Avgifter och regler

Här ser du vad en plats inom förskola eller fritidshem kostar i Ludvika kommun. Kommunen tillämpar maxtaxa.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa från 1 januari varje år

Från 1 januari varje år gäller nya avgiftsnivåer. Höjningen beror på att inkomsttaket indexeras (från 54 830 kr per månad för 2023 till 56 250 kr per månad för 2024).

Kommunen anpassar maxtaxan utifrån den årliga indexreglering som görs i förordningen SFS 2001:160.

Den samlade bruttoinkomsten för ett hushåll ligger till grund för avgiften och fastställandet av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter.

Viktigt att veta:

 • Om du inte lämnar inkomstuppgift kommer du att placeras i högsta taxeklassen.
 • Vid ändring av inkomst och/eller familjeförhållanden, ska alltid ny inkomstuppgift registreras. Om en sambo/partner har tillkommit i eller flyttat från hushållets familj ska du kontakta barnomsorgshandläggaren så vi får justera familjebilden för att du ska kunna rapportera rätt inkomst så avgiften blir rätt.
 • Om du inte registrerar ändrad inkomst eller medvetet uppger felaktiga uppgifter, kan det leda till att du förlorar din plats i förskole- eller fritidshemsverksamheten.
 • Inkomstförändring påverkar avgiften från och med månaden efter det att ny inkomstuppgift registrerats.

Vad räknas som inkomst?

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt för egen företagare överskott i näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • lön eller annan skattepliktig ersättning eller annan avgiftspliktig förmån i anslutning till anställning (dit räknas även bonusar och traktamenten, den skattepliktiga delen)
 • arbetslöshetsersättning
 • föräldrapenning
 • ersättning från Försäkringskassan
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • vårdbidrag för barn, arvodesdel

Samtliga inkomster ska tas upp med sitt bruttobelopp, alltså innan skatteavdrag skett.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • allmänt eller förlängt barnbidrag
 • statligt studiemedel (CSN)
 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag/-stöd

Beräkning av avgift utifrån inkomst

Förskola (barn 1 är yngsta barnet i familjen, barn 2 näst yngst och så vidare)


Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

3%

1688 kr

1645 kr

Barn 2

2%

1125 kr

1097 kr

Barn 3

1%

563 kr

548 kr


Fritidshem (barn 1 är yngsta barnet i familjen, barn 2 näst yngst och så vidare)


Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

2%

1125 kr

1097 kr

Barn 2

1%

563 kr

548 kr

Barn 3

1%

563 kr

548 kr


Bra att känna till

Avgiftsreducering för 3-5-åringar

För 3-5-åringar som har en avgiftsbelagd förskoleplats sker en avgiftsreducering på 20% i månaden, under läsårstid, ej lovdagar.

Inskolning

Avgift debiteras även under inskolningsperioden.

Avdrag vid sjukdom

Avdrag medges då barnet är sjukt mer än 30 dagar i följd. Frånvaro inkluderar även lördagar, söndagar, helgdagar samt andra vårdfria dagar under sammanhängande frånvaro. Sjukintyg erfordras för att avgiftsreducering ska ske. Intyget ska tillsammans med ansökan om avgiftsreducering sändas till Social- och utbildningsförvaltningen, Barnomsorgen, 771 82 Ludvika.

Taxa för lovdagsplats på fritidshem

Taxa för lovdagsplats inom fritids är indelad i två perioder:
Period 1            1 augusti till 31 januari
Period 2            1 februari till 31 juli

Avgiften är 1000 kr per period och debiteras första månaden i perioden. Oavsett startdatum och slutdatum debiteras hela perioden.

Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar

Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar har rätt till förskoleverksamhet 3 timmar/dag eller 15 timmar per vecka.

Tiden förläggs 3 timmar per dag fem dagar i veckan eller 5 timmar tre dagar i veckan. Tiden kan förläggas mellan 08:00 till 14:00. Förläggningen av timmarna beslutas av rektor i samråd med föräldrar och personal.

Allmän förskola (3-5-åringar)

Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Verksamheten är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka fördelat på 3 timmar per dag (525 timmar per år) klockan 08:00-11:00. Lunch ingår ej.

Verksamheten följer skolans läsårstider.

OBS! Om ditt barn redan har en avgiftsbelagd placering och du vill byta placeringen till avgiftsfri Allmän förskoleplacering måste du kontakta din barnomsorgshandläggare 0240-86292 eller 0240-86694.

Inkomstjämförelse

Vi gör årligen en inkomstjämförelse av den rapporterade inkomsten och den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Om du har betalat för lite i avgift får du en extra faktura under våren utifrån den taxerade inkomsten och placeringen 2 år tidigare.

Du som betalat för mycket kommer att få mellanskillnaden avdragen på nästkommande fakturor.

Övrigt

Debitering sker en gång i månaden med betalning den sista i månaden. Om avgiftsskyldig trots krav inte erlagt avgift kan avstängning ske. Normala kravåtgärder omfattande lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning.

Avgift uttas även för en månads uppsägningstid, semesterperioder, skollov och annan liknande ledighet samt personalens planeringsdagar.

Kön till förskole- eller fritidsverksamheten sorteras efter ködatum. Som ködatum räknas det datum som ansökan inkommer, tidigast 6 månader före önskat startdatum.

Om man tackar ja

Om man får ett erbjudande till en förskola som man inte har sökt till, och tackar ja, så står man kvar i kön till sina sökta önskemål.

Om man tackar nej

Om man får ett erbjudande till en förskola som man inte har sökt till, och tackar nej, så står man också kvar i kön till sina önskemål.

Överflyttningar

Överflyttningar hanteras före nyplaceringar vid samma ködatum.

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som bor på skilda håll, där barnet bor växelvis i båda familjerna, har ni möjlighet att få delad faktura för förskole- eller fritidshemsavgiften.

Ni debiteras då var för sig utifrån respektive familjs inkomster. Den sammanlagda avgiften överstiger inte maxavgiften för en plats.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: