Gräva och schakta, tillstånd

För att få gräva i allmän platsmark krävs tillstånd från kommunen. Det kan gälla nedläggning och byte av vatten- och avloppsledningar, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark.

Här finner du Allmänna bestämmelser för arbeten i och på kommunal mark i Ludvika kommun. Pdf, 346.3 kB, öppnas i nytt fönster. De har tagits fram för att kommunen, i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark, skall kunna ge förutsättningar för en god framkomlighet och säkerhet i samband med arbeten på gator och vägar. Syftet är att minimera skador och störningar vid grävningar i mark, samt värna om stadsbild och miljö vid användningen av offentliga platser inom kommunen.

Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av kommunal mark. Med detta som bakgrund har Ludvika kommun utfärdat följande regler och anvisningar för schakt- och ledningsarbeten i och på kommunal mark Pdf, 586.5 kB, öppnas i nytt fönster. för den som behöver gräva i kommunal mark. Se även prislista Pdf, 638.8 kB, öppnas i nytt fönster. för schakt- och ledningsarbeten.

Trafikanordningsplan

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en Trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas. I begreppet trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

I trafikanordningsplan ska det ingå handlingar för entreprenörers kontaktuppgifter, föreskrifter, ritningar, skisser, foton etcetera som visar hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras för att underlätta för trafiken, förhindra olyckor och skydda de som arbetar på eller intill vägen. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att få påbörja grävning i väg/gata.

Ni kan bygga er trafikanordningsplan i programvaran om ni inte har en egen objektspecifik plan att bifoga.

Tillstånd för att gräva och schakta

Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta. Schaktarbetena ska utföras enligt särskilda regler och marken återställs av kommunen enligt en särskild taxa.

Ansök om tillstånd

För att ansöka om grävtillstånd behöver du först skapa ett användarkonto. Detta görs på två olika sätt beroende på om du är privatperson eller representerar ett företag/organisation.

När du har ett användarkonto kan du ansöka om grävtillstånd.

Handbok

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en handbok om arbete på väg. Arbete på gator och vägar berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Det är viktigt för trafiksäkerheten att planera och utföra vägarbeten med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning, buller, avgaser, vibrationer, ljus och klimatfaktorer som kyla och värme, regn och vind. I handboken presenteras förutsättningarna för att utföra alla typer av vägarbeten.

Information om vägarbeten finns i Gatuarbete i tätort Länk till annan webbplats. som är en handbok till stöd för planering och genomförande.

Vattenskyddsområde

För schaktningsarbeten inom vattenskyddsområde krävs i många fall tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Undantaget är akuta och mindre underhållsarbeten samt mindre schaktningar. Även uppställning av fordon kan kräva tillstånd.

Vattenskyddsområdet för Ludvika tätort ligger inom Östansbo, Jägarnäs och delar av Ludvika gård.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: