Inför köp av småhustomt

Vad man bör tänka på när det gäller bland annat tomtkö, bygglov, vatten och avlopp, elnät och fiber

Verksamhetsområde planerings marksektion ansvarar för försäljning av kommunala småhustomter och kommunens tomtkö. Genom att anmäla sig till tomtkön och betala anmälningsavgiften kan man få möjlighet att köpa en småhustomt för villabebyggelse. Tomtköreglerna och blankett till anmälan till tomtkö finns på sidan lediga småhustomter och tomtkö. 

Köpeavtal och köpebrev

Marksektionen upprättar köpeavtal och köpebrev. I köpeavtalet framgår bland annat vilken köpeskilling och tillträdesdag som gäller. Köpeskillingen ska vara kommunen tillhanda på den överenskomna tillträdesdag som anges i köpeavtalet.

När pengarna kommit in till kommunen upprättas ett köpebrevet till köparen. Köpebrevet är en kvittens på inbetald köpeskilling

Ansökan om inskrivning av lagfarten i fastigheten ska ske inom tre månader efter att köparen fått köpebrevet. Lagfartsansökan görs hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen i Mora, blankett finns på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nybyggnadskarta/Utsättning

Nybyggnadskarta innehåller detaljerade uppgifter till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar. Nybyggnadskartan utgör bland annat underlag för upprättande av situationsplan för bygglovsansökan.

Kontakta mätningsingenjör på teknik och projekt  kommunens växel 0240-86000 för beställning av nybyggnadskarta och utsättning . Debitering sker enligt gällande taxa.

Bygglov

Kontakta bygglovshandläggarna på verksamhetsområde miljö och bygg för mer information, kommunens växel 0240-86000. Debitering sker enligt gällande taxa.

Vatten och avlopp

Kontakta WBAB (Wessman Barken Vatten och Återvinning), kundtjänst 0240-30900 för information om anslutning, taxor och avgifter till kommunalt vatten och avlopp.

Elnät

Kontakta VB-elnäts kundtjänst för information 0771-98 70 00

Fiber/bredband

Frågor om fiber och bredband, kommunes växel 0240-86000 eller e-post bredband@ludvika.se

Kontakta oss

Ludvika kommun


kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: