Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö och kultur.

Förtroendevalda politiker

Nämnden

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs efter uppsatta mål, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Det är också nämndens uppgift att informera och kommunicera med allmänheten om verksamhetens tjänster.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Här listas de nämnder som är aktuella för Ludvika kommuns verksamhet:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ - "kommunens regering". Styrelsen ska se till att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska beslutas av fullmäktige.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter som utses av kommunfullmäktige.
Sammanträde hålls i regel en gång per månad och är inte offentliga.
Kommunstyrelsens ordförande är politiker på heltid och har titeln kommunalråd.

Kommunstyrelsens utskott är arbetsutskott, personalutskott, finansutskott, och arvodesutskott.

e-post: info@ludvika.se

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Nämnden kan bara träda i funktion i samband med sådana händelser. Med extraordinär händelse menas exempelvis ett långvarigt elavbrott eller stora översvämningar.  Krisledningsnämnden har samma ledamöter som kommunstyrelsens arbetsutskott.

e-post: info@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för bland annat förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter, planering, projektering och exploatering. Förvaltningen ansvarar även för verksamhetsområdena kultur, ungdom och administration samt fritid och idrott.

e-post: kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Myndighetsnämnden miljö och bygg

Myndighetsnämnden miljö- och bygg ansvarar för bland annat ärenden rörande bygglov, bostadsanpassning, miljö, hälsoskydd, radon och livsmedel.

e-post: miljo.bygg@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Nämnden ansvarar för social- och utbildningsförvaltningen och därmed alla resurser riktade till barn- och ungdomar.  Där ingår social välfärd, förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad skola och fritidshem.

e-post: social.utbildning@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

Har ansvar för äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hälso- och sjukvårdsinsatser och kostenhet för äldreomsorg, skola, fritids- och barnomsorg.

e-post: vard.omsorg@ludvika.se

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige och för val till Europaparlamentet. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommun- eller regionfullmäktige beslutar om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

e-post: val@ludvika.se

Gemensam överförmyndarnämnd

Ludvika kommun samverkar med flera dalakommuner och har ett gemensamt kontor (i Borlänge) för handläggning av överförmyndarärenden och sedan 1 januari 2019 också en gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

På hemsidan för Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen Länk till annan webbplats. får du veta mer om vem som kan få god man och vad gode mannen har för uppgifter. Där finns även alla aktuella blanketter för anmälan, ansökan, årsräkning med mera.

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Ludvika kommun samverkar med flera dalakommuner i tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Syftet med samarbetet är att erbjuda hög kompetens och bra service.

Den gemensamma nämnden Länk till annan webbplats. och Tillstånd, regler och tillsyn för alkohol, tobak och läkemedel Länk till annan webbplats. sköts av Falu kommun.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan ansvarar för upphandling i de samverkande kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hedemora och Ludvika.

Undantaget från ansvaret är bland annat direktupphandlingar och byggentreprenader.

Det gemensamma upphandlingscentret är lokaliserat till Ludvika. Upphandlingscentret ingår i Ludvikas kommunstyrelsens förvaltning.

Gemensamma servicenämnden

Den gemensamma servicenämnden ansvarar för drift av IT-infrastrukturen i respektive kommun samt bolag och kommunalförbund. Medverka till att effektivisera kommunens administration och verksamhet med hjälp av IT (exempelvis, e-förvaltning). Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering inom IT-driften. Vara stöd i kommunernas, bolagens och kommunalförbundets digitala utveckling.

Gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedelsnämnden Dalarna är en gemensam nämnd för kommunerna i Dalarna samt Region Dalarna.

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden ingår Region Dalarna och länets 15 kommuner. Region Dalarna har tre ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot. Region Dalarna är värdkommun och hjälpmedelsnämnden ingår i dess organisation.

Gemensamma nämnden Språktolknämnden i Dalarna

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna och flera av Dalarnas kommuner och har ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet.  Från 1 januari 2018 hör även Ludvika kommun till den gemensamma nämnden.

Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: