Svartbygge, olovligt byggande

Om du påbörjat en åtgärd utan startbesked, oavsett om du ansökt eller anmält åtgärden kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal.

Det är alltid olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Miljö- och byggnadsnämnden ska se till att det som olovligen har utförts tas bort eller på annat sätt rättas, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.

Byggsanktionsavgifter

Vid olovligt byggande ska myndighestnämnden miljö och bygg ta ut byggsanktionsavgifter. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen.

Avgiften beräknas utifrån vilken typ av åtgärd och vilken storlek. Avgiften ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den.

Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Att du inte har tagit reda på reglerna är inte ett skäl att undgå sanktionsavgift

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att rättsliga följder upphör en viss tid efter att de inträffat.

Byggåtgärder har en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att det efter 10 år inte är möjligt att ingripa med ekonomiska sanktioner.

Men det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Till exempel får man inte utföra bygglovbefriade åtgärder på byggnader som uppförts olovligt/olagligt eller på den tomt som byggnaden står på, även om den olovliga byggnaden är mer än 10 år gammal.

Kontakta oss

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Undantag från telefontiderna: fredag 10 maj, fredag 7 juni, onsdag 25 december, fredag 27 december.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: