Det här är Nyhammars förskola

I Nyhammars natursköna miljö finns Nyhammar förskola med fem avdelningar Glädjen, Upptäckarna, Nyfiken, Utmanarna och Kluringen för barn i åldrarna 1-5 år.

Vi har en fin utemiljö och storskogen inpå knuten. Vi är ute mycket med våra barn, både på gården och i skogen.

Vi vill att verksamheten hos oss präglas av trygghet, nyfikenhet och glädje.

Hur vi arbetar

Som pedagoger försöker vi att alltid vara engagerade och lyhörda för barnens intressen och behov. Barnens idéer tas till vara och genomsyrar verksamheten. Vi pedagoger är medforskare och uppmuntrar, utmanar och stödjer barnen i sitt lärande och sociala samspel. Kommunikation, reflektion och ett positivt tänkande mellan både vuxna och barn är grundpelare i vardagen.

Arbetssätt

Vårt arbetssätt och vår planering under året följer förskolans årshjul till exempel inskolning, föräldramöten, utvecklingssamtal, traditioner, kompetensutvecklingsdagar och temaperioder.

Vi arbetar temainriktat med Grön Flagg, SRI- Statens riktade insatser, SKUA- Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, NTA- Naturvetenskap och teknik för alla.

Våra mål

Ett av våra viktigaste mål är att vara en bra kamrat och vi försöker ta tillvara alla barns erfarenheter. Vi arbetar med språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap utifrån läroplanens strävansmål. Lek, sång, musik och skapande är ett naturligt inslag i vår vardag.

Hemlagad mat

På förskolan serveras hemlagad mat då vår kock finns i huset. Vi kan även vid uteaktiviteter få vår mat serverad utomhus.

Dokumentation och kommunikation

Förskolan använder sig av verktyget Unikum där vi dokumenterar vår undervisning och barnens lärande. I Unikum kan även ni vårdnadshavare ta del av ert barns lärande, planeringar för förskolan, information från rektor och pedagoger, underlag för utvecklingssamtal.

Ni vårdnadshavare är viktiga för oss! Att vi kan ha en god kommunikation kring er vårdnadshavares erfarenheter och kunskaper kring ert barn är viktigt för oss.

Inskolningen

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Före barnets inskolning träffar vi vårdnadshavarna på ett inskolningssamtal, där vi berättar om vår verksamhet och ni får tillfälle att samtala om ert barn. Under inskolningen är du som vårdnadshavare med och är delaktig under verksamhetens alla aktiviteter för att skapa trygghet hos er vårdnadshavare och ert barn.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: