Avgifter inom äldreomsorgen

Du betalar omsorgsavgift för hemtjänstinsatser, trygghetslarm och dagverksamhet, för omsorg i särskilt boende samt korttidsboende. Avgiften betalar du per kalendermånad i efterskott.

Avgiften baseras på tre delar:

  • vad lagen om maxtaxa säger att du högst ska betala
  • ditt behov av hjälp
  • hur mycket du faktiskt kan betala utifrån din ekonomiska situation

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta avgift som du betalar för omsorgsinsatser, oavsett hur många insatser du har eller hur omfattande dina insatser är. Maxtaxan grundas på aktuellt prisbasbelopp. Maxtaxan från och med 1 januari 2022 är 2 170 kronor per kalendermånad.

Behov och inkomst styr avgiften

Avgiften för den hjälp du är beviljad bestäms utifrån ditt ekonomiska utrymme. Vid beräkningen av ditt avgiftsutrymme tar kommunen hänsyn till dina inkomster, utgifter samt ett minimibelopp. Minimibeloppet regleras enligt lag utifrån gällande prisbasbelopp och grundas på Konsumentverkets normer. Minimibeloppet ska bland annat täcka kostnader för mat, kläder, hygien, hushållsel, mediciner samt öppen hälso- och sjukvård. Förbehållsbeloppet är minimibeloppet samt om du har personliga tillägg, såsom kostnader för god man.

Förbehållsbelopp 2022

Boendeform

Belopp/månad

Heldygnsomsorg

2 500 kr

Ordinärt boende, ensamboende

5 653 kr

Ordinärt boende, sammanboende

4 707 kr


Avgifter som ingår i maxtaxan, 2 170 kr

Omvårdnad

Avgift

Hemtjänst

217 kr/timme

Trygghetslarm

217 kr /månad

Korttidsboende, omvårdnad

72 kr/dag

Dagverksamhet

36 kr/dag

Hemsjukvård

150 kr/ besök, max 450 kr/månad


Avgifter som tillkommer utanför taxan


Avgift

Måltider vid korttidsplats/växelvård

86 kr/dag

Måltider dagverksamhet

43 kr/dag

Servering, lunch

65 kr/portion

Servering, kvällsmål

55 kr/portion

Hjälpmedel

150 kr/ styck

Avgifter särskilt boende


Avgift per månad

Kost

2 570 kr

Hyra

Beroende på lägenhet

Serviceavgift

338 kr

Särskilt boende hemtjänst

2 170 kr


Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut

Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten om det gäller:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • fastställande av avgift
  • beräkning av avgiftsutrymme

Om du vill hjälper vi dig att överklaga.

Så här överklagar du

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det hos förvaltningsrätten.

Skrivelsen skickas till nedanstående adress inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Ludvika kommun
Vård- och omsorgsnämnden
771 82 Ludvika

I skrivelsen ska du ange

  • vilket beslut som ska överklagas
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • varför du önskar ändring

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

Gör en beräkning innan du ansöker

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Från januari 2022 höjs bostadstillägget och beräkningen görs därför utifrån nya regler.

Kontakta Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. finns information om hur du gör för att ansöka. Du kan också ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776.

Kontakta oss

För mer information kontakta Vård- och omsorgsförvaltningens ekonomiadministratörer.
0240-860 00

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: