Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Nedan hittar du några av Ludvika kommuns rådgivande organ.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Ludvika har sedan 1998 ett brottsförebyggande råd, BRÅ. Syftet är att skapa en trygg livsmiljö så kommunen uppfattas som attraktiv att bo och leva i.

Intentionerna med Ludvikas brottsförebyggande råd är att samla intressenter och deras resurser för att på bästa sätt arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet. Intressenter är till exempel fritidsgårdar, skolan, socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården.

Brottsförebyggande rådet föreslår årligen en handlingsplan, som sedan kommunstyrelsen beslutar om. Av handlingsplanen framgår vad kommunen ska ägna sig åt inom det brottsförebyggande området. Planen berör områden så som information, utbildning, tillgänglighetsbegränsning och tillsyn och samordnade riktade insatser. Brottsförebyggande rådet följer årligen upp planen.

Kommunstyrelsens ordförande fungerar som ordförande för brottsförebyggande rådet.'

Information och kontakt

Vill du också vara med och arbeta för ett tryggare samhälle eller få ytterligare information? Kontakta gärna Davis Helsing, samordnare inom BRÅ, 0240-860 00.

Råd för förvaltningsområdet för finska språket

Iso neuvosto / Stora Rådet: Ludvika Samråd för finska förvaltningsområdet är öppen för alla allmänheten, som är intresserade av och vill delta i samtal kring utvecklingen av kommunens finskspråkiga verksamheter och arbete mot minoriteten. Gruppen träffas 2 gånger om året. I rådet ingår representanter från kommunens nämnder och förvaltningar.

Information och kontakt

Vid frågor om rådet, kontakta samordnaren på 0240-862 95.

Företagsråd

Rådet består av representanter från kommunledningen , företagsorganisationer och företag. Rådets främsta uppgift är att vara ett forum för diskussioner om olika näringslivsinsatser samt att lämna förslag på långsiktiga strategier, näringslivsprogram samt verksamhetsplan.

Tillgänglighetsråd

Tillgänglighetsrådet är kommunens organ och en resurs för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och handikapporganisationer med lokalförening i kommunen. Tillgänglighetsrådet hette tidigare handikapprådet.

Tillgänglighetsrådet ska vara ett forum där företrädare från handikapporganisationerna kan framföra sina synpunkter i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. Frågorna ska avse kommunens uppgifter och ansvarsområden. Rådet har rätt initiera frågor till vård- och omsorgsnämnden och övriga nämnder.

Detta innebär att rådet kan:

  • föreslå och medverka till förändringar, förbättringar och utveckling för personer med funktionsnedsättningar inom skola och barnomsorg, vård och omsorg, gatu- och trafikplanering, bebyggelseplanering, arbete, bostäder, kultur och fritidsaktiviteter med mera,
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning,
  • verka för en tillgänglig kommun.

Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år och består av politiker och representanter från samtliga handikapporganisationer som har en lokalförening i Ludvika.

Ordförande för mandatperioden 2023-2026 är Åsa Bergqvist.

Du kan ta del av Tillgänglighetsrådets protokoll.

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är kommunens organ och en resurs för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärernas riksorganisationer i kommunen.

Pensionärsrådet ska vara ett forum där företrädare för pensionärsföreningarna kan framföra sina synpunkter i frågor som berör pensionärerna och som avser kommunens uppgifter och ansvarsområden. Rådet har rätt att initiera frågor till kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Detta innebär att rådet kan:

  • föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning,
  • avge yttranden i övergripande frågor av vikt för pensionärerna i kommunen.

Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år och består av fyra förtroendevalda politiker och 10 ledamöter från pensionärsorganisationer i kommunen.

Ordförande för mandatperioden 2023-2026 är Ann-Christin Anderberg.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: