Ansök om interkommunal plats inom förskola eller fritidshem

Här kan du läsa om barns rätt till placering i annan kommun än hemkommunen, så kallad interkommunal placering.

Information om interkommunala placeringar inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Enligt Skollagen 8 kap. 13§ har ett barn rätt att bli mottaget i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens verksamhet.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ta emot barn från en annan
kommun.

Placering med anledning av särskilda skäl

Vid placering med hänvisning till särskilda skäl ”konkurrerar” barnet på samma villkor som ett barn folkbokfört i den mottagande kommunen.

Särskilda skäl:

 • Ett barn i behov av särskilt stöd som önskar ta del av lämplig verksamhet som är anpassad för barnets behov, exempelvis allergiavdelning eller förskola med viss pedagogik.
 • Geografiska skäl, till exempel om familjen bor nära kommungränsen eller om vårdnadshavaren arbetar i den mottagande kommunen.
 • Barnet tillhör någon av de nationella minoriteterna och har inte möjlighet att gå i en minoritetsspråkig förskola i sin hemkommun.
 • Att ändring av folkbokföringen kan dra ut på tiden.

Särskilda skäl gäller ej för barn som behöver pedagogisk omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds då ingen skyldighet att erbjuda sådan omsorg finns.

Mottagande kommun ska begära yttrande från hemkommunen innan beslut fattas om att erbjuda plats.

Placering av andra skäl

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall ta emot
ett barn från en annan kommun. Mottagande kommun avgör om plats erbjuds.

Exempel på andra skäl:

 • En av vårdnadshavarna bor i den mottagande kommunen och barnet bor regelbundet hos honom/henne (så länge barnet har bara en plats).

Ingen skyldighet att erbjuda plats i två kommuner

Enligt den gällande skollagen finns ingen skyldighet för hemkommunen
att erbjuda plats i två kommuner vid växelvis boende. Om plats beviljas i två
kommuner innebär det en högre kostnad för hemkommunen då hemkommunen även är skyldig att ge ersättning till mottagande kommun. Detta innebär också att samma barn har tillgång till två heltidsplatser, vilket försvårar kommunens
skyldighet att erbjuda förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
till alla som omfattas av skollagen.

Ersättning från hemkommunen kan inte krävas om barnet har pågående placering även i en annan kommun. Utgångspunkten är att ett barn har en plats.

Övergripande

 • Den mottagande kommunens bedömning avgör om barnets förhållanden motiverar en plats i kommunen. Bedömningen görs utifrån barnets perspektiv.
 • Mottagande kommuns barnomsorgsregler tillämpas.
 • Barnomsorgsavgiften betalas i de flesta fall till den kommun där barnet har plats.

Bor du i annan kommun och vill ansökan om plats i förskola eller fritidshem i Ludvika kommun?

Ansökan om barnomsorg görs via någon av länkarna här nedan. Barnomsorgshandläggaren hanterar kontakten med den andra kommunen. 

Om du loggar in till e-tjänsten Min sida för förskola och fritidshem kan du även:

 • ansöka om överflyttning inom förskola eller fritidshem (samma formulär som ansökan, på sidan där du anger barnets personuppgifter anger du längst ner ”Typ av ansökan = Omplacering”).
 • ändra kontaktuppgifter
 • svara på platserbjudande
 • ändra placeringsschema
 • ändra eller rapportera ny inkomst
 • säga upp en plats inom förskola eller fritidshem

Bor du i Ludvika kommun och vill ansökan om plats i annan kommun?

Kontakta den aktuella kommunen för att få information om hur du ansöker om plats hos dem.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: