Plats på obekväm arbetstid inom förskola eller fritidshem

Ludvika kommun erbjuder plats inom förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid. Det är inte en lagstadgad verksamhet, utan en service som kommunen erbjuder. Vissa kriterier måste uppfyllas för att kunna få plats på obekväm arbetstid.

Regler för plats inom förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid

Vad menas med plats inom förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid (ob-omsorg)

Med plats inom förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid (ob-omsorg) menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamheter är stängda. Den gäller dock inte de dagar som ordinarie förskola har stängt för planering. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år samt till barn 6-13 år som är inskrivna i fritidshem.

Öppettider

Öppettiderna för förskolorna i Ludvika kommun är vardagar mellan klockan 06:30 och klockan 18:30. Fritidshemmen öppnar och stänger samma tider.

Om behovet av ob-omsorg enbart är från klockan 06:00 på vardagsmorgnar, kan i de flesta fall omsorg på ob-tid organiseras på den förskola där barnet har sin placering (men samordnas mellan verksamheter/avdelningar).

Om behovet är på helger eller efter klockan 18:30 på vardagkvällar, erbjuds ob-omsorgen på förskolan Solsidan. Om behovet är före klockan 05:30, måste man lämna kvällen innan både vardagar och helger.

Ovanstående om Solsidan gäller för hela kommunen med undantag för familjer som bor och arbetar i Fredriksberg. Där kan det på grund av det geografiska avståndet erbjudas en anpassad organisation.

Prövning

Efter att kommunen mottagit och gått igenom ansökan, registreras den. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Ob-omsorg erbjuds om villkoren uppfylls.

För att erhålla en plats på förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid ska behovet vara återkommande och varaktigt. Vårdnadshavaren ska ha ett behov av ob-tid under minst 3 månader.

Dessutom gäller följande:
Bilagan ”Bilaga till ansökan om plats inom förskola eller fritidshem - Intyg från arbetsgivaren – obekväm arbetstid” ska skickas till Social- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ”Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid”. Även ett arbetstidsschema som omfattar minst två veckor ska bifogas.

 • Ob-omsorg erbjuds inte under sjukskrivning, arbetslöshet, föräldraledighet, semester eller annan ledighet.
 • Om barn erhållit plats på Solsidan efter klockan 18:30 på vardagar men är placerat på annan ordinarie enhet, ansvarar vårdnadshavaren för resan mellan platserna. Mer om rutinerna vid Solsidan nedan.
 • Efter erhållet beslut ska schema för barnets vistelsetid lämnas två veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången. Detta gäller även om schemat omfattar helgtider. Ändringar av schema under pågående vecka kan göras om verksamhetens planering tillåter det.
 • Föräldrar med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på samma adress, har möjlighet till ob-omsorg om båda arbetar obekväma arbetstider.
 • Föräldrar med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser har möjlighet till ob-omsorg om båda arbetar obekväma arbetstider. Endast i undantagsfall beviljas omsorg på ob-tid om endast den ena föräldern arbetar på obekväma arbetstider.
 • Förälder med enskild vårdnad som arbetar obekväma arbetstider, har möjlighet till ob-omsorg.
 • Om behovet upphör, ska detta meddelas till Social- och utbildningsförvaltningen.


Beviljad plats på förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning vårdnadshavarna har:

 • Tillsvidareanställning: Ob-omsorg beviljas max 12 månader
 • Visstidsanställning: Ob-omsorg beviljas längst till anställningens slut, max 12 månader
 • Timanställning (i undantagsfall mellan visstidsanställningar): Ob-omsorg beviljas max 6 månader

Förlängning av ob-tid

OBS! Önskas förlängning av ob-omsorg måste nya arbetsgivarintyg, som styrker behovet, skickas in till Social- och utbildningsförvaltningen senast 2 veckor innan gällande beslut upphör. Annars avslutas ob-omsorgen.

Plats upphör automatiskt

 • När barnet slutar inom förskolan och har behov av fritidshem. För fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan inkomma.
 • Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig.
 • Om platsen inte utnyttjas under tre månader.
 • Vid utebliven betalning.

Avgifter

Kostnaderna för ob-omsorg ryms inom reglerna för maxtaxa; d v s den ordinarie avgiftsberäkningen.

Rutiner på Solsidan för fritidsbarn som har ordinarie placering någon annanstans

När ansökan om ob-omsorg har beviljats och placeringsbeslut skickats hem, ansvarar vårdnadshavare för att kontakta Solsidan för att komma överens om tid för besök. Antalet besök kan variera utifrån barnets individuella behov och vårdnadshavare deltar då i verksamheten. Telefon till Solsidan: 0240-869 78.

På vardagar är fritidsbarnen välkomna från klockan 18:00 och barnet får middag vid ankomst. Ingen frukost serveras på vardagar. Tidigaste morgontiden att lämna eller hämta sitt barn är klockan 05:30 både vardagar och helger. Senaste morgontiden på vardagar att hämta sitt barn är klockan 07:30. Hämtningstider på kvällar överenskoms med personalen.

Rutiner på Solsidan för förskolebarn som har sin ordinarie placering någon annanstans

När ansökan om ob-omsorg har beviljats och placeringsbeslut skickats hem, ansvarar vårdnadshavare för att kontakta Solsidan för att komma överens om tid för besök. Antalet besök kan variera utifrån barnets individuella behov och vårdnadshavare deltar då i verksamheten. Telefon till Solsidan: 0240-869 78.

Middag serveras klockan 17:30 på vardagar och klockan 16:30 på helger.

Tidigaste morgontiden att lämna eller hämta sitt barn är klockan 05:30 både vardagar och helger. Hämtningstider på kvällar överenskoms med personalen.

Så här ansöker du

Ansökan ska göras minst en månad innan ob-omsorg önskas. Se länk nedan. Handläggningstiden kan variera, men tar normalt en månad. Komplett ansökan krävs för att handläggning ska kunna ske.

Kom ihåg att bilägga

 • Bilaga 1 till ansökan om omsorg på obekväm arbetstid
 • Bilaga 2 - Intyg från arbetsgivaren – obekväm arbetstid

Bilgorna skickas till:

Social- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorgen
Östra Storgatan 29
771 82 Ludvika

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: