Snöröjning: Frågor och svar

Varje vinter får vi många frågor om snöröjning och halkbekämpning. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna.

Saknar du någon fråga? Mejla kommunikation@ludvika.se så tar vi reda på svaret och uppdaterar sidan.

För frågor kring gator där kommunen inte ansvarar för vinterväghållningen hänvisar vi till Trafikverket Länk till annan webbplats. och vägföreningarna.

Snöröjning

Vem ansvarar för snöröjningen?

Beroende på var man bor är det kommunen, Trafikverket eller en vägförening som ansvarar för vinterväghållningen. Normalt är det väghållaren som ska se till att gatan är framkomlig även på vintern.

  • Kommunen: På gator i detaljplanelagda områden med kommunalt huvudmannaskap, företrädesvis i tätorten i Ludvika och Grängesberg, ansvarar kommunen för vinterväghållningen.
  • Trafikverket: I Ludvika ansvarar Trafikverket för vinterväghållningen utmed vägarna 50 och 66, vilket innefattar Gamla Bangatan, Bergslagsgatan, Vallhallavägen, Faluvägen och Grangärdevägen. I Grängesberg ansvarar Trafikverket för väg 50 och 604, Ludvikavägen och Björnhyttevägen.
  • Vägföreningar: På övriga platser är det i huvudsak vägföreningar som ansvarar för vinterväghållningen.

I Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) kan du se vem som är väghållare för en specifik väg.

Vem beslutar om när det ska snöröjas?

Kommunens verksamhetsområde teknik och projekt fattar beslut om när det ska snöröjas längs gator där kommunen ansvarar för vinterväghållningen. Trafikverket ansvarar för snöröjningen längs sina vägar och vägföreningarna längs sina.

Vilka gator prioriteras?

  1. Busslinjer, matargator och större gång- och cykelbanor.
  2. Lokalgator (villagator).

Nedan finns kartor som (markerat med blått) visar den prioriterade ordningen för snöröjning och halkbekämpning av vägar respektive gång- och cykelbanor i Ludvika och Grängesberg.

Om det snöar mycket kan det ibland betyda att man behöver köra flera gånger på huvudstråken, som ges företräde framför övriga gator.

När påbörjas snöröjningen?

Då varje insats är unik och baseras på aktuellt väderläge och tillgängliga resurser går det tyvärr inte att ge något exakt svar på den frågan.

När kommer plogbilen till min gata?

Snöröjarna arbetar enligt en prioriteringsordning där de mest använda gatorna snöröjs först. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en viss gata.

Varför plogar ni inte när det snöar?

Vi vill, i den mån det är möjligt, försöka få med oss all snö på en plogning. När det råder kraftigt snöfall, som fortsätter under längre tid, pågår snöröjningen kontinuerligt tills det har slutat snöa.

Snöröjer ni dygnet runt?

Ja. En fördel med att snöröja sent på kvällen eller under natten är att det är mindre trafik, vilket underlättar arbetet och gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Behöver jag flytta bilen från gatan innan plogbilen kommer?

Ja, om datumparkering råder. Har man möjlighet att parkera bilen på annan plats än gata, oavsett parkeringsregler, underlättar det arbetet med snöröjning, halkbekämpning samt sandupptagning.

När plogas gång- och cykelbanor?

Större gång- och cykelbanor är prioriterade och snöröjs så fort det är möjligt. Övriga plogas i mån av tid och resurser.

Infarten till min fastighet är igenplogad. Kan ni komma och ta bort snövallen?

Som fastighetsägare måste du räkna med att själv skotta bort vallen vid din infart. När vi använder gångbaneutrymmet längs fastighetsgränsen som snöupplag ser vi till att infarten är framkomlig. Ibland kan det dröja mellan snöröjning och renstraktor. Ambitionen är att infarten ska vara rensad inom en timme.

Varför vinklar ni inte bladet så att jag slipper snövallar framför fastigheten?

Vi lägger snön där den passar bäst ur trafiksäkerhets- och driftfunktion. Detta kan påverkas av gatans utformning.

Får jag lägga snö från min tomt på gatan?

Nej. Snön måste tas om hand på respektive tomt. Den får inte läggas på gatan eller framför plogvall. Om du skottar ut snö på gatan kan det medföra en trafikfara.

Jag får inte plats med mer snö på min tomt. Vad ska jag göra?

Om det blir fullt med snö inne på din tomt behöver du själv ombesörja bortforsling. Till exempel med hjälp av ett privat tjänsteföretag.

Varför plogas grannens sida av trottoaren men inte min?

Vi lägger snön där den passar bäst ur trafiksäkerhets- och driftfunktion. Detta kan påverkas av gatans utformning.

Varför är gatorna i mitt område så smalt plogade?

När det kommer mycket snö finns risk att trycket från snövallar skadar till exempel häckar, murar och staket. Därför kan vi inte alltid ploga hela gatan.

Det är isigt och spårigt på min gata. När kommer ni och hyvlar?

Vid behov och risk för trafikfara. Arbetet är tidskrävande, vilket innebär att det kan ta lite tid innan väghyveln kommer.

Varför skaffar ni inte fler plogbilar?

Kommunen har det antal snöröjningsfordon som de ekonomiska resurserna tillåter.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och sanda på gångbaneutrymmet utanför huset. Där kommunen lägger upp snö på gångbaneutrymmet behöver fastighetsägaren inte forsla bort snön.


Halkbekämpning

När sandar ni?

Vid behov sett ur trafiksäkerhetsynpunkt.

Vad sandas och vad saltas?

Salt används i så liten utsträckning som möjligt i villaområden, men ofta på busslinjer. Övrigt sandas.

Det är isgata hemma. Varför kommer ni inte och halkbekämpar?

Vi kommer så fort vi har möjlighet och anser att det finns ett behov ur trafiksäkerhetssynpunkt. Arbetet är tidskrävande, vilket gör att det kan ta lite tid innan det blir halkbekämpat.

Hur vet ni var det är halt?

Kommunen har bevakning på väderleken och väglaget dygnet runt under vinterhalvåret. Vi ombesörjer fysisk kontroll, bland annat genom att vara ute och besiktiga gatorna.

Var kan jag hämta sand?

Sandningssand finns att hämta på parkeringen vid kommunens lokaler på Gonäsvägen 17 i Ludvika, i den stora sandfickan på Dillners väg i Grängesberg samt vid LKFAB:s områdeskontor på Anneforsvägen i Fredriksberg. Max två hinkar per person och hämtning. Medtag egen hink.

När kommer ni och tar bort sanden på våren?

Ambitionen är att alla gator ska vara sopade och klara till midsommar. Vi kan inte ge någon information om när enskilda gator sopas.

 

Avfall

Snö och halka gjorde att insamlingsfordonet inte kunde hämta mitt hushållsavfall. Vad ska jag göra?

Svar från WBAB: Väderomställningar kan komma plötsligt. Om det visar sig omöjligt för våra fordon att ta sig fram på din ordinarie hämtningsdag på grund av väglaget gör vi ett nytt försök inom några dagar. Om ditt kärl inte har blivit tömt på grund av halka eller andra skäl – låt det stå framme. Vi tömmer det så snart vi kan.

 

Felanmälan/synpunkter

Hur gör jag för att felanmäla eller lämna synpunkter?

Använd appen Felanmälan Ludvika kommun, e-tjänsten Infracontrol eller ring 0240-861 00 (telefontid vardagar 10–12 och 13–14). Vid akuta ärenden utanför telefontiderna, ring 0240-842 01 (öppen 16.00–07.00).

Vid akuta fel/felanmälan på vatten och avlopp, ring WBAB:s kundtjänst på 0240-309 90 (dygnet runt).

Vem är ansvarig för eventuella skador vid snöröjning?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan. Hör av dig till ditt försäkringsbolag om du har fått en skada på din egendom, så utreder de ärendet och sköter kontakten med kommunen. Vid eventuella frågor, hör av dig till kommunen på 0240-861 00.

Ett brunnslock har flyttats ur sitt läge av plogbilen. Vem ska jag kontakta?

Ring 0240-861 00 (telefontid vardagar 10–12 och 13–14). Utanför telefontiderna, ring 0240-842 01 (öppen 16.00–07.00).

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: