Enkät till föreningar om ny arena i Ludvika

Under våren 2021 skickades en enkät om ny arena ut till Solviksskolan samt idrotts- och kulturföreningar i kommunen. 28 svar mottogs däribland två svar från en och samma förening.

Enkäten om ny arena bestod av 7 frågor och svaren hade stor spridning. De första frågorna fokuserade på kvaliteter och brister i befintliga anläggningar de övriga frågorna på framtiden.

Befintliga anläggningar

På den första frågan om de 3 bästa kvalitéerna/funktionerna med dagens anläggningar så framkom det exempelvis att Solviksskolan inte ser några bra kvalitéer i befintliga lokaler. Andra föreningar lyfte specifika planer/banor, kvalitéer för att förlänga säsongen eller arkitektoniska kvaliteter som vackert ljus, rymd och volym. Ett flertal föreningar svarade centralt läge och flera gick in på tekniska/fysiska förutsättningar.

Några av de återkommande svaren på brister i befintliga anläggningar var:

 • Ej tillräckligt med hallar / inga lediga tider
 • Ej anpassade lokaler
 • För få omklädningsrum
 • Brister i tillgänglighet
 • Saknar utrymme för samling och uppvärmning
 • Teknik
 • Dåliga bussförbindelser

Framtida anläggning

Fråga fyra och fem fokuserade på behoven av aktiv yta samt övriga funktioner utöver den aktiva ytan. Solviksskolan behöver två fullstora salar för att bedriva deras lagstadgade undervisning i idrott och hälsa. Ett flertal föreningar svarade att de behöver en aktiv yta på 20x40 m eller 30x50 m. Föreningar beskrev även i fritext mer specifika behov så som ”Rundbana på 200m skulle skapa förutsättningar för friidrott i Ludvika.” eller ” Sal för 30–50 personer att lyssna på föreläsning.” Några återkommande svar på fråga fem om funktioner utöver den aktiva ytan:

 • Möjlighet att dela av aktivitetsytor
 • Konferensrum
 • Kiosk/cafeteria
 • Foajé/garderob
 • Förråd
 • Kök
 • Sjukvårdsrum
 • Extra golv
 • Gymlokal
 • Läktare

På fråga sex om den största utmaningen med Ludvika nya arena så var ett återkommande svar; utmaningen med att inkludera flera föreningars behov. Några exempel på svar:

 • ”Att få med alla idrotter.”
 • ”Att fylla ett reellt behov som inte kan tillfredsställas av nuvarande lokaler.”
 • ”Få den att funka för alla föreningar samt att det gäller att det går att köra olika aktiviteter samtidigt”

Andra svar fokuserade på läge, kostnad och tider:

 • ”Del ut jämna tider för olika sporter”
 • ”Ocentralt läge. Kostnad”

På fråga sju ombads skola och föreningar att beskriva framtidens arena med ett ord. De återkommande svaren var:

 • Flexibel
 • Integration
 • Möjlighet/Möjligheter
 • Överambitiöst

I det stora hela hade ordet som skolan och föreningarna valde en positiv klang:

 • Funktionell
 • Stor
 • Inkluderande
 • Liv
 • Mångfald
 • Nödvändig

Vad händer sen?

Underlaget kommer att vara till vägledning för arbetsgruppens fortsatta arbete med framtagandet av ett rums-och funktionsprogram som ska ligga till grund för kommande projektering.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: