Upphävande av tomtindelningar

Berörda tomtindelningar ligger i Ludvika tätort

Tomtindelningarna/fastighetsplanerna ligger i Ludvika tätort. Huvudsyftet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre behövs. Numera benämns tomtindelningar som fastighetsplaner men kommer i samband med detta upphävande benämnas som tomtindelningar då alla aktuella tomtindelningar gjordes när de fortfarande kallades tomtindelning. Upphävandet innebär att förändringar vid fastighetsbildning och framtida byggande underlättas samt att administrationen vid ny planläggning minskar.

Upphävandet är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

En tomtindelningsplan kan till exempel bestämma att en fastighet måste vara 25x25 meter vilket man inte kan göra undantag från. Det betyder att så länge tomtindelningsplanen finns kvar så kan du inte köpa eller sälja mark till/från din fastighet. Efter att tomtindelningsplanen upphävts ökar möjligheterna att göra det. Det är dock inte fritt fram efter det, utan andra bestämmelser, såsom detaljplan, kan påverka lantmäterimyndighetens beslut.

Ärendet har varit nedprioriterat eftersom andra planärenden har bedömts vara mera akuta. Nyligen har ärendet startats igen och handlingarna färdigställts för antagande.

Kartor över vilka privata fastigheter som berörs av tomtindelningsplan finns nedan under Handlingar. Samtliga tomtindelningsplaner finns nedan under Handlingar. För att veta vilken tomtindelningsplan som gäller just för din fastighet, kontakta samhällsplanerare Joel Lidholm. Kontaktuppgifter finns här nedanför.

Information

Upplysningar lämnas av:
samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Samråd

feb-mars 2019

Granskning

vinter 2019/2020

Antagande

februari 2024

Laga kraft

mars 2024

Information enligt Dataskyddsförordningen

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

Kontakta oss
Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: