Muddring

Vattenverksamhet är all verksamhet i vattenområden till exempel muddring som innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet.

Det kan också vara fyllning, pålning, bortledande av vatten, grävning sprängning, rensning eller annan åtgärd som förändrar vattendjup eller läge.

Vattenverksamhet och muddring

Tidigare krävdes det i allmänhet tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för sådana verksamheter eller åtgärder men nu kan en del ärenden hanteras genom en anmälan till länsstyrelsen. Åtgärderna kan också kräva strandskyddsdispens hos kommunen.

Tag kontakt med Verksamhetsområde miljö och bygg i Ludvika kommun eller länsstyrelsen om du är osäker på om din planerade åtgärd kräver tillstånd.

Kontakta Verksamhetsområde miljö och bygg om massorna läggs upp på land och det finns risk att miljön påverkas negativt.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: