Rådgivande organ

  Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Nedan hittar du några av Ludvika kommuns rådgivande organ.

  Bråttsförebyggande rådet, BRÅ

  Ludvika har sedan 1998 ett brottsförebyggande råd, BRÅ. Syftet är att skapa en trygg livsmiljö så kommunen uppfattas som attraktiv att bo och leva i.

  Intentionerna med Ludvikas brottsförebyggande råd är att samla intressenter och deras resurser för att på bästa sätt arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet. Intressenter är till exempel fritidsgårdar, skolan, socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården.

  Brottsförebyggande rådet föreslår årligen en handlingsplan, som sedan kommunstyrelsen beslutar om. Av handlingsplanen framgår vad kommunen ska ägna sig åt inom det brottsförebyggande området. Planen [MN1] berör områden så som information, utbildning, tillgänglighetsbegränsning och tillsyn och samordnade riktade insatser. Brottsförebyggande rådet följer årligen upp planen.

  Kommunstyrelsens ordförande fungerar som ordförande för brottsförebyggande rådet.

  Information och kontakt

  Vill du också vara med och arbeta för ett tryggare samhälle, eller få ytterligare information? Kontakta gärna Arne Adolfsson, samordnare inom BRÅ, 0240-860 00.

  Råd för förvaltningsområdet för finska språket

  Det finska namnet på rådet är Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen neuvosto. Rådets roll är att bevaka och informera vad som gäller utifrån de lagkrav kommun har gentemot de nationella minoriteterna. Rådets roll är också att stötta kommunens verksamheter inom vård- och omsorg samt förstärka det finska språket inom kultur och skola.

  Rådet väljs av nämnderna och består av en politiker och en tjänsteman från respektive nämnd och förvaltning. Därtill har den sverigefinska minoriteten en representant i rådet. Kommunstyrelsen utser ordförande för rådet.

  Information och kontakt

  Vid frågor om rådet, kontakta samordnaren på 0240-860 30.

  Företagsråd

  Rådet består av representanter från kommunledningen , företagsorganisationer och företag. Rådets främsta uppgift är att vara ett forum för diskussioner om olika näringslivsinsatser samt att lämna förslag på långsiktiga strategier, näringslivsprogram samt verksamhetsplan.

  Tillgänglighetsråd

  Tillgänglighetsrådet är kommunens organ och en resurs för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och handikapporganisationer med lokalförening i kommunen. Tillgänglighetsrådet hette förut handikapprådet.

  Tillgänglighetsrådet ska vara ett forum där företrädare från handikapporganisationerna kan framföra sina synpunkter i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. Frågorna ska avse kommunens uppgifter och ansvarsområden. Rådet har rätt initiera frågor till vård- och omsorgsnämnden och övriga nämnder.

  Detta innebär att rådet kan:

  • föreslå och medverka till förändringar, förbättringar och utveckling för personer med funktionsnedsättningar inom skola och barnomsorg, vård och omsorg, gatu- och trafikplanering, bebyggelseplanering, arbete, bostäder, kultur och fritidsaktiviteter m.m.,
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning,
  • verka för en tillgänglig kommun.

  Tillgänglighetsrådet sammanträder i regel fyra gånger per år och består av politiker och representanter från samtliga handikapporganisationer som har en lokalförening i Ludvika.

  Ordförande för mandatperioden 2019-2022 är Åsa Bergqvist.

  Du kan ta del av Tillgänglighetsrådets protokoll.

  Pensionärsråd

  Pensionärsrådet är kommunens organ och en resurs för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärernas riksorganisationer i kommunen.

  Pensionärsrådet ska vara ett forum där företrädare för pensionärsföreningarna kan framföra sina synpunkter i frågor som berör pensionärerna och som avser kommunens uppgifter och ansvarsområden. Rådet har rätt att initiera frågor till kommunstyrelsen och övriga nämnder.

  Detta innebär att rådet kan:

  • föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning,
  • avge yttranden i övergripande frågor av vikt för pensionärerna i kommunen.

  Pensionärsrådet sammanträder i regel fyra gånger per år och består av fem förtroendevalda politiker och 10 ledamöter från pensionärsorganisationer i kommunen.

  Ordförande för mandatperioden 2019-2022 är HåGe Persson.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-08-25

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.