Gräva och schakta, tillstånd

  För att få gräva i allmän platsmark krävs tillstånd från kommunen. Det kan gälla nedläggning och byte av vatten- och avloppsledningar, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark.

  Trafikanordningsplan

  Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en Trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas. I begreppet trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

  I trafikanordningsplan ska det ingå handlingar för entreprenörers kontaktuppgifter, föreskrifter, ritningar, skisser, foton etcetera som visar hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras för att underlätta för trafiken, förhindra olyckor och skydda de som arbetar på eller intill vägen. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att få påbörja grävning i väg/gata.

  Ni kan bygga er trafikanordningsplan i programvaran om ni inte har en egen objektspecifik plan att bifoga.

  Tillstånd för att gräva och schakta

  Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta. Schaktarbetena ska utföras enligt särskilda regler och marken återställs av kommunen enligt en särskild taxa.

  Ansök om tillstånd

  För att ansöka om grävtillstånd behöver du först skapa ett användarkonto. Detta görs på två olika sätt beroende på om du är privatperson eller representerar ett företag/organisation.

  När du har ett användarkonto kan du ansöka om grävtillstånd.

  Handbok

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en handbok om arbete på väg. Arbete på gator och vägar berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen.

  Det är viktigt för trafiksäkerheten att planera och utföra vägarbeten med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning, buller, avgaser, vibrationer, ljus och klimatfaktorer som kyla och värme, regn och vind. I handboken presenteras förutsättningarna för att utföra alla typer av vägarbeten.

  Information om vägarbeten finns i Gatuarbete i tätort Länk till annan webbplats. som är en handbok till stöd för planering och genomförande.

  Vattenskyddsområde

  Vid schaktningsarbeten inom vattenskyddsområden krävs särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Hela Ludvika tätort ligger inom ett vattenskyddsområde. Som entreprenör kan du få ett tillfälligt tillstånd eller ett tillstånd som löper över flera år.

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.