Detaljplaner

  Detaljplanen är ett verktyg för kommunen att förverkliga lokala politiska ställningstaganden om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas.

  Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram tas fram för att utreda förutsättningar och mål för det område man vill planlägga.

  Planbesked

  Den som vill att en ny detaljplan ska göras, eller att en gällande detaljplan ska ändras eller upphävas, kan begära planbesked av kommunen. Begäran om planbesked ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

  En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

  Fler regler om vad som gäller för planbesked finns i plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Nya taxor för planbesked och detaljplaner gäller efter årsskiftet 2019/2020, se under Relaterad information nedan.

  Detaljplaner

  Varje detaljplan ska ge en samlad bild av hur kommunen tänker sig att marken inom planområdet ska förändras eller bevaras.

  En detaljplan ska upprättas när det ska byggas något nytt i eller nära en stad eller tätort. Det krävs alltid detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort dvs. när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön eller när befintlig bebyggelse ska bevaras.

  En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta och där finns även de bestämmelser som är juridiskt bindande i planen. Det ska stå vad som får byggas och var det kan ligga inom planområdet. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen samt en genomförandebeskrivning för vad som behöver göras för att planen ska bli verklighet.

  Planprocessen från idé till antagande av detaljplanen är öppen och demokratisk. Sakägare och berörd allmänhet inbjuds att ta del av planförslaget och att lämna synpunkter för att ge kommunen ett brett och initierat beslutsunderlag. Detaljplanen ger byggrätter som kan värderas ekonomiskt och har rättsverkningar för både kommun och enskilda inom planområdet under detaljplanens genomförandetid. Markägarna har rätt att bebygga sin mark enligt den antagna detaljplanen. Kommunen är oftast huvudman för anläggande av gator, torg och parker och därmed skyldig att ställa i ordning dessa i takt med att planen genomförs.

  Planprogram

  Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger struktur för bebyggelse, grönområde, gång- och cykelstråk, vägar med mera. Syftet om man tar fram ett planprogram är att kommunen tidigt ska kunna få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt. Ofta berörs många i det tänkta området, såsom boende, näringsidkare. Dessa får möjlighet att lämna synpunkter och idéer genom samråd, innan detaljplanearbetet påbörjas. Samrådsredogörelserna kan inte läggas ut på hemsidan med personuppgifter på grund av dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR. Därför har alla yttranden avidentierats.

  Så kan du påverka när en detaljplan tas fram

  Läs mer om hur du kan påverka när en detaljplan tas fram på sidan Så kan du påverka när en plan tas fram.öppnas i nytt fönster

  Relaterad information

  PlantaxaPDF

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-01-20

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.