Kommunalt bidrag till föreningar med lönebidragsanställda

För att en förening ska kunna få kommunalt bidrag för en lönebidragsanställd måste den anställde personen vara folkbokförd i Ludvika kommun och föreningen vara verksam i Ludvika kommun.

Om din förening har en anställd med lönebidrag kan föreningen ansöka om kommunalt bidrag för lönebidragsanställd.

Beslutet om lönebidragsanställning fattas alltid av Arbetsförmedlingen. I beslutet står det att Arbetsförmedlingen har beviljat statsbidrag för lönebidragsanställd, vem beslutet avser, vilket belopp samt vilken tidsperiod. Föreningar som har anställda med lönebidragsanställning kan ansöka om ett kompletterande kommunalt bidrag från Ludvika kommun. Läs mer om lönebidragsanställning på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats..

Att söka kommunalt bidrag för lönebidragsanställd

 • Föreningen ska vara verksam i Ludvika kommun.
 • För att föreningen ska vara berättigad att få det kommunala bidraget måste personen som har lönebidragsanställning vara folkbokförd i Ludvika kommun.
 • Föreningen fyller i blanketten ”Ansökan om kommunalt bidrag för ny lönebidragsanställning” som finns på sidan Föreningsbidrag – Bidragsanställning, ansökan om lönebidrag för ny anställd och skickar den samt en kopia på beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen till kommunstyrelsens förvaltning, Ludvika kommun.
 • Om föreningen har mer än en anställd med lönebidrag krävs en ansökan per anställd. Ett beslut om kommunalt bidrag för lönebidragsanställning är alltid knutet till en specifik person. Om en anställd slutar och ersätts med en annan person med lönebidragsanställning behöver en ny ansökan gällande den nyanställde skickas in.
 • Ärendet hanteras av handläggare på kommunstyrelsens förvaltning.
 • Ludvika kommun ska handlägga komplett ansökan inom två månader.
 • Kommunstyrelsens förvaltning meddelar föreningen beslutet som är överklagningsbart enligt kommunallagen. En besvärshänvisning skickas med vid ett eventuellt avslag.
 • Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag som motsvarar 15 procent av lönekostnaderna för personen med lönebidragsanställning. Den exakta summan påverkas av den anställdes närvaro och beräknas med hjälp av det underlag som visar hur mycket Arbetsförmedlingen har betalat ut.

Så går rekvireringen av det kommunala bidraget till

 • En förening som ansökt om och beviljats kommunalt bidrag för lönebidragsanställning behöver rekvirera bidraget kvartalsvis.
  Föreningen ansöker om ersättning i efterhand och alla handlingar ska vara inkomna senast två månader efter utgånget kvartal. Det betyder till exempel att rekvisition för kvartal 1 ska vara inne senast den 31 maj och rekvisition för kvartal 2 ska ha inkommit senast den 31 augusti.
 • Föreningen fyller i blanketten ”Rekvisition av medel för lönebidragsanställd” som finns på sidan Föreningsbidrag – Bidragsanställd, Rekvisition för..
 • Rekvisitionen skickas in tillsammans med ”Avisering om utbetalt belopp” från Arbetsförmedlingen. Underlaget visar hur mycket Arbetsförmedlingen har betalat ut varje månad. Om rekvisitionen gäller kvartal 1 så ska underlaget innehålla information om hur mycket Arbetsförmedlingen betalat ut för arbetsmånad januari, februari och mars. Eftersom utbetalningarna görs i efterskott betalas ersättningen för arbetsmånad januari ut månaden efter. Dubbelkolla därför att Arbetsförmedlingens underlag täcker de månader som föreningen vill rekvirera för. Vilka månader underlaget gäller redovisas i kolumnen ”Arbetsmånad”. Uppgifterna används för att räkna ut hur mycket föreningen ska få i kommunalt bidrag. Kontoutdrag eller insättningsuppgifter från bank godtas inte.
 • Ersättningen betalas ut via post- eller bankgiro. Handläggningstiden är två månader från det datum rekvisitionen kommit in till kommunstyrelsens förvaltning. Ersättning betalas inte ut till kontonummer.

Förutsättningar för att ersättning ska betalas ut

 • Föreningen har ansökt om och beviljats kommunalt bidrag för lönebidragsanställning. Beslutet som fattats är ett delegationsbeslut som skrivits under av ansvarig delegat på kommunstyrelsens förvaltning.
 • Föreningen har lämnat in rekvisition och kompletterande underlag från Arbetsförmedlingen i tid. Rekvirering sker kvartalsvis och för att få ersättning för ett kvartal behöver alla underlag vara inkomna senast två månader efter utgånget kvartal.
 • Personen som föreningen söker kommunalt bidrag för är folkbokförd i Ludvika kommun. I samband med att rekvisitionen behandlas av kommunstyrelsens förvaltning görs en avstämning mot folkbokföringen. Om en person under anställningens gång har flyttat till ny adress utanför Ludvika kommun beviljas föreningen bidrag för det kvartal under vilket flytten har skett. Föreningen meddelas skriftligen att de inte kommer att beviljas fortsatt kommunalt bidrag för den aktuella personen eftersom reglerna förutsätter att den anställda är folkbokförd i kommunen.

Felaktiga uppgifter/återbetalningsskyldig

Om felaktiga uppgifter lämnas i ansökan om lönebidrag kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Förlängning av lönebidragsanställning

Arbetsförmedlingens beslut om lönebidrag har alltid ett slutdatum. Om det är aktuellt med förlängning så fattar Arbetsförmedlingen ett nytt beslut. När ett nytt beslut har fattats behöver föreningen även skicka in en ny ansökan om kommunalt bidrag för lönebidragsanställning.

Ansvarsfördelning

För sent inkomna handlingar handläggs inte och inget bidrag betalas ut i dessa fall.
Föreningarna behöver själva hålla koll på när rekvisitionerna ska vara inlämnade.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: