprättad 1972. Syftet med stadsplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse.

Gällande stadsplan har ett kommunalt huvudmannaskap. Det ska i och med planändringen ändras till ett delat huvudmannaskap.

Förslag till stadsplan för PERSBO ÖVRE 62:14 m.fl. (plan nr 280)

Gällande stadsplan är upprättad 1987. Syftet med stadsplanen är att möjliggöra för 18 enbostadshus i området.

Gällande stadsplan har ett kommunalt huvudmannaskap. Det ska i och med planändringen ändras till ett delat huvudmannaskap.

Förslag till stadsplan för del av Håksberg (Norra delen) (plan nr 285)

Gällande stadsplan är upprättad 1984, syftet med planen är att skapa en modern stadsplan som ska ersätta den gällande äldre byggnadsplanen. Området för allmänt ändamål utökas för att innefatta förskola och fritidsgård. I planområdets norra del föreslås ett område med enbostadshus. Solbergsvägen föreslås att avslutas med en större vändplan vid skolan.

Gällande stadsplan har ett kommunalt huvudmannaskap. Det ska i och med planändringen ändras till ett delat huvudmannaskap.

Granskningen pågår till och med den 27 juni 2024, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Samråd

feb – mars 2024

Granskning

maj – juni 2024

Antagande

augusti 2024

Laga kraft

september 2024

Handlingar

Här kan du ladda hem granskningshandlingarna:

Underrättelse Pdf, 168.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 23
Planbeskrivning (tillägg) Pdf, 971.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta (ändrad) Pdf, 36.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning (original) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 590.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 25
Planbeskrivning (tillägg) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta (ändrad) Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning (original) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 589.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 79
Planbeskrivning (tillägg) Pdf, 991.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta (ändrad) Pdf, 874.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning (original) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 578.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 103
Planbeskrivning (tillägg) Pdf, 1009.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta (ändrad) Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning (original) Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 577.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 167
Planbeskrivning (tillägg) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta (ändrad) Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning (original) Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 539 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 280
Planbeskrivning (tillägg) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta (ändrad) Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning (original) Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 585.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan 285
Planbeskrivning (tillägg) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta (ändrad) Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning (original) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 662.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas av:
Sophie Loch – Samhällsplanerare
0240– 863 47
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Här kan du läsa mer om vägsamfälligheter Öppnas i nytt fönster.

Här finns information om beslutet, bidrag och vanliga frågor och svar.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: