Roths Äng

Den engelska parken Roths äng ska rustas upp som en del i arbetet med Vision Väsmanstrand.

Illustrationsplan Roths äng

Illustrationsplan Roths äng

På Ludvika kommuns verksamhetsområde planering har vi arbetat med utvecklingen av Roths äng under flera år. Parkens nya utformning är nu klar och dess nya delar kommer att anläggas i tre etapper varav den första, etapp 1, redan är färdig. Etapp 1 utgörs av gångvägen med tillhörande lindallé som anlades på Roths äng 2019. Etapp 2 är nästa etapp i utvecklingen av Roths äng och under senhösten 2021 kommer det första spadtaget att tas. Anläggningsarbetet för etapp 2 kommer sedan att fortsätta under våren och sommaren 2022.

Parken kommer under etapp 2 bland annat att få nya gångvägar, gräsmattor, ängsmark med picknickfickor, en perennplantering, nya träd, en så kallad apostlaberså (en rumsbildning av fem träd med sittplatser), bänkar, belysning och skyltar vid entréer samt på historiskt viktiga platser i parken.

Den tredje och sista etappen ligger några år framåt i tiden och är tänkt att innefatta en ny paviljong och ny grillplats.

Vår förhoppning är att parken ska bli ett välbesökt rekreationsområde som samtidigt kan bidra med kunskaper om vår historia. Området ska upplevas som grönskande och naturlikt samt vara väl omhändertaget och ha en hög biologisk mångfald.

Det första steget i att uppnå detta blir en restaurerings- och utvecklingsplan för parken som genomförs som ett LONA-projekt som startade 2018. LONA står för LOkal NAturvårdssatsning och delfinansieras av naturvårdsverket.

LONA-projektet Restaurerings- och utvecklingsplan för den engelska parken Roths Äng i Ludvika pågår som längst mellan 2018-2020.

Det är viktigt att bevara Roths ängs historiska värde men likaså är det viktigt att parken utvecklas och kan erbjuda de kvaliteter som krävs av en park i vårt moderna samhälle.

Vad är en engelsk park?

En engelsk park är en anlagd romantisk park med inspiration från naturen, den ska kunna ses som en landskapsmålning. Parken ska väcka nyfikenhet och olika känslor hos besökaren genom att man rör sig i varierande miljöer. Typiska element är trädgrupper, markmodelleringar, slingrande gångar, siktlinjer och mindre byggnadsverk (broar, tempel, grottor…) som tillsammans skapar olika rum i parken. Den engelska parken har ofta en stor variation i växtmaterialet och uppvisar även inslag av exotiska arter.

Kollar historiken

Genom att använda oss av gamla kartor och litteratur kan vi förstå hur parken en gång sett ut, vad den haft för funktion och återskapa delar av detta.

För att den ska bli välanvänd och uppskattad har vi genom en medborgardialog frågat allmänheten om hur de vill att parken ska utvecklas.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: