Bygglovsprocessen (med flera lov)

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Kraven finns framför allt i detaljplaner, plan- och bygglagstiftningen och Boverkes byggregler.

Kontrollera om du behöver något lov, anmälan eller förhandsbesked

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan så kika i vår tabell på sidan Bygglov, andra lov och anmälan och/eller höra av dig till bygglovshandläggarna. Uppge fastighetsbeteckning, ägare och/eller fastighetens adress.

Du får då besked om det du vill göra är lovbefriat eller om du behöver söka bygglov, marklov eller rivningslov. Bygglovshandläggarna informerar även om åtgärden kräver tillstånd från någon annan myndighet.

Vad är ansökan eller anmälan?

 • Bygglov, marklov, rivningslov: Är en lämplighetsprövning och en teknisk prövning. Den leder först till ett lov, därefter ett startbesked.
 • Anmälan: är en teknisk prövning och leder till ett startbesked.

Om du skickar in en anmälan och den bedömas som lovpliktig, begär bygglovshandläggaren in ytterligare handlingar.

Så här söker du bygglov eller gör en anmälan

Fyll i blanketten ansökan om bygglov, anmälan eller anmälan eldstad, glöm inte att skriva under din ansökan.

Lovprocessen (bygglov, marklov, rivningslov med flera lov)

Lovprocessen (bygglov, marklov, rivningslov med flera lov)

 1. Skicka in ansökan och alla handlingar. Se mer nedan under handlingar.
 2. Myndighetsnämnden miljö och bygg gör en första granskning
 3. Du får ett mottagningsbevis
 4. Byggnadsnämnden prövar din bygglovsansökan
 5. Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov
 6. Byggnadsnämnden håller ett tekniskt samråd (endast större ärenden)
 7. Du får ett startbesked
 8. Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök (endast större ärenden)
 9. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd (endast större ärenden)
 10. Du får ett slutbesked. Innan du fått slutbesked får du inte börja använda det som lovet gäller.

1. Skicka in ansökan och alla handlingar

Lämna in alla handlingar tillsammans med ansökan. För mindre åtgärder kan beslut om startbesked tas tillsammans med bygglovet.

En komplett bygglovsansökan innehåller generellt en ansökningsblankett, ritningar kontrollplan och en teknisk beskrivning. Vid större åtgärder krävs fler typer av handlingar.

Handlingar till ansökan

De handlingar som generellt behöv för en komplett bygglovsansökan är:

 • Ansökningsblankett: På sidan Bygglov och anmälningsärenden finns länkar till blanketter och till en digital e-tjänsten där du kan ansöka direkt. Blanketter finns även på Folkets Hus. All information om fastighet och sökande ska fyllas i för att handläggningen ska gå fort. Blanketten måste vara undertecknad för att vara giltig.
 • Ritningar: ska vara fackmannamässigt utförda. Handritade eller i dator, skalenliga, måttsatta och tydligt visa sökt åtgärd.
 • Planritningar, fasader och sektioner prydligt ritade i korrekt skala.
 • Situationsplan: är en tydlig karta som visar mått på sökt åtgärd och mått till tomtgränser. Vid nybyggnad krävs en nybyggnadskarta, vid mindre åtgärder kan enklare kartor användas.
 • Kartor kan beställas via planeringsenheten mot en kostnad.
 • Kontrollansvarig: För stora åtgärder krävs en certifierad kontrollansvarig. Vid enklare bygglov kan byggherren själv fungera som kontrollansvarig. Fyll i på ansökningsblanketten, eller på separat anmälan. Blankett - anmälan om kontrollansvarig
 • Kontrollplan: När certifierad kontrollansvarig finns görs en kontrollplan av kontrollansvarig tillsammans med byggherren. För enkla ärenden gör byggherren den själv, blanketten heter Förslag till kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig och finns under Blanketter och e-tjänster.
 • Teknisk beskrivning: är en detaljritning eller beskrivande text som förklarar hur konstruktionen för sökt åtgärd ser ut.
 • Energiberäkning: är en beräkning som ska verifiera att byggnaden klarar det energikrav som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Detta gäller för nybyggnad och omfattande ändring på befintligt hus.

2. Miljö- och byggnadsnämnden gör en första granskning

Ansökan granskas för att se om sökt åtgärd är möjlig och om nödvändiga handlingar för att pröva lovet finns. Om handlingarna bedöms vara ofullständiga kommer nämnden förelägga den sökande att komplettera inom en viss tid. Sker inte kompletteringen, kommer nämnden besluta att avvisa ansökan eller avgöra den i befintligt skick.

Alla beslut som nämnden tar är förenade med en kostnad.

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Handritade eller i dator, skalenliga, måttsatta och tydligt visa sökt åtgärd.

3. Du får ett mottagningsbevis

När ansökan bedöms komplett av en handläggare kommer ett mottagningsbevis att skickas till sökande för att informera att handläggningstiden börjar, och att miljö- och byggnadsnämnden har 10 veckor på sig i lovärenden och 4 veckor för anmälningsärenden.

4. Miljö- och byggnadsnämnden prövar din bygglovsansökan

Miljö- och byggnadsnämnden prövar om sökt åtgärd är lämplig på platsen. Prövning görs mot Plan och bygglagen och tillhörande lagstiftning, till exempel detaljplaner.
Under handläggningstiden skickar vi remisser och hör grannar.

Även små åtgärder kan ha lång handläggningstid, om tex grannar ska höras. Eller ett beslut om strandskyddsdispens ska fått laga kraft.

Om beslut skall tas i nämnden behöver handläggningen vara klar minst två veckor innan sammanträdesdagen för att hinna beredas.

5. Miljö- och byggnadsnämnden

beslutar om ditt bygglov

Ett beslut kan fattas av handläggarna på delegation eller tas av miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden sammanträder normalt 1 gång per månad. När ett beslut om lov har fattats delges beslutet till sökande och de personer som räknas som kända sakägare, till exempel granne som haft negativa invändningar vid en grannhöran. Alla bygglovsbeslut kungörs även på websidan Post- och inrikes tidningar. En kopia av den kungörelsen skickas till rågrannar.

Personer som delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. Mer information framgår av den information som bifogas beslutet.

De personer som får kännedom om beslutet via Post- och inrikes tidningar(PoIT), har fyra veckor på sig att överklaga från publiceringsdatum.

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Beslut om bygglov, marklov eller rivningslov får tidigast verkställas fyra veckor efter att beslutet är kungjort i Post- och inrikes tidningar.

 

Om åtgärden påbörjas efter att dessa fyra veckor har gått, men innan lovbeslutet har fått laga kraft,sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

6. Miljö- och byggnadsnämnden håller ett tekniskt samråd

Teknisk samråd görs vid större ärenden.

På det tekniska samrådet går sökande, kontrollansvarig och byggnadsinspektör igenom byggnadens konstruktion och även byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och de handlingar som byggherren har lämnat in. Ett protokoll skrivs och om lagens alla krav är uppfyllda så kommer ett startbesked att ges.

Om behov finns så är andra sakkunniga med, till exempel räddningstjänsten, miljö och hälsa eller entreprenör.

7. Du får ett startbesked

Invänta startbesked

Att påbörja arbetet innan startbesked är förenat med en byggsanktionsavgift!

Alla ärenden kräver ett startbesked för att få starta. I enklare ärenden så kan startbeskedet ges tillsammans med lovet. Inför prövningen av startbeskedet granskas alla tekniska handlingar och nämnden kontrollerar att åtgärden uppfyller alla tekniska krav som ställs i lagstiftningen.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen och vilka krav som skall uppfyllas inför slutbeskedet, till exempel vilka handlingar och intyg som behöver lämnas in till byggnadsnämnden eller som måste finnas för att kunna hålla ett slutsamråd.
Startbeskedet innebär att åtgärden får påbörjas.

Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då föreskriver lagen att en byggsanktionsavgift ska tas ut.

8. Miljö- och byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs vid större ärenden.

Arbetsplatsbesök ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid besöket kontrolleras bland annat på att lov och startbesked följs, kontrollplanen fylls i och att det finns en uppdaterad arbetsmiljöplan.

9. Miljö- och byggnadsnämnden håller ett slutsamråd

Slutsamråd hålls vid större ärenden.

Slutsamråd görs när bygget är klart. Med på samrådet är byggherren, kontrollansvarig och övriga inblandade i projektet. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

På slutsamrådet kontrolleras att lov och startbesked har följts, att nödvändiga handlingar för att pröva slutbesked finns eller är under framtagande.

Ett slutsamråd är inte samma sak som en slutbesiktning, då entreprenaden besiktas.

10. Du får ett slutbesked.

När byggherren visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutas ärendet med att ett slutbesked utfärdas. När detta är skrivet får byggnaden tas i bruk.

Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det är det förenat med en byggsanktionavgift.

Om miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så kan ett så kallat "interimistiskt slutbesked" ges. I det beskedet beskrivs i vilken omfattning byggnaden får användas och vilka ytterligare åtgärder som måste genomföras. När åtgärderna har genomförts kan slutbesked ges.

Slutbesked

Innan du får börja använda det som lovet eller anmälan gäller så måste du ha ett fått ett slutbesked!

Du får alltså inte börja möblera eller flytta in innan du fått slutbeskedet!

Hur lång tid tar det?

När du lämnat in din ansökan eller anmälan så kommer denna att handläggas av någon av våra bygglovshandläggare. Hur lång tid detta kommer att ta är såklart väldigt olika från fall till fall. Om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs inklusive tydliga ritningar redan från början går handläggningen fortare.

För det flesta åtgärder inom detaljplan och för mindre åtgärder utom plan har bygglovshandläggarna delegation på att fatta beslut. Men större ärenden eller ärenden av principiell karaktär tas upp till prövning av politikerna i miljö- och byggnadsnämnden. Om åtgärderna uppfyller samhällets krav och stämmer överens med detaljplanen, eller uppfyller det krav som ställs utanför, kommer bygglov beviljas.

Ett beslut i lovärenden ska lämnas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. För anmälningsärenden är den lagstadgade handläggningstiden 4 veckor, plus möjlighet till förlängning med ytterligare 4 veckor.

Var ute i god tid!

Information till grannar

När bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Det är Samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg som sköter grannunderrättelsen.

Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om detta.

Grannar och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet, ska underrättas eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet.  Det är Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg som meddelar berörda sakägare och grannar. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen kungör också beslutet i Post- och inrikes tidningar.

Beslut om lov kan överklagas

 • För den som delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom 3 veckor från den dag då personen fick del av beslutet.
 • För den som inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom 4 veckor från den dag då beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Kontakta oss

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Undantag från telefontiderna: fredag 10 maj, fredag 7 juni, onsdag 25 december, fredag 27 december.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Ansökan skickas till:

Ludvika kommun, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika

Det går också bra att lämna in den direkt till receptionen i Folkets hus, Carlavägen 24 i Ludvika.

Öppettider i receptionen är:

måndag-fredag 07:30-15:00 och stängt för lunch 12:00-12:45.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: