Dödsboanmälan och bouppteckning

När någon har avlidit måste det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan.

Om den avlidne har tillgångar till exempel en fastighet eller en tomträtt, så krävs det en bouppteckning. Den görs ofta av begravningsbyrån eller av efterlevande.

Man gör en dödsboanmälan till skattemyndigheten om den avlidnes tillgångar bara täcker kostnaderna för begravningen. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning.

Vänd dig till individ- och familjeomsorgen, stöd och försörjning, om du ska göra en dödsboanmälan.

Begravningskostnader

Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Begravningskostnaderna går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet, till exempel obetald hyra, hushållsel, telefon eller kostnader för utflyttning och städning av bostaden. Rätten till bistånd bedöms utifrån dödsboets ekonomiska situation och inte dödsbo-delägarnas. Socialtjänsten kan dock beakta exempelvis om den avlidne gett bort eller sålt tillgångar till en dödsbo-delägare förmånligt strax före dödsfallet. Socialtjänsten kan även vara uppmärksam på hur tillgångarna i dödsboet är värderade. Försäkringar som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet.

Om räkningar betalas via autogiro ska autogiroavtalet avslutas omedelbart!

Om dödsboet saknar tillgångar

Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis bör socialnämnden bevilja ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. Den avlidnes och anhörigas önskemål beträffande formerna för begravningen bör respekteras om kostnaden är skälig. En värdig begravning behöver inte innebära ett dyrt alternativ men inte heller regelmässigt ett billigt. Socialnämnden har riktlinjer för vad en begravning får kosta.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader bör motsvara kostnaden för en begravning i Sverige och i regel inte vara högre än ett halvt basbelopp. Förutom kostnaden för det som hör samman med att ta hand om stoftet och begravningsakten, bör biståndet även kunna omfatta kostnad för gravsten med inskription och transport till gravplats i Sverige. Däremot ingår inte merkostnaden för transport till utlandet och begravning utomlands.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning. Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnaderna som uppkommit i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Vad ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan ska kunna göras?

  • Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om förutsättningar finns för att dödsboanmälan kan göras.
  • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få avskriva dessa.

Dödsboanmälan kan inte upprättas

  • om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
  • om någon dödsbo-delägare i stället begär att en bouppteckning ska upprättas.
  • om tillgångarna i dödsboet är högre än en beräknad bouppteckningskostnad.
  • om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer efterforskning beträffande den dödes tillgångar. Om det föreligger ett testamente eller ett äktenskapsförord kan detta vara skäl för att i stället förrätta en bouppteckning.

Om det saknas anhöriga

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska den anordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade. För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet.

Vart kan du vända dig?

När du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd till begravning eller ansöka om dödsboanmälan kan du vända dig till socialtjänsten i Ludvika kommun. Fråga efter handläggare som utreder dödsboanmälningar och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: