Vindkraft

I kommunen finns 33 stora vindkraftverk, varav 20 på Fjällberget-Saxberget, som är riksintresseområde för vindbruk.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har översiktsplanerat för vindkraftsområden. Verksamhetsområde miljö och bygg handlägger bygglov, miljöanmälan och miljötillsyn för vindkraftverk.

Kommunens planering

Den senaste vindkraftsplanen Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. är ett tematiskt tillägg  till översiktsplanen och gäller hela kommunen. Planen vann laga kraft den 26 november 2010. Kommunen har nu planerat för cirka 0,24 terawattimmar/år från vindkraft.

Läs mer nedan om projekten på Orrberget-Stensvedberget, Gussjöberget, Sausberget och sydvästra Fjällberget.

Tidigare har fördjupningar av översiktsplanen tagits fram för två begränsade områden, Fjällberget-Saxberget och Orrberget-Stensvedberget. Dessa fördjupningar fortsätter att gälla parallellt med det tematiska tillägget.

Den fördjupade översiktsplanen för Fjällberget - Saxberget Pdf, 2 MB. och dess miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster. vann laga kraft den 19 november 2007. Se nedan beträffande Stenas anläggning. Se även plankartan Öppnas i nytt fönster. med befintliga vindkraftverk inlagda.

Den fördjupade översiktsplanen för Orrberget-Stensvedberget Pdf, 706.2 kB. med dess plankarta Öppnas i nytt fönster. och dess miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 445.6 kB, öppnas i nytt fönster. vann laga kraft den 18 december 2008. Se nedan om O2 Vindkompaniets planer för området.

Bygglov för små vindkraftverk

Kommunen har fått förfrågningar om små vindkraftverk. Dessa kan delas in i två grupper:

  • Miniverk - vindkraftverk som inte kräver bygglov, miljöanmälan eller miljötillstånd.
  • Gårdsverk - bygglovpliktiga vindkraftverk som inte kräver miljöanmälan (se nedan).

Vindkraftverk är enligt plan- och byggförordningen 6 kapitlet 1 § bygglovpliktiga om de
a) är högre än 20 meter över markytan
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Miniverk är så små att endast bygganmälan krävs. Den som bygger har ansvaret för att vindkraftverket placeras och utformas så att det inte blir störande. Kommunen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Gårdsverk ska bygglovprövas av kommunen. Vid bygglovprövningen ska lämpligheten prövas enligt plan- och bygglagen 2 och 8 kap. Det är sökandens ansvar att bedöma om vinden är tillräcklig. När det gäller minimiavstånd tillämpas dessa kriterier:

  • Naturvårdsverkets riktvärde Länk till annan webbplats. för buller från vindkraftverk, max 40 decibel A ekvivalent nivå utomhus vid bostäder och fritidshus, ska inte överskridas.
  • Skyddsavstånd för isras enligt formeln d = (D + H) x 1,5  där D är rotordiametern och H är navhöjden, ska inte underskridas till platser där människor ofta vistas under vinterhalvåret.
  • Rotorbladen får inte störa med skuggor eller reflexer.

Medelstora vindkraftsanläggningar

Med detta menar vi vindkraftsanläggningar som kräver miljöanmälan men inte miljötillstånd (se nedan).

Krav på miljöanmälan gäller för
a) vindkraftverk som är högre än 50 meter,
b) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans,
c) varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk.

Stora vindkraftsanläggningar

Bygglov krävs inte för vindkraftverk som har miljötillstånd. Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs miljötillstånd för 
a) två eller flera verk där vart och ett av verken, inkl. rotorblad, är högre än 150 meter,
b) sju eller flera verk där vart och ett, inkl. rotorblad, är högre än 120 meter, och 
c) varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen under a) eller b) eller varje verk som uppförs i en redan tillståndspliktig gruppstation.

Vindkartering

En vindkartering har tagits fram av Uppsala universitet, på uppdrag av Energimyndigheten. Klicka för att öppna en karta med vindkarteringen inlagd över Ludvika kommun Öppnas i nytt fönster..Vindkarteringen har upplösningen en beräkningspunkt per kvadratkilometer, vilket gör att karteringen "missar" mindre toppar och svackor. Man kan räkna med att det blåser betydligt mer på bergstoppar än vad vindkarteringen visar.

Riksintressen för energiproduktion - vindbruk

Energimyndigheten har, under 2008, utsett ytterligare områden av riksintresse för vindbruk Länk till annan webbplats.. Inom Ludvika kommun är det bara Fjällberget — Saxberget Öppnas i nytt fönster. som har blivit riksintresseområde (röd linje på länkens karta).

Vindkraftsprojekt

Höjdangivelser nedan gäller vindkraftverkens totalhöjd över mark.

Fjällberget - Saxberget

20 vindkraftverk har tagits i drift i tre omgångar; 2006, 2008 och 2019. De fem första är 125 meter höga, de tolv byggda 2008 är 150 meter höga och de senaste tre är 180 meter höga. Ägare är Stena Renewable Energy AB.

Paljakoberget

Ett 102 meter högt vindkraftverk är byggt på Paljakoberget söder om Bringsjöberg. Det togs i drift 2008. Ägare är Fjällbergsvind ekonomisk förening och Dala Vind AB. Länk till annan webbplats.

Silkomhöjden

Sex 139 meter höga vindkraftverk, varav två i Ludvika kommun och fyra i Vansbro kommun, har byggts på Silkomhöjden och Köjkeberget, strax öster om riksväg 26. Vindkraftverken togs i drift 2009.

Orrberget - Stensvedberget

O2X har byggt tio 150 meter höga vindkraftverk på Orrberget, Lomsjöberget och Stensvedberget, norr om Laxsjön. De tog i drift 2019. Vindkraftverken har byggts enligt kommunens fördjupade översiktsplan för området, laga kraft 2008-12-18.

Gussjöberget och Sausberget

Kopparleden AB och Lemont AB har planerat, genom Cervus Power AB, för fyra 150 meter höga vindkraftverk, två på Gussjöberget norr om Sörvik och två på Sausberget sydväst om Ludvika. Bygglov beviljades 2011 och även miljöanmälan är klart. Vindkraftverken har dock inte blivit byggda.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: