Integritetsförklaring – Behandling av personuppgifter i Ludvika kommun

Inom Ludvika kommun är det varje förvaltning eller bolag som ansvarar för arbetet med hur de behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Det juridiska ansvaret för en förvaltnings behandling av personuppgifter har dess nämnd. För ett kommunalt bolag är det bolagets styrelse som är juridiskt personuppgiftsansvarigt.

Det är viktigt för oss på Ludvika kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Även uppgifter som saknar direkta identifierare men som i ett visst sammanhang kan peka ut en individ kan också räknas som personuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Ludvika kommun värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Ludvika kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR, som står för General Data Protection Regulation. Det är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen, PuL). Det innebär bland annat att det ska finnas stöd i lag eller förordning för att en personuppgiftsbehandling ska få ske. Grunden kan vara att det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal (exempelvis vid parkeringsböter, ansökan om bygglov). Det kan också vara så att du själv gett samtycke till behandlingen. Används ditt samtycke som laglig grund så ska det även vara möjligt för dig att återkalla ditt samtycke.

Så får Ludvika kommun dina uppgifter

När du använder dig av Ludvika kommuns tjänster innebär det att du har lämnat information som behövs för att vi ska kunna leverera en tjänst till dig, skriva avtal med dig eller för att vi till exempel ska kunna kommunicera med dig via e-post eller telefon.

Ludvika kommun behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om bygglov, bistånd, tillstånd enligt miljöbalken med mera. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den det gäller. Behandling kan behövas också vid olika typer av avtal, till exempel anställning, upplåtelser av mark eller bostäder. Personuppgifterna kan även användas för statistik och arkivändamål.

Ludvika kommun behandlar personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter. Uppgifterna kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar. Uppgifter kan till exempel hämtas om vem som är bolagsföreträdare från Bolagsverket, folkbokföringsuppgifter från SPAR eller vem som är inskriven som tomträttshavare från Lantmäteriets fastighetsregister. De som kommunen kan dela personuppgifterna med kan vara inom kommunen till exempel registratorer, handläggare, it-personal och personalansvariga eller andra myndigheter, upphandlade leverantörer samt de personuppgiftsbiträden som ibland anlitas för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Om kommunen behöver överföra dina uppgifter till tredje land (en stat som inte ingår i Europeiska Unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).) ska du få reda på det.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, avtalshistorik-, betalningsinformation och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Det kan även vara webb-kakor (cookies) som används på kommunens webbplats.

Telefoni

Ludvika kommun samlar in och lagrar viss information om inkommande och utgående samtal till kommunen. De uppgifter som lagras är vilka nummer som ringer till och från Ludvika kommun, datum och tidpunkt samt samtalslängd.

Den information som lagras används för att följa upp och utveckla kommunens telefonihantering. Informationen sparas två hela kalender år framåt.

Så använder vi dina uppgifter

Ludvika kommun har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Ludvika kommun kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Ludvika kommun och Ludvika kommuns personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra myndigheter om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Ludvika kommun lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Ludvika kommun måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så länge spara vi dina uppgifter

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Ludvika kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Ludvika kommun i samråd med dess arkivmyndighet. Gallringsbesluten innehåller information om när Ludvika kommun får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella.

Offentlighetsprincipen

Ludvika kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter. I de fall då du samtyckt till en viss behandling av dina personuppgifter och om du sedan tar tillbaka ditt samtycke så kan det vara så att redan insamlade personuppgifter måste sparas på grund av bestämmelser i arkivlagen.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta en anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmän handling.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran kan vara muntlig eller skriftlig. För att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person kan vi behöva kompleterande uppgifter om vem du är. Ett registerutdrag är kostnadsfritt men kommunen kan ta ut en avgift om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, exempelvis om begäran är återkommande.

Om du vill gör en skriftlig begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickar du den till: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika eller info@ludvika.se.

Vill du däremot göra en begäran muntligen kan du kontakta kommunens växel på
0240 - 860 00 eller om du så önskar be om att bli kopplad till ett visst verksamhetsområde som till exempel skola, omsorg eller annat.

Om du inte har möjlighet att själv hämta ut uppgifterna kommer informationen att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Ludvika kommun är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Cookies

Ludvika kommuns webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Ludvika kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar Ludvika kommun dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Det innebär att kommunen aldrig via sociala medier svarar på frågor som rör individärenden inom till exempel socialtjänst, barnomsorg med mera.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Ansvar inom kommunen

Varje förvaltning och bolag ansvarar för det praktiska arbetet med hur de hanterar personuppgifter. För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen, kontaktar du respektive förvaltning eller bolag direkt. Du når våra förvaltningar och bolag via kommunens växel.

Du kan också besöka Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats., för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Dataskyddsombud

Ludvika kommun

771 82 LUDVIKA

dataskyddsombud@ludvika.se

0240-866 99

Sidan uppdaterades: