Miljöfarlig verksamhet

Det finns många företag som klassas som miljöfarlig verksamhet. Det handlar framför allt om företag där användning av mark, byggnader och anläggningar kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten. I vissa fall kan det också handla om andra störningar för människor eller miljön.

Kategorier och undergrupper

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier eller undergrupper beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli. Dessa kallas A-, B-, C- och U-anläggningar och omfattas av särskilda regler, lagar och tillstånd. A- och B- verksamheter kräver tillstånd och C-verksamheter ska anmälas till Myndighetsnämnden miljö och bygg. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan i miljöprövningsförordningen.

Driver du ett företag med tillståndspliktig verksamhet måste du lämna in en miljörapport varje år till Myndighetsnämnden miljö och bygg i Ludvika som är tillsynsmyndighet.

Om du planerar att starta ett företag som ska bedriva miljöfarlig verksamhet måste du anmäla detta till myndighetsnämnden miljö och bygg senast sex veckor innan du påbörjar verksamheten.

Några exempel på miljöfarlig verksamhet

 • Djurhållning
 • Charkuteri
 • Tryckeri
 • Plasttillverkning
 • Bensinstation
 • Fordonstvätt
 • Skjutbana
 • Motorbana
 • Tvätteri
 • Mekanisk verkstad
 • Målning- och lackering
 • Ytbehandling
 • Energiproduktion
 • Mellanlagring av farligt avfall
 • Avfallsåtervinning och uppläggning av massor

Är du osäker på om din verksamhet kan vara miljöfarlig kan du alltid ta kontakt med Verksamhetsområde miljö och bygg och fråga.

Egenkontroll

Du som har ett företag som klassas som miljöfarlig verksamhet måste enligt lag göra så kallad egenkontroll. Det innebär att du ska ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla gällande krav.

Det finns inga exakta regler för hur egenkontrollen ska göras. Men en grundregel är att egenkontrollen ska omfatta åtgärder för att undvika att människor och miljö kommer till skada. För exempelvis verksamheter som orsakar buller är det viktigt att känna till vilka riktvärden som gäller. Egenkontrollen ska dokumenteras skriftligt. Läs mer om miljöbalkens krav på egenkontroll i dokumentet längre ner på sidan.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Spridning av bekämpningsmedel och hantering av så kallat farligt avfall regleras av miljöbalken. Du måste anmäla till Verksamhetsområde miljö och bygg om du ska sprida bekämpningsmedel.

Anmälan om avhjälpande åtgärd

Anmälningsplikt till Myndighetsnämnden miljö och bygg gäller också för åtgärd som innebär omhändertagande av föroreningar i mark eller vattenområde.

Anmälan om massor för anläggningsändamål

Alla massor som ska återvinnas för anläggningsändamål kräver anmälan till Myndighetsnämnden miljö och bygg. Det kan vara jordmassor från bebyggd miljö eller annat återvunnet material som till exempel asfaltmassor.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: