Muddring

Vattenverksamhet är all verksamhet i vattenområden till exempel muddring som innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet.

Det kan också vara fyllning, pålning, bortledande av vatten, grävning sprängning, rensning eller annan åtgärd som förändrar vattendjup eller läge.

Vattenverksamhet och muddring

Tidigare krävdes det i allmänhet tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för sådana verksamheter eller åtgärder men nu kan en del ärenden hanteras genom en anmälan till länsstyrelsen. Åtgärderna kan också kräva strandskyddsdispens hos kommunen.

Tag kontakt med Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg i Ludvika kommun eller länsstyrelsen om du är osäker på om din planerade åtgärd kräver tillstånd.

Kontakta Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg om massorna läggs upp på land och det finns risk att miljön påverkas negativt.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: