Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett begrepp för samtliga lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling.

En del hygienlokaler kräver en anmälan till Verksamhetsområde miljö och bygg. Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamheten i lokalen ska vara tillåtlig enligt gällande detaljplan. I vissa fall kan det behövas bygglov för ändrad användning.

Lokalen ska vara godkänd i den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) för aktuell verksamhet.

Hör alltid av dig till verksamhetsområde miljö och bygg innan du startar en hygienisk verksamhet.

Varför ska jag anmäla?

Syftet med anmälan är att Verksamhetsområde miljö och bygg så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten och avgöra om lokalen är lämplig. Anmälan ska du göra senast sex veckor innan verksamheten startar.

Om anmälan kommer in försent eller uteblir kan Verksamhetsområde miljö och bygg besluta att verksamheten ska betala en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Avgifter

För handläggning av anmälan får verksamheten betala en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt. I handläggningen ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet. Det är viktigt att anmälan är komplett och att det bifogas de efterfrågande uppgifterna för att inte förlänga handläggningstiden.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken är skyldig att själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är främst att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Egenkontrollen ska vara skriftlig och kunna visas upp vid miljö- och hälsoskyddsinspektörernas inspektioner.

På Socialstyrelsens sida kan du läsa om hälsorisker som kan uppkomma och hur du minskar eller undviker dessa, lämpliga hygienrutiner och behandlingsrutiner, hantering och skötsel av instrument och redskap samt lämplig utformning, inredning och skötsel av lokaler.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: