Kommunens organisation - schema

En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige är högsta beslutande organ. Man kan säga att fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige fattas de stora övergripande besluten som gäller hela kommunen, till exempel budget och skattenivå. Kommunfullmäktige utser också vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna.

Knutna till nämnderna finns förvaltningar som genomför besluten och sköter den dagliga verksamheten – det är här alla anställda medarbetare och chefer finns.

Ludvika kommuns organisationsschema

Kommunala bolag

Ludvika kommun har en del av kommunens verksamhet i bolagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag, föreningar och stiftelser.

Kommunen har bildat en koncern med det helägda Ludvika kommun Stadshus AB som moderbolag. Bolaget är ska på övergripande nivå samordna de kommunala bolagens verksamhet. Motivet för kommunens ägande av bolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll vad gäller bolaget samt möjlighet till strategisk koordination för kommunplanering.

Ludvika kommuns bolagsorganisation

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: