Cisterner

Det finns regler och bestämmelser om hur brandfarliga vätskor och spillolja ska förvaras och hanteras för att förebygga att farliga ämnen läcker ut i mark och vatten. Här kan du läsa mer om vilka regler som kan gälla för dig.

Det är krav på att informera verksamhetsområde miljö och bygg vid installation av cistern för brandfarlig vätska och spillolja.

Om du planerar att installera en cistern för lagring av brandfarlig vätska eller spillolja som är större än 1000 liter, så ska du informera verksamhetsområde miljö och bygg.

Informationen ska vara skriftlig och vi behöver ha den senast fyra veckor innan cisternen installeras eller hanteringen påbörjas.

Du ska informera om följande:

 • Var cisternen ska installeras.
 • Vem som är ansvarig. Det kan vara ett företag eller en privatperson
 • Vad cisternen ska innehålla
 • Mängd – volym.

Fyll i blanketten och skicka till verksamhetsområde miljö och bygg elektroniskt eller via vanlig post.

Skrotning av cistern för brandfarlig vätska och spillolja

Om du tar en cistern ur bruk, så ska du informera verksamhetsområde miljö och bygg om hur cisternen med rör- och slangledningar och eventuella föroreningar omhändertagits.

Informationen ska vara skriftlig och vi behöver ha den i samband med att cisternen tas ur bruk.

Fyll i blanketten och skicka till verksamhetsområde miljö och bygg elektroniskt eller via vanlig post.

Förorening av mark eller vatten

Om det finns misstanke om spill som orsakat förorening av mark eller vatten så ska det också anmälas till verksamhetsområde miljö och bygg.

Förvaring av brandfarlig vätska och spillolja i lös behållare inom vattenskyddsområde

Du ska informera verksamhetsområde miljö och bygg om du inom ett vattenskyddsområde under minst fem dagar på en trettiodagarsperiod planerar att hantera mer än totalt 150 liter brandfarlig vätska eller spilloljor i lösa behållare som till exempel bensindunkar, fat, flaskor eller burkar.

Informationen ska vara skriftlig och verksamhetsområde miljö och bygg behöver ha den senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas.

Fyll i blanketten och skicka till verksamhetsområde miljö och bygg elektroniskt eller via vanlig post.

Observera att det inom ett vattenskyddsområde kan råda specifika eller strängare krav kring hanteringen av farliga kemiska produkter som exempelvis kräver anmälan.

Krav på sekundärt skydd inom vattenskyddsområde

Cisterner i och ovan mark, tillhörande rör- och slangledningar samt lösa behållare som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd är en skyddsanordning som har som funktion att fånga upp eventuellt läckage, överfyllning och spill för att förhindra att det sprids till omgivningen och orsakar skador.

Det sekundära skyddet ska vara:

 • tätt
 • tidsbeständigt
 • fungerande för ändamålet och tillräckligt stort för att hålla ett eventuellt läckage
 • utformat så att det går att göra kontroller av det.

Sekundärt skydd för cisterner samt lösa behållare

Ett sekundärt skydd för cistern och lösa behållare ska rymma hela cisternens eller behållarens volym. Om flera cisterner eller behållare förvaras inom samma sekundära skydd ska det rymma den största cisternens eller behållarens hela volym plus 10 procent av övriga cisterners eller behållares totala volym.

Sekundärt skydd för rör- och slangledningar

Rör- och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska läggas väl synlig.

Om du har cisterner och rör- och slangledningar som installerades innan den 1 januari 2022 ska du senast den 1 januari 2028 ha installerat sekundärt skydd enligt kraven i föreskrifterna.

Undantag för krav på sekundärt skydd

Det finns undantag från kravet på sekundärt skydd. Det gäller för cisterner med anslutna rör- och slangledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus, om de är under regelbunden uppsikt. Undantaget gäller om inte miljöförvaltningen beslutar annat.

Krav på skyltning av cistern inom vattenskyddsområde

Vid installation av en cistern för brandfarlig vätska och spillolja behöver du vid påfyllningsanslutningen för cisternen sätta upp en skylt väl synligt med texten vatttenskyddsområde.

Skylten ska vara hållbar och tålig så att den inte förstörs över tid och innehålla information om:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Cisternens volym
 • Högsta fyllningsflöde
 • Cisternens innehåll

Krav på kontroll av cistern och rör- och slangledningar

 • Alla cisterner och tillhörande rör- och slangledningar som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska kontrolleras av ett ackrediterat företag enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3).
 • Det gäller både installationskontroll, återkommande kontroll samt revisionskontroll.
 • Olika typer av cisterner har olika kontrollintervall.

Lista på ackrediterade kontrollföretag för cisterner finns på Swedacs webbplats:

Mer information om vilka kontroller som ska utföras och kontrollintervall finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Utförda kontroller ska vara sammanställda i en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska finnas tillgänglig för verksamhetsområde miljö och bygg vid eventuell tillsyn.

Krav på kontroll av sekundärt skydd inom vattenskyddsområde

För cisterner, lösa behållare, rörledningar och slangledningar som finns inom vattenskyddsområde gäller även krav på installationskontroll, återkommande kontroll samt revisionskontroll av det sekundära skyddet.

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och kontrollrapporten ska finnas tillgänglig för miljöförvaltningen vid tillsyn.

Lista på ackrediterade kontrollföretag för cisterner finns på Swedacs webbplats:

Läckage och misstanke om förorening

Om du konstaterar ett läckage av brandfarlig vätska eller spillolja och situationen kan medföra direkt fara för människors hälsa eller miljön ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112.

Om du misstänker att mark- eller vattenområde blivit förorenat behöver du så snart som möjligt också kontakta verksamhetsområde miljö och bygg och informera om situationen. Det kan då eventuell bli aktuellt med saneringsåtgärder.

Mer information om hur du rapporterar misstänkt förorening hittar du på sidan Informera om upptäckt av föroreningar Länk till annan webbplats.

Tillsyn och handläggning

Verksamhetsområde miljö och bygg är den ansvariga tillsynsmyndighet som kontrollerar att föreskrifterna följs.

När vi handlägger informationsärenden (nyinstallation, ändringar samt skrotning), anmälan om misstanke om förorening samt gör kontroller, tar vi ut en avgift per timme för den tid vi lagt. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Debiterbar tid är inte bara den tid som läggs ner på inspektioner och granskning av redovisad information utan också eventuell restid för inspektion samt administrativt arbete. Det kan vara förberedelser och efterarbete med skrivelser och registerhållning.

Sanktionsavgift om du inte informerar

Om du inte informerar verksamhetsområde miljö och bygg att du ska installera cistern eller hantera brandfarliga vätskor eller spillolja kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Det är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser och som går till staten.

Nya föreskrifter gäller från 2022

Informationen på den här sidan utgår ifrån Naturvårdsverkets föreskrifter som gäller från 1 januari 2022.

Andra tillstånd som kan behövas

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta våra bygglovshandläggare på verksamhetsområde miljö och bygg samt Räddningstjänsten DalaMitt för mer information.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Räddningstjänst Dalamitt

Lugnetleden 3, 791 38 Falun

023-48 88 00

info@dalamitt.se

www.dalamitt.se Länk till annan webbplats.

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Undantag från telefontiderna: fredag 10 maj, fredag 7 juni, onsdag 25 december, fredag 27 december.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Sidan uppdaterades: