Översiktsplanering

  Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan. Den är ett strategiskt dokument som vägleder hur mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Frågor som översiktsplanen tar upp är bland annat var nya bostads-, verksamhetsområden (till exempel handel och industri) föreslås ligga i framtiden men även frågor som trafik, kultur och natur. Översiktsplanen är vägledande för framtida kommunala beslut och vid detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

  Planprocessen

  Planprocessen när man upprättar eller ändrar en översiktsplan regleras i plan- och bygglagens 4 kapitel.

  Konsekvensanalys

  En översiktsplan betraktas alltid medföra en betydande miljöpåverkan, därför ska planens miljökonsekvenser redovisas enligt bestämmelserna i miljöbalkens 6 kapitel om miljö-bedömningar.

  Det är viktigt att konsekvensanalyser används tidigt i processen för att väga olika alternativ mot varandra. Konsekvensanalyser ska behandla hela hållbarhetsbegreppet; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

  Planprocessens olika steg

  Arbetet med en översiktsplan kan indelas i olika planeringsskeden — program, samråd, utställning, antagande och aktualitetsprövning.

  Program

  Arbetet med översiktsplanen initieras ofta genom ett program. Programarbetet kan inledas genom offentliga öppna möten där politiker, tjänstemän och allmänhet diskuterar mål, inriktning och strategier för arbetet med översiktsplanen. Programskedet är inte formellt reglerat i plan- och bygglagen.

  Samråd

  När förslag till översiktsplan eller en ändring av planen upprättas, ska kommunen samråda och föra en dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd ska finnas även för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget. Samrådet kan ske på en mängd olika sätt t.ex. via öppna diskussionsmöten, hemsidor, studiecirklar, samarbete med skolor m.m.

  Utställning

  Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen ställs därefter ut under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen under utställningstiden. Länsstyrelsen som bevakar de statliga intressena i översiktsplanen ska särskilt beakta kommunens hantering av mellankommunala frågor, riksintressen, hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som ska bifogas planen vid antagandet.

  Antagande

  Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska de aktuella handlingarna, enligt 4 kap 13§, utan dröjsmål skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget.

  Aktualitetsprövning

  Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Länsstyrelsen ska samtidigt redogöra för de statliga intressena samt ge sin syn på översiktsplanens aktualitet.

  Så kan du påverka när en översiktsplan tas fram

  Läs mer om hur du kan påverka när en översiktsplan tas fram på sidan Så kan du påverka när en plan tas fram.öppnas i nytt fönster

  Relaterad information

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-09-16

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.