Bygglov, andra lov och anmälan

Om du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar eller riva en byggnad måste du i de flesta fall söka om lov (bygglov, marklov eller rivningslov) hos Myndighetsnämnden miljö och bygg. Även åtgärder som att installera en kamin, göra stora ändringar eller bygga en Attefallsstuga kräver tillstånd, då via en anmälan.

Tänkt hus ramas in av händer

Lov och ansökan från start till mål

I bygglovsprocessen kan du se och läsa mer om de olika stegen från det att du gjort en ansökan eller anmälan.

Start och slutbesked

 • Innan du får börja med arbetet som lovet eller anmälan gäller så måste du ha fått ett startbesked!
 • Innan du får börja använda det som lovet eller anmälan gäller så måste du ha fått ett slutbesked!

Om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. Då får du veta redan i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill.

Vad är ansökan eller anmälan?

 • Bygglov, marklov, rivningslov: Är en lämplighetsprövning och en teknisk prövning. Den leder först till ett lov, därefter ett startbesked.
 • Anmälan: är en teknisk prövning och leder till ett startbesked.

Om du skickar in en anmälan och den bedömas som lovpliktig, begär bygglovshandläggaren in ytterligare handlingar.


I lovprocessen kan du se och läsa mer om de olika stegen från det att du gjort en ansökan eller anmälan.

Krävs ansökan och anmälan?

Om du vill bygga ett nytt hus, bygga till eller göra vissa ändringar behöver du oftast bygglov. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. Även om du inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan och få startbesked innan du sätter igång.

Exempel på byggnationer som kräver anmälan är Attefallshus eller om du ska bygga en takkupa på ditt hus.

Ska du installera en kamin, eller göra förändringar på husets bärande konstruktion, så krävs en anmälan.

Få hjälp att reda ut vad som gäller för just din åtgärd med tabellerna, se nedan.

När behövs Bygglov, anmälan och kontrollansvarig?

Tabellerna är utgångläge vid bedömning av lov- eller anmälningsplikt. En individuell bedömning i varje ärende görs baserad på bland annat detaljplan, kulturhistoriska värden och omgivningsförutsättningar.

Bygga nytt/Bygga om/Bygga till


Bygglov

Anmälan

Kontrollansvarig

Undantag/
* Tänk på att

Nybyggnad

Ja

Nej

Ja

.

Nybyggnad av
garage/
carport
/komplement-
byggnad

Ja

Nej

nej för mindre åtgärder, ja för större.

.

Ändring från carport till garage

Ja

Nej

nej för mindre åtgärder, ja för större.

.

Tillbyggnad

ja

nej

nej för mindre åtgärder, ja för större.

.

Nybyggnad av balkong

Ja

Nej

Ja, vid flerbostadshus, Nej, vid enbostadshus

.

Inglasning befintlig balkong eller uteplats, flerbostadshus

Ja

Nej

Ja

.

Inglasning av uteplats eller balkong, enbostadshus

Ja

Nej

Nej

.

Tak över uteplats

Särskilda regler finns för en- och tvåbostadshus. I andra fall krävs bygglov.

Nej

Nej

.

Friggebod

nej

nej

Nej

villor (en- och tvåbostadshus) på egen tomt har rätt att ha en friggebod per fastighet

Attefallshus

nej

ja

Nej*

villor (en- och tvåbostadshus) på egen tomt har rätt att ha ett attefallshus per fastighet. Komplement-bostadshus kräver KA

Tillbyggnad/
burspråk/
ombyggnad/
takkupa

ja*

ja*

ja, ibland

fråga alltid vad som gäller för just din fastighet


Installationer


Bygglov

Anmälan

Kontrollansvarig

Undantag/
*Tänk på att

Installation av kassett i befintlig spis med ny håltagning för rökrör

Nej

Ja

Nej

.

Byte av panna - flytande till fast bränsle, exempelvis från olja till ved

Nej

Ja

Nej

.

Installation av braskamin

Nej

Ja

Nej

stora utvändiga åtgärder kan kräva bygglov för fasadändring

Vatten och avlopp

.

Ja

nej för mindre åtgärder, ja för större

tilltånd från Miljö för enskilt V/A

Ventilations-

anläggning (installation eller ändring)

Nej

ja

nej för mindre åtgärder, ja för större

.

 

Ändringar


Bygglov

Anmälan

Kontrollansvarig

Undantag/
*Tänk på att

Planlösning

nej

ja

Nej*

ja, om det är stora och /eller komplicerade åtgärder

Brandskydd

nej

ja

nej*

anmälan krävs även om brandskyddet förbättras. ja, om det är stora och /eller komplicerade åtgärder

Byte av takform på hus, garage, uthus eller liknande

Ja

Nej

Nej*

ja, om det är stora och /eller komplicerade åtgärder

Fasadändring, till exempel färg, material eller fönster

ja*

nej

ja, ibland

fråga alltid vad som gäller för din fastighet

Ändra användning av en lokal, till exempel från boende/garage till handel, hantverk eller industri

Ja

Nej

.

.

 

Övrigt där bygglov eller anmälan kan krävas


Bygglov

Anmälan

Kontrollansvarig

Undantag/
*Tänk på att

Sätta upp och ändra skyltar och strålkastare

Ja*

Nej

.

utom detaljplan söks bygglov hos Länsstyrelsen. För skyltar nära väg skall Trafikerket lämna tillstånd.

Staket (gles konstruktion, >50% luft)

lägre än 1,2 och ej skymmer sikt eller utsikt = Nej.

Nej

Nej

tänk på att staket eller plank inte får störa sikt eller utsikt. Skall kunna skötas helt från egen tomt. Krav på höjder finns vid utfarter och kosningar

Mur eller plank (tät konstruktion)

lägre än 1,2 och ej skymmer sikt eller utsikt = Nej.

Nej

Nej*

ja, om det är stora och /eller komplicerade åtgärder

Mur

Ja, om högre än 0,5 meter

.

.

.

Altan

Altaner högre än 1,2 meter ovan mark kan kräva bygglov. Trädäck i marknivå utan tak kräver inte bygglov.

.

.

undantag finns för altaner som uppförs i direkt anslutning till huvudbyggnad, kontakta handläggare för mer info

Hårdgjordyta/
parkering

Nej, men du ska klara av att ta hand om din egen vattenavrinning inom tomten. För fler än två parkeringsplatser krävs bygglov.

.

.

.

Hårdgjord yta/upplag

ja

nej

nej

viss typ av upplag kan kräva tillstånd enl Miljöbalken

Pool

Pooler som grävs ner i marken kräver inte bygglov. Pooler ovan mark kan kräva bygglov.

nej

nej*

ja, om det är stora och /eller komplicerade åtgärder

Solfångare/
Solceller

Solceller på en- och tvåbostadshus (exempelvis villor) kräver normalt inte bygglov, oavsett om det är hela eller delar av taket som täcks av solpaneler. Kontrollera alltid detaljplanen och områdesbestämmelser om bygglov krävs.

nej*

nej

För större anläggningar kan anmälan om ändring av konstruktionen eller brandskydd krävas.

Solfångare/
Solceller annan lutning än tak

Solceller med en annan lutning än taklutning kräver bygglov

ja


påverkas brandsäkerhet och bärighet på taket.

Solfångare/
Solceller kulturhistoriskt värde

Solceller på en byggnad eller i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt både innanför och utanför detaljplanerat område kräver bygglov

jaSolfångare/
Solceller på mark

Solcellsanläggning på marken kan kräva bygglov om den upplevs som en byggnad.

jaBryggor

För att anlägga en liten flytbrygga på egen fastighet behövs inget bygglov, men oftast en strandskyddsdispens.

.

.

.

Sjöbod

ja* + oftast även strandskyddsdispens

ja*

nej

kan gå som friggebod om mindre än 15 kvm, som attefallshus om mindre än 25 kvm över 25 kvm räknas som lovpliktig åtgärd

Växthus

ja*

ja*

nej

kan gå som friggebod om mindre än 15 kvm, som attefallshus om mindre än 25 kvm över 25 kvm räknas som lovpliktig åtgärd

**

Riva hel byggnad eller del av byggnad

Rivningslov

Anmälan

Kontrollansvarig

Riva hel byggnad eller del av byggnad

ja, inom detaljplanerat område

ja, utanför detaljplanerat område

nej för mindre åtgärder, ja för större


Ändra markhöjd


Marklov

Schakta eller fylla mer än ± 1 meter från tomtens ursprungliga nivå

ja, inom detaljplanerat område.

Om fastighetsgräns går i strandlinjer, så krävs bygglov och fastighetsägarens godkännande för bryggan även utanför detaljplan.

Markarbete vid fastighetsgräns i strandlinjen.

Om fastighetsgräns går i strandlinjer, så krävs bygglov och fastighetsägarens godkännande för bryggan.

 

Bygglov

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad krävs oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Ändrad användning kräver också bygglov. Det kan vara till exempel när ett kontor ska bli en restaurang eller när en bostad skall bli kontor.

Anmälan

Vissa åtgärder kräver inte bygglov, utan bara en anmälan till kommunen. Då behöver du vänta på att få startbesked innan du sätter igång. Exempel på byggnationer som kräver anmälan är Attefallshus och mindre takkupor.

Ska du installera en kamin, eller göra förändringar på husets bärande konstruktion, så krävs en anmälan.

Rivning utanför detaljplanerat område är också anmälningspliktigt.

Rivningslov

Om du inom detaljplanerat område ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas också som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Då behöver du både rivningslov och bygglov.

Inom detaljplanelagt område krävs alltid ett rivningslov, vare sig det är hela eller bara en del av byggnaden som ska rivas. Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Utanför detaljplan är rivningsåtgärder anmälningspliktiga.

De åtgärder som räknas som rivning och kräver tillstånd är:

 • Riva en hel byggnad, även stommen.
 • Riva en fullständig del av byggnad, till exempel en veranda.
 • Flytta en byggnad till annan plats (kan också behövas bygglov för den nya platsen).

I prövningen om rivningslov tittar handläggaren bland annat på om byggnaden har något kulturhistoriskt värde eller om den omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller i områdesbestämmelser.

Du måste fått startbesked för att påbörja rivningen, det gäller både om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig.

Handlingar som behövs för att söka rivningslov/anmälan om rivning

 • Ansökan om rivningslov/anmälan.
 • Situationsplan (karta över din fastighet) med markering på det som ska rivas.
 • Fasadritningar eller fotografier på det som ska rivas.
 • Kontrollplan
 • Miljöinventering
 • Rivningsplan

Rivningsavfall

Byggherren ansvarar för att bygg- och rivningsavfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs, en kontrollplan för rivningsarbetena med redovisning hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Marklov

Om du ska göra större förändringar av marknivån, fälla träd eller plantera skog kan du behöva ansöka om marklov.

Inom områden med detaljplan krävs marklov för schaktning och fyllning av marken om markförhållandena ändras avsevärt, det vill säga om marknivån ändras mer än 1 meter upp eller ner. Du kan också behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog. Detta gäller om inget annat är angivet i en detaljplan.

När du söker bygglov behövs ingen separat ansökan om marklov. Markförändringarna ingår i bygglovet.

Handlingar som behövs för att söka marklov

 • Ansökan om marklov.
 • Situationsplan (karta över din fastighet) med markering på det som ska förändras
 • Sektioner, vid stora åtgärder

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är bebyggd eller avstyckad än.

 • Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats.
 • Ett förhandsbesked är giltigt i 2 år och inom den tiden måste man söka bygglov. 
 • Ett förhandsbesked är inte ett muntligt bygglovbesked.

Kontakta oss

Bygglovshandläggare

Telefon: 0240-866 70

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.00-14.30.

Boka tid för besök.

Besöksadress: Carlavägen 24

E-post: miljo.bygg@ludvika.se


Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg


miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

 

Sidan uppdaterades: