Trafikstrategi

Förslag till trafikstrategi för Ludvika kommun.

Kvinna som cyklar

Vad är en trafikstrategi?

Syftet med en trafikstrategi är att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas för att kommunen ska uppnå ett hållbart och attraktivt samhälle utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Trafikstrategin kommer utgöra ett stöd i samhällsplaneringen, bland annat gällande översiktsplanering, detaljplanering och utredningar.

Hur har förslaget till strategi tagits fram?

Dåvarande samhällsbyggnadsnämden beslutade den 19 juni 2017 (dnr 2017/707 - 51) att ge dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi för Ludvika kommun.

Under hösten 2019 genomfördes en medborgardialog om dagens trafiksituation i Ludvika, vilket sammanställdes i en nulägesanalys. Nulägesanalysen är bifogad i samrådshandlingarna. Hösten 2020 var förslag till trafikstrategi ute på samråd.

Vad händer nu?

Trafikstrategin blev antagan av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i mars 2021. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar nu vidare med att genomföra de åtgärder som presenteras i strategin.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: