Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Många gamla cisterner är i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkter.

Om du ska installera en cistern ska du informera Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg skriftligt. Informationen ska lämnas minst fyra veckor innan installationen.

Cisterner som rymmer mer än en kubikmeter brandfarlig vätska samt markförlagda rörledningar, omfattas av informationskravet.

Om du ska installera en cistern och är osäker på vad som gäller kan du alltid kontakta Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg. I vissa fall krävs det även bygglov.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 150 liter inom vattenskyddsområde får inte ske utan tillstånd från myndighetsnämnden miljö och bygg. Alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ska ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning.

Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste du anmäla det till verksamhetsområde miljö och bygg omedelbart.

Cistern ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. I samband med att du gör detta ska du meddela Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg.

Cisternen ska kontrolleras återkommande vart tredje, sjätte eller tolfte år. Kopia på utförda kontroller ska lämnas till Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg.

Brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarliga vätskor finns det även krav från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Miljösanktionsavgifter

Myndighetsnämnden miljö och bygg är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte anmäler att du installerar en cistern.

Regler att följa

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: