Suomenkielen hallintoalue

Ludvikan kunta on suomen kielen hallintoalue 1. helmikuuta 2015 lähtien. Suomen kielen hallintoalueena kunnalla on erityinen velvollisuus suojella ja edistää suomen kielen ja kulttuurin asemaa. Hallintoalueen muodostamisen myötä kunnalla on erityinen vastuu tarjota palvelua suomen kielellä.

Ruotsi on kautta aikojen ollut monien kielien ja kulttuureiden maa. Ruotsin kansalliset vähemmistöt, eli saamelaiset (myös alkuperäiskansa), romanit, juutalaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset ovat kaikki asuneet Ruotsissa kauan, ja ovat osa ruotsin yhteistä kulttuuriperimää. Näillä vähemmistöryhmillä on oma kielellinen, kulttuurinen tai uskonnollinen viiteryhmä sekä halu säilyttää oma kulttuurillinen identiteettinsä. Historialliset vähemmistökielet Ruotsissa ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.  

Ludvikan kunnassa asuvista 27 000 asukkaasta noin 12 prosentilla, eli n. 3 000 asukkaalla on suomalaistausta (ensimmäisen, toisen tai kolmannen polven ruotsinsuomalainen).

Laki kansallisista vähemmistöistä

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan 01.01. 2010. Sen tehtävänä on suojella ja edistää kansallisia vähemmistöjä ja heidän oikeuksiaan. Lain perussuoja takaa kaikille ruotsin kansallisille vähemmistöille oikeuden tiedonsaantiin heidän omalla kielellään, suojan omalle kulttuurille ja kielelle, oikeuden neuvonpitoon sekä mahdollisuuden vaikuttaa.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä korvaa lait oikeudesta käyttää saamea, suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Lisäksi saamelaiskäräjälakiin ja sosiaalipalvelulakiin on tehty muutoksia.

Ruotsin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti määrätyt vähemmistöoikeudet tulee toteuttaa koko maassa. Siksi uusi laki (2009:724) koskee kaikkia kansallisia vähemmistöjä.  Tukholman läänin lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät ovat 01.01.2010 lähtien olleet päävastuussa Ruotsin vähemmistöpolitiikan koordinoinnista ja sen toteutuksen seurannasta.

Perussuoja

Lain niin kutsuttu perussuoja koskee kaikkia kansallisia vähemmistöjä ja on voimassa koko maassa, Perussuojaan kuuluu seuraavat asiat:

  • Hallintoviranomaisten tulee sopivalla tavalla tarpeen vaatiessa informoida kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan
  • Valtiolla ja kunnilla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielten suojelemisesta ja edistämisestä, ja lisäksi tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa
  • Erityisesti tulee edistää lasten kulttuurisen identiteetin kehittämistä ja oman vähemmistökielen käyttöä
  • Hallintoviranomaisten tulee antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja neuvotella sellaisista asioista vähemmistöjen edustajien kanssa mahdollisimman paljon.

Erityisoikeudet

Hallintoalueen muodostamisen myötä kunnalla on erityinen vastuu tarjota palvelua suomen kielellä, mikä tiivistettynä tarkoittaa seuraavaa;

Oikeus asioida suomen kielellä

Yksittäisellä henkilöllä on oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan suullisesti tai kirjallisesti kunnan kanssa, mikäli kunta on asiassa päätöksentekijä. Kunta on velvollinen antamaan suullisen vastauksen suomen kielellä sekä vaadittaessa antamaan kirjallisen käännöksen päätöksestä ja sen perusteluista.

Kunta voi määrätä erityisen ajan ja paikan vähemmistökielisen palvelun antamista varten.

Suomenkielinen esikoulutoiminta ja vanhustenhuolto

Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää vanhusten- ja lastenhuolto kokonaan tai osittain suomen kielellä, jos joku kunnassa sitä vaatii. Kunnan tulee aktiivisesti huolehtia siitä, että suomenkielen taitoista henkilökuntaa on tarjolla niissä toiminnoissa, jossa suomenkielisen palvelun kysyntää ilmenee. 

Oikeus osallistua ja vaikuttaa

Kunnan on annettava vähemmistölle vaikutusvaltaa sitä koskevissa kysymyksissä ja mahdollisimman paljon neuvoteltava vähemmistön edustajien kanssa tällaisista kysymyksistä. Ludvikan kunta neuvottelee vähemmistön kanssa etenkin seuraavien teemojen puitteissa: kulttuuri, vanhustenhuolto, lastenhuolto ja koulutus, jotta kunnan tarjoamat palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin vähemmistön tarpeita.

Haluatko olla mukana neuvonpitoryhmissä ja saada äänesi kuuluviin vanhustenhuoltoa, lastenhuoltoa tai kulttuuria koskien? Kunta järjestää avoimia neuvonpitokokouksia noin 2 kertaa vuodessa.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: