Roths Äng

Den engelska parken Roths äng har rustats upp som en del i arbetet med Vision Väsmanstrand.

Illustrationsplan Roths äng

Illustrationsplan Roths äng

På Ludvika kommuns verksamhetsområde planering har vi arbetat med utvecklingen av Roths äng under flera år. Parkens nya utformning är klar och dess nya delar kommer att anläggas i tre etapper. Etapp 1 och 2 är klara.

Etapp 1 utgörs av gångvägen med tillhörande lindallé som anlades på Roths äng 2019.

Etapp 2 utgörs av nya gångvägar, gräsmattor, ängsmark med picknickfickor, en perennplantering, nya träd, upprustning av hasselallén, en så kallad apostlaberså (en rumsbildning av fem träd med sittplatser) och belysning.

Etapp 3 innefattar en ny grillplats, cykelställ, upprustning av gångvägar och skyltar. Denna etapp var i stort sett klar sommaren 2023. Den kan komma att kompletteras längre fram.

Vår förhoppning är att parken ska bli ett välbesökt rekreationsområde som samtidigt kan bidra med kunskaper om vår historia. Området ska upplevas som grönskande och naturlikt samt vara väl omhändertaget och ha en hög biologisk mångfald.

Det första steget i att uppnå detta blir en restaurerings- och utvecklingsplan för parken som genomförs som ett LONA-projekt som startade 2018. LONA står för LOkal NAturvårdssatsning och delfinansieras av naturvårdsverket.

LONA-projektet Restaurerings- och utvecklingsplan för den engelska parken Roths Äng i Ludvika pågår som längst mellan 2018-2020.

Det är viktigt att bevara Roths ängs historiska värde men likaså är det viktigt att parken utvecklas och kan erbjuda de kvaliteter som krävs av en park i vårt moderna samhälle.

Vad är en engelsk park?

En engelsk park är en anlagd romantisk park med inspiration från naturen, den ska kunna ses som en landskapsmålning. Parken ska väcka nyfikenhet och olika känslor hos besökaren genom att man rör sig i varierande miljöer. Typiska element är trädgrupper, markmodelleringar, slingrande gångar, siktlinjer och mindre byggnadsverk (broar, tempel, grottor…) som tillsammans skapar olika rum i parken. Den engelska parken har ofta en stor variation i växtmaterialet och uppvisar även inslag av exotiska arter.

Ekologi

Ängsmattan består av följande arter:

Örter: rölleka, liten och stor blåklocka, rödklint, brudbröd, gulmåra, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, sommarfibbla, prästkrage, gulsporre, käringtand, rödkämpar, gullviva, smörblomma, bergssyra, mandelblom, tjärblomster, klätt, blåklint, kornvallmo, vitklöver.

Gräs: rödven vårbrodd, kamäxing, rödsvingel, fårsvingel, luddhavre.

Kollar historiken

Genom att använda oss av gamla kartor och litteratur kan vi förstå hur parken en gång sett ut, vad den haft för funktion och återskapa delar av detta.

För att den ska bli välanvänd och uppskattad har vi genom en medborgardialog frågat allmänheten om hur de vill att parken ska utvecklas.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: