Lantbruk

Att driva ett lantbruk innebär att du har vissa skyldigheter att ta hänsyn till. Det är upp till dig att påverka din omgivning och naturen så lite som möjligt.

Om du planerar att hålla över 100 så kallade djurenheter måste du göra en anmälan till myndighetsnämnden miljö och bygg. Djurenheter är ett mått på djurens miljöpåverkan. Till exempel är en häst en djurenhet medan en höna är en hundradels djurenhet.

Gödsel

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödslet som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Användning av kemikalier och bekämpningsmedel

Inom jordbruket används ett stort antal kemikalier både för maskinunderhåll och för kemisk bekämpning. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde kan du behöva söka tillstånd för hantering av bekämpningsmedel.

Krav om du använder oljecistern

Om du har en cistern över 1 kubikmeter ska den kontrolleras regelbundet av ett kontrollföretag. När du ska installera en ny cistern anmäler du det till myndighetsnämnden milö och bygg.

Hantering av döda djur

Kadaver från djur som hålls av människa ska tas om hand på ett säkert sätt för att undvika spridningsrisk av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika att besvär uppstår för omgivning. Döda produktionsdjur som till exempel kor, grisa, får och fjäderfä får inte flyttas på något sätt än genom hämtning av svensk lantbrukstjänst.

Nedgrävning av häst

Det finns ett undantag för hästar som du får gräva ner. Kommunens verksamhetsområde miljö och bygg kontrollerar om platsen är lämplig och lämnar anvisningar för nedgrävningen.

Nedgrävning av sällskapsdjur

Sällskapsdjur som till exempel kanin, hund och katt för grävas ner utan anmälan.

Förvaring och hantering av avfall

Förvaring och hantering av avfall

Avfall som inte kan återanvändas ska i första hand återvinnas som material, i andra hand som energi och i sista handlämnas till deponin.

Du får inte ta hand om ditt avfall själv utan det ska lämnas till en godkänd mottagare.

Ensilageplast ska återvinnas

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast.

Anmälan om klagomål på lantbruk

Innan du gör en anmälan om klagomål/störning till oss på verksamhetsområde miljö och bygg bör du först samtala med djurägaren. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det. I anmälan ska tydligt framgå vem som är djurägare.

Verksamhetsområde miljö och bygg gör en bedömning av din anmälan. Om kontoret bedömer att en olägenhet föreligger ställs krav på djurägaren/verksamhetsutövaren att vidta åtgärder. En kopia av din anmälan skickas till djurägaren/verksamhetsutövaren som får yttra sig över uppgifterna i din anmälan.

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstå situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: