Avgifter och regler

  Här ser du vad en plats inom förskola eller fritidshem kostar i Ludvika kommun. Kommunen tillämpar maxtaxa.

  Nya avgiftsnivåer för maxtaxa från 1 januari 2021

  Från 1 januari 2021 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2020. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 50 340 kr per månad för 2021 (tidigare 49 280 kr).

  Kommunen anpassar maxtaxan utifrån den årliga indexreglering som görs i förordningen SFS 2001:160.


  Ytterligare ändringar i taxan fr o m 1 januari 2021

  En förändring i taxan genomförs för barn med förskoleplacering upp till 15 timmar. Se under rubriken Tidsintervaller och Avgiftsreducering fr o m 1 januari 2021 nedan.


  Den samlade bruttoinkomsten för ett hushåll ligger till grund för avgiften och fastställandet av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter.

  Viktigt att veta:

  • Om du inte lämnar inkomstuppgift kommer du att placeras i högsta taxeklassen.
  • Vid ändring av inkomst och/eller familjeförhållanden, ska alltid ny inkomstuppgift registreras. Om en vuxen person har tillkommit i eller flyttat från hushållets familj ska du kontakta placeringshandläggaren så vi får justera familjebilden för att du ska kunna rapportera rätt inkomst så avgiften blir rätt.
  • Om du inte registrerar ändrad inkomst eller medvetet uppger felaktiga uppgifter, kan det leda till att du förlorar din plats i förskole- eller fritidshemsverksamheten.
  • Inkomstförändring påverkar avgiften från och med månaden efter det att ny inkomstuppgift registrerats.

  Vad räknas som inkomst?

  Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt för egen företagare överskott i näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

  • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
  • arbetslöshetsersättning
  • föräldrapenning
  • ersättning från Försäkringskassan
  • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
  • familjehemsföräldrars arvodesersättning
  • pension (ej barnpension)
  • livränta
  • vårdbidrag för barn, arvodesdel

  Samtliga inkomster ska tas upp med sitt bruttobelopp, alltså innan skatteavdrag skett.

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

  • allmänt eller förlängt barnbidrag
  • statligt studiemedel (CSN)
  • försörjningsstöd
  • bostadsbidrag
  • underhållsbidrag/-stöd

  Beräkning av avgift

  Förskola (barn 1 är yngsta barnet i familjen, barn 2 näst yngst och så vidare)


  Avgiftstak

  Dock högst

  Tidigare högsta nivå

  Barn 1

  3%

  1510 kr

  1478 kr

  Barn 2

  2%

  1007 kr

   986 kr

  Barn 3

  1%

  503 kr

   493 kr


  Fritidshem (barn 1 är yngsta barnet i familjen, barn 2 näst yngst och så vidare)


  Avgiftstak

  Dock högst

  Tidigare högsta nivå

  Barn 1

  2%

  1007 kr

  986 kr

  Barn 2

  1%

  503 kr

  493 kr

  Barn 3

  1%

  503 kr

  493 kr


  Tidsintervaller

  Beträffande förskola och pedagogisk omsorg, beräknas taxan utifrån två tidsintervaller. Den ena är max 15 timmar per vecka, den andra från 15,01 timmar per vecka.

  För fritidshem finns inga tidsintervaller.

  Antal timmar/vecka fr o m 1 januari 2021


  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  1-15 timmar

  2,4% av inkomsten

  1,6% av inkomsten

  0,8% av inkomsten

  Från 15,01 timmar

  3% av inkomsten

  2% av inkomsten

  1% av inkomsten


  Bra att känna till

  Avgiftsreducering

  För 3-5-åringar som har en avgiftsbelagd förskoleplats sker en avgiftsreducering på 20% i månaden, under läsårstid, ej lovdagar.

  Inskolning

  Avgift debiteras även under inskolningsperioden.

  Avdrag vid sjukdom

  Avdrag medges då barnet är sjukt mer än 30 dagar i följd. Frånvaro inkluderar även lördagar, söndagar, helgdagar samt andra vårdfria dagar under sammanhängande frånvaro. Sjukintyg erfordras för att avgiftsreducering ska ske. Intyget ska tillsammans med ansökan om avgiftsreducering sändas till respektive rektor.

  Taxa för lovdagsplats

  Taxa för lovdagsplats inom fritids är indelad i två perioder:
  Period 1            1 augusti till 31 januari
  Period 2            1 februari till 31 juli

  Avgiften är 1000 kr per period och debiteras första månaden i perioden. Oavsett startdatum och slutdatum debiteras hela perioden.

  Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar

  Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar har rätt till förskoleverksamhet 3 timmar/dag eller 15 timmar per vecka.

  Tiden förläggs 3 timmar per dag fem dagar i veckan eller 5 timmar tre dagar i veckan. Tiden kan förläggas mellan 08:00 till 14:00. Förläggningen av timmarna beslutas av rektor i samråd med föräldrar och personal.

  Allmän förskola (3-5-åringar)

  Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år.

  Verksamheten är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka fördelat på 3 timmar per dag (525 timmar per år) kl 08:00-11:00. Lunch ingår ej.

  Verksamheten följer skolans läsårstider.

  OBS! Om ditt barn redan har en avgiftsbelagd placering och du vill byta placeringen till avgiftsfri Allmän förskoleplacering måste du kontakta din barnomsorgshandläggare 0240-86292 eller 0240-86694.

  Inkomstjämförelse

  Vi gör årligen en inkomstjämförelse av den rapporterade inkomsten och den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Om du har betalat för lite i avgift får du en extra faktura i februari utifrån den taxerade inkomsten och placeringen 2 år tidigare.

  Du som betalat för mycket kommer att få mellanskillnaden återbetald.

  Övrigt

  Debitering sker en gång i månaden med betalning den sista i månaden. Om avgiftsskyldig trots krav inte erlagt avgift kan avstängning ske. Normala kravåtgärder omfattande lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning.

  Avgift uttas även för en månads uppsägningstid, semesterperioder, skollov och annan liknande ledighet samt personalens planeringsdagar.

  Kön till förskole- eller fritidsverksamheten sorteras efter ködatum. Som ködatum räknas det datum som ansökan inkommer, tidigast 6 månader före önskat startdatum.

  Om man tackar ja

  Om man får ett erbjudande till en förskola som man inte har sökt till, och tackar ja, så står man kvar i kön till sina sökta önskemål.

  Om man tackar nej

  Om man får ett erbjudande till en förskola som man inte har sökt till, och tackar nej, så står man också kvar i kön till sina önskemål.

  Överflyttningar

  Överflyttningar hanteras före nyplaceringar vid samma ködatum.

  Ansökan om delad faktura

  Om ni är två vårdnadshavare som bor på skilda håll, där barnet bor växelvis i båda familjerna, har ni möjlighet att få delad faktura.

  Ni debiteras då var för sig utifrån respektive familjs inkomster och barnets schematid inom förskole- eller fritidshemsverksamheten. Den sammanlagda avgiften överstiger inte maxavgiften för en plats.

  Kontakta oss
  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.