Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka om bostadsanpassningsbidrag för att få din permanentbostad anpassad så att den bli ändamålsenlig som bostad för dig trots din funktionsnedsättning.

Om du bor inom Ludvika kommun och har behov av att få bostaden anpassad ska du i första hand vända dig till kommunens arbetsterapeuter i hemsjukvården. För att en anpassning ska kunna beviljas av kommunen krävs att behovet styrks med ett intyg från en medicinsk sakkunnig. Intyget skickas till Verksamhetsområde miljö och bygg, som regel genom arbetsterapeutens försorg. Vi som är handläggare kan sedan hjälpa dig med ansökan och ge dig förslag på hur anpassningen kan lösas.

Om du vill finns vi till hands och hjälper dig hela vägen fram till en färdigställd anpassning.

Åtgärder i bostaden

Anpassningen kan gälla för alla former av bestående funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning, allergi med mera. Anpassningen är till för att underlätta ditt dagliga liv i hemmet, till exempel att förflytta dig i bostaden, sova och vila, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Inomhus kan en anpassning gälla att ordna en duschplats i stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörrar, montera automatiska dörröppnare, lyftanordningar med mera. Utomhus kan en anpassning gälla hårdgöring av gångvägar, montering av ramper med mera.

Den som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan söka om bostadsanpassning. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Den som bor i en bostad efter beslut enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enlig lagen om bostadsanpassning Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: