Det här är Solviksskolan

Undervisningen på skolan genomsyras av en stor vilja att utveckla undervisningen för att den ska vara så effektiv som möjligt. Här vill vi vara i framkant gällande skolutveckling! I skolans undervisningskultur ingår att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, då vi vet att detta gynnar elevers utveckling i alla skolans ämnen.

Solviksskolan är en interkulturell skola, vilket berikar kunskapen om omvärlden. Skolans personal tar del av den senaste läsforskningen i läsmodul från Skolverket i samarbete med Uppsala universitet och vi lägger stort fokus på att stödja våra elever att bli goda läsare. På Solviksskolan har man även utifrån forskning om vad som ger mest effektiv undervisning, valt att arbeta med lärarledda, kooperativa undervisningsmetoder, vilket innebär ett medvetet sätt att ge våra elever så många träningstillfällen som möjligt. Vi ser tydliga och positiva resultat där eleverna utvecklas snabbt både språkligt och socialt.

Solviksskolan har en jämförelsevis stor elevhälsa med god tillgång till speciallärare, socialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog.

Hösten 2023 har Solviksskolan gått med i ett forskningsprojekt IBIS, som står för inkluderande beteendestöd i skolan i samarbete med forskare från Uppsala universitet. Detta för att på ett långsiktigt sätt arbeta för trygghet, studiero och hög måluppfyllelse för våra elever.

Under raster finns organiserad rastverksamhet och eleverna har möjlighet att låna lekredskap i vår rastbod. Skolgården är lummig och grön och inspirerar till lek och pedagogisk verksamhet med multiarena och uteklassrum. Den fysiska miljön har byggts för att vara trygg och skydda från biltrafik och buller.

Solviksskolan invigdes 2019 och har tilldelats arkitekturpris för sin långsiktigt hållbara arkitektur. Den håller hög klass på material, med hänsyn taget till dagsljus och med fina rumsbildningar, färgsättning och konstnärlig utsmyckning. Varje klassrum är utrustat med en clevertouch. Eleverna har tillgång till chromebooks i skolarbetet och att undervisa i en modern digital miljö, och samtidigt träna eleverna att läsa i böcker, är naturliga delar av undervisningen.

I närmiljön finns grönområden med närhet till vatten och till vår egen skolskog. På gångavstånd till skolan finns även idrottshall, ishall, friidrottsanläggning, konstgräsplan, motionsspår, simhall, badplats, affärer, hembygdsgård med bland annat gruvmuseum, lasarett, bibliotek och stadens centrum.

Bästa skolan för varje elev

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: