Eget dricksvatten

För att få rådgivning när du ska borra eller gräva din brunn är det till Ludvika kommuns verksamhetsområde miljö och bygg som du vänder dig. Här kan du även få råd och hjälp inför provtagning. Du bör kontrollera vattenkvaliteten vart tredje år.

Kvalitetsproblem

Vanliga kvalitetsproblem i Ludvika kommun är höga järn- och manganhalter i enskilda brunnar. Det finns dock inga kända hälsoeffekter med dessa problem utan de är av teknisk och estetisk karaktär.

I grävda brunnar är vattnet ofta surt, mjukt och ledningsangripande. Där är det även vanligt med förhöjda bakteriehalter.

I bergborrade brunnar förekommer mycket ofta höga radon- och fluoridhalter i vår kommun. Nästan lika vanligt är förhöjda uranhalter. Även svavelväte (luktar ruttna ägg) förekommer i djupare brunnar. Detta medför dock ingen hälsorisk i dessa koncentrationer.

Provtagning

Ludvika kommun har avtal med laboratoriet SGS Analytics AB och vi kan där igenom hjälpa till med att administrera vattenprover, tillhandahålla provtagningsmaterial samt tolka analyser. Vi ber då att få ta del av analysresultatet som del i arbetet med att kartlägga dricksvattenkvaliteten i kommunen. Dricksvattenanalysen blir då en offentlig handling hos oss.

Du kan också själv beställa dricksvattenanalyser direkt via ett antal olika laboratorier. På Swedacs hemsida Länk till annan webbplats. kan du se vilka företag/laboratorier som är ackrediterade för dricksvattenanalyser.

Verksamhetsområde miljö och bygg har flaskor på lager för de vanligaste mikrobiologiska och kemiska analyserna. Man kan hämta flaskor hos oss och få instruktion hur proven ska tas. Vissa veckodagar tar vi emot nytagna prover för vidare transport till laboratorium.

Kontakta oss på telefon 0240-862 29 eller 863 65 så att någon finns på plats och kan hjälpa dig när du hämtar och lämnar provtagningsmaterial.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: