Kommunalt dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattenförsörjningen kan ske antingen genom anslutning till kommunalt vattenverk, gemensamhetsanläggning eller egen brunn.

Vattnets kvalitet

Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet så att det inte orsakar sjukdom eller problem i installationer.

Kommunalt vatten

WBAB ansvarar för produktion och distribution av kommunalt dricksvatten.

Vattentäkt och skyddsområden

De flesta vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller till exempel jord eller bergvärmeanläggningar, avlopp, hantering av petroleum-produkter, industriell verksamhet, väghållning, transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera.

Det är viktigt att känna till om man bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller. Är du osäker kan du kontakta kommunens verksamhetsområde miljö och bygg, 0240-860 00, eller WBAB.

Tillsyn

Ludvika kommuns verksamhetsområde miljö och bygg har tillsyn över de kommunala vattenverken. Enheten kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs. Detta görs genom att bland annat inspektera vattenverken och kontrollera egenkontrollen.

Klagomål

Om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet eller har övriga synpunkter eller klagomål ska du kontakta kommunens verksamhetsområde miljö och bygg.

WBAB

WBAB är en förkortning för WessmanBarken Vatten & Återvinning AB som är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kontakta oss
Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: