Modersmålsundervisning

Från årskurs ett i grundskolan och i den anpassade grundskolan kan elever få undervisning i ämnet modersmål.

Enligt de regler som gäller krävs att minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål, att eleven har grundläggande kunskaper i det språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. För elever som är adoptivbarn gäller inte kravet på dagligt umgängesspråk.

Modersmålsundervisning kommer att anordnas om det finns minst fem elever som ansökt och som har rätt till undervisning i språket, samt om det finns en lämplig lärare.

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna finns det inte något krav på att eleven ska ha några kunskaper i språket eller att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Här räcker det med att det finns en elev som ansökt om modersmåls­undervisning samt att det finns en lämplig lärare för att undervisning kommer att anordnas.

På Skolverkets hemsida kan man läsa: ”Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.”

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning Länk till annan webbplats.

Elever i förskoleklass

I mitten av januari varje år skickas ett brev ut till vårdnadshavarna till blivande årskurs 1-elever om ansökan om modersmålsundervisning. Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska delta i modersmåls­undervisning fylls blanketten "Ansökan/Uppsägning om undervisning i modersmål" i och lämnas till elevens skola senast 31 januari samma år. Uppsägning av modersmålsundervisning sker med samma blankett.


I början av höstterminen kommer vårdnadshavarna att få besked om ansökan beviljats eller inte.

Elever i årskurs 1-8

Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska delta i modersmåls­undervisning till hösten fylls blanketten "Ansökan/Uppsägning om undervisning i modersmål" i och lämnas till elevens skola senast 30 april samma år. Uppsägning av modersmålsundervisning sker med samma blankett.


I början av höstterminen kommer vårdnadshavarna att få besked om ansökan beviljats eller inte.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: