Ungdomspolitik

Det är viktigt att du som ung känner att du kan påverka. Men vad är ungdomspolitik? Vi försöker förklara.

Varför är demokrati viktigt?

Den här filmen riktar sig i första hand till våra unga. Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson, vice ordförande HåGe Persson och social- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Frank svarar på frågor om varför demokrati är viktigt och hur man som ung kan vara med och påverka.

Paneldiskussion på temat Demokratin, då, nu och framåt

Paneldebatt med Frida Hedström, projektledare för Ludvika kommuns värdegrundsarbete som moderator. Vi tar det stora och det lilla greppet om demokratin och för en dialog både om vad det betyder som politiskt begrepp men också hur vi agerar demokratiskt i vardagen. Inspelat den 7 juni 2021 under Demokrativeckan.

Vad är ungdomspolitik? Vi gör ett försök att förklara.

Sveriges ungdomspolitik

Ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och berör områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Att ungdomspolitiken är sektorsövergripande innebär att alla berörda verksamhetsområden har ett gemensamt ansvar för att nå det ungdomspolitiska målet.

Tre prioriterade områden

Tonåringar och unga vuxna har olika utmaningar i övergången från barn till vuxna som samhället behöver ta hänsyn till. Därför är tre områden särskilt prioriterade i ungdomspolitiken fram till 2017 - ungas inflytande, ungas egen försörjning och ungas psykiska hälsa.

Utgår från barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna

Ungdomspolitiken är bindande för myndigheter och vägledande för kommuner och regioner. Den nationella ungdomspolitiken utgår från barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna och blir på så sätt tvingande även för kommunerna. Däremot är ungdomspolitiken endast vägledande i hur kommunerna utför politiken. Ungdomspolitiken har även koppling till det ungdomspolitiska samarbetet i EU.

Ludvika kommuns ungdomspolitiska arbete

Ett av Ludvika kommuns strategiska målområden är Barn och unga.
Vi ska vara en av landets bästa skolkommuner och en bra kommun att växa upp i, där unga ska känna att de kan påverka de som bestämmer i kommunen och känna framtidstro.

Måttet unga i Ludvika med framtidstro. I Lupp 2018 svarar  90 % att de har framtidstro. Kommunens mål är 93 % för år 2018.

Resultatet är hämtat från Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), på frågan Hur ser du på framtiden?

Ungdomskommitté

I Ludvika kommun finns en ungdomskommitté som består av politiker och en tjänsteperson som arbetar med ungdomspolitiska frågor.

Ungdomskommittén ansvarar bland annat för Lupp-enkäten, dialoger med högstadie- och gymnasieelever kring aktuella frågor, ungdomsting, ung-stämpel, kommunutvecklare med mera. Ungdomskommitténs främsta uppgift är att arbeta för att unga i kommunen ska känna att de har inflytande över sin vardag oavsett var man bor i kommunen.

Resultatet från Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I Lupp 2018 anser 25% att de har möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Kommunens mål 2018, 24%

Resultatet är hämtat från Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), på frågan "Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?"

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: