Stöd till barn och ungdom

Kommunen kan ge stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer. Socialtjänsten har ett stort ansvar för att barn och ungdomar i Ludvika kommun ska ha möjlighet att leva och växa upp under bra förhållanden.

Den som behöver hjälp och stöd kan vända sig till socialtjänsten - det gäller både barn och föräldrar, som ska ha trygghet i att kunna ansöka om olika former av hjälpinsatser.

För att kunna ge rätt hjälp i tid är vår ambition att möta familjen så tidigt som möjligt.

Behöver du ansöka om hjälp och/eller stödinsats?

När du vänder dig till oss för hjälp och stöd behöver du göra en ansökan om bistånd. Ansökan går till mottagningen på utredningsenheten som startar en utredning för att se vilken insats som bäst kan hjälpa din familj med utgångspunkt från barnets behov.

En utredning kan också bli aktuell om socialtjänsten får in en anmälan Länk till annan webbplats. om att det finns ett behov av insats med hjälp/stöd. 

Med utredningen som underlag fattas beslut om vilken hjälp du kan få. Du har möjlighet att överklaga beslutet om du inte är nöjd. Det gör du till Förvaltningsrätten i Falun. Läs mer om hur du överklagar ett beslut Länk till annan webbplats..

Behöver du göra en orosanmälan rörande barn och ungdom?

Misstänker du att barn eller ungdom far illa och behöver hjälp, bör du anmäla det till mottagningen inom individ och familjeomsorgen. När socialtjänsten tagit emot anmälan kontaktas barnets familj. Tillsammans med familjen söker socialtjänsten lösningar som hjälper både barnet och familjen.

Läs mer under rubrken Misstanke om barn som far illa

Är du under 23 år och vill kontakta ungdomsmottagningen?

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats. finns kurator, barnmorskor, gynekolog och vernerolog och hit kan du vända dig med frågor om sexualitet och preventivmedel. Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Samtalsmottagningen för barn och unga

Samtalsmottagningen Barn och Unga hör till Primärvården Region Dalarna. De hjälper barn och unga upp till 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och erbjuder råd och stöd, bedömning och behandling.

Det finns flera olika sätt att få kontakt med mottagningen. Ofta ringer föräldrar. Äldre tonåringar kan själva ta kontakt utifrån egna frågeställningar och behov.

Telefon till samtalsmottagningen för barn och unga: 0240-49 53 90

Du kan hitta mer information om mottagningen på 1177 Vårdguiden, www.1177.se. Länk till annan webbplats.

Familjerätten

Inom socialtjänstens område finns familjerätten, som du kan vända dig till med frågor om

  • Faderskap
  • Adoptioner
  • Vårdnad, boende och umgänge

Stöd i föräldrarollen

Om du känner att du behöver stöd i föräldrarollen finns det olika utbildningar som ger dig som förälder konkreta verktyg att förstå och hantera barnets beteende. Läs mer på sidan Väx som förälder och stärk föräldrarollen.

Råd och stöd på chat och telefon

1177.se  Att söka stöd och hjälp Länk till annan webbplats.

1000 möjligheter Länk till annan webbplats. En organisation som stöttar dig som är ung, oavsett om du är kille, tjej, transperson eller inte vill definiera dig alls. I chatten kan du prata om vad du vill. 1000 möjligheter har även ett särskilt stöd online för dig som har erfarenheter av att ha sex mot ersättning. De som jobbar där är unga vuxna som har tystnadslöfte.

AA, Anonyma Alkoholister Länk till annan webbplats., är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. I några stora städer finns speciella ungdomsgrupper.

Alkohollinjen Länk till annan webbplats. erbjuder stöd till förändring, till dig som funderar över dina egna alkoholvanor eller som påverkas av någon annans alkoholvanor.

Anonyma Narkomaner (NA) Länk till annan webbplats. är i första hand till för de som söker hjälp att ta sig ur missbruk och det är alltid en drogfri beroende med egen erfarenhet som svarar.

Barn- och elevombudet(BEO) Länk till annan webbplats. har som uppgift att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. 

Barnombudsmannen (BO) Länk till annan webbplats. har en telefonlinje för dig som är under 18 år. Här får du reda på vilka rättigheter du har enligt barnkonventionen och hur du kan få hjälp. Det är gratis att ringa och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Barn- och ungdomslinjen IVO Länk till annan webbplats. - är till för dig som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem. Du kan använda Barn- och ungdomslinjen om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om något som inte funkar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt. Barn- och ungdomslinjen drivs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är en myndighet som ska se till att socialtjänsten, hälso- och sjukvården och LSS-verksamheter jobbar som de ska.

BRIS (Barnens rätt i samhället) Länk till annan webbplats. är en organisation som hjälper barn och ungdomar som är oroliga eller har problem. Det är gratis att ringa till Bris och alla under 18 år kan ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Bris ser inte vilket telefonnummer samtalet kommer från och det syns inte på telefonräkningen om någon har ringt till numret.

Brottsofferjouren för unga brottsoffer Länk till annan webbplats. hjälper dig om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller har någon i din närhet som utsatts för ett brott. Brottet behöver inte vara anmält. Det kostar inget att ringa dit och du kan vara anonym.

Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats. kan hjälpa personer som har blivit utsatta för brott.
Vi kan ge hjälp med information och med pengar. Men först ska du anmäla brottet till polisen.

Bup.se Länk till annan webbplats. svarar om olika svårigheter och problem. Du kan skriva anonymt. De som svarar på frågorna är kuratorer och psykologer som jobbar på bup, barn- och ungdomspsykiatrin.

Diskrimineringsmannen (DO) Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som har frågor om diskriminering. Du kan också anmäla till DO om du har blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning eller ålder.

Dopingjouren Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som undrar över något som har med anabola steroider och dopning att göra.

Drugsmart Länk till annan webbplats. är en sajt med information om alkohol och andra droger. Här kan du som är mellan 13-19 år anonymt ställa en fråga om alkohol, andra droger och missbruk. Du som har missbruk i familjen kan få hjälp att hitta en stödgrupp.

Frisk och fri - Riksföreningen mot ätstörningar Länk till annan webbplats. har en närståendelinje dit du som är närstående till någon som har en ätstörning kan ringa. Du får prata med någon som har egen erfarenhet av att vara närstående till någon med en ätstörning. Samtalet är gratis och du får vara anonym.

Föreningen Storasyster Länk till annan webbplats. ger råd och stöd till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De ger även stöd om du är anhörig till någon som blivit utsatt. Med Föreningen Storasyster kan du kan mejla och chatta. Du kan även få en chattsyster eller chattbror.

Riksorganisationen GAPF Länk till annan webbplats. – Glöm aldrig Pela och Fadime är en förening som arbetar mot hedersvåld. Du kan vända dig dit om du själv är utsatt eller om du är orolig för någon annan. De som jobbar där kan ge stöd och hjälp. Du får vara anonym och den du är i kontakt med har tystnadsplikt.

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats. är Röda korsets chattjour för dig som är under 25 år. Där du kan chatta anonymt om precis vad som helst.

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats. är en telefonjour som är öppen för alla, alla kvällar och nätter året om. Du kan ringa och prata om vad du vill. Du får vara anonym.

Killfrågor.se Länk till annan webbplats. - här kan du som känner dig som kille chatta anonymt när du behöver någon som lyssnar, stöttar och peppar. Du kan prata om vad du vill. De som svarar är vuxna volontärer.

Kuling.nu Länk till annan webbplats. finns för dig som har en psykiskt sjuk förälder. Här finns en chatt där du får prata med en vuxen som jobbar med att prata med unga som har det som du. Det finns också ett forum där du kan skriva om egna upplevelser eller läsa om andras.

Linnamottagningen Länk till annan webbplats. ger råd, stöd och skydd till tjejer och killar som blir begränsade, kontrollerade eller utsatta för våld av familj eller släkt. Du kan ringa anonymt till deras jourtelefon och det kostar inget.

Maskrosbarn Länk till annan webbplats. är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Du som är ungdom kan delta och få stöd på många olika sätt utifrån vad som passar just dig.

Novahuset Länk till annan webbplats. kan du kontakta om du eller någon du känner har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller varit med om sex som inte känts bra, online eller offline. Novahuset kan även hjälpa till med medföljning i samband med till exempel polisanmälan, rättegång, besök hos socialen eller läkare.

Pegasus Länk till annan webbplats. riktar sig till dig som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning, och som är hbtq-person mellan 15-25 år.

PrevenTell Länk till annan webbplats. är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

RFSL stödmottagning  Länk till annan webbplats. är till för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det.

Rädda Barnens Stödlinje Länk till annan webbplats. finns på flera språk som erbjuder barn, unga och föräldrar samtalsstöd och information på arabiska, dari, pashto, svenska och engelska.

Självmordslinjen Länk till annan webbplats. arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Du som har tankar på att ta ditt liv eller som har någon närstående som gör det kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.

Sluta-röka-linjen Länk till annan webbplats. är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa.

Somaya kvinno- och tjejjour Länk till annan webbplats. ger hjälp och stöd till dig som är tjej och är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck. Du kan ringa eller mejla och få hjälp på över 30 språk, bland annat arabiska, tigrinia,persiska, somaliska, spanska och engelska. Det är gratis att ringa och du får vara anonym.

SPES-Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd Länk till annan webbplats. finns för dig som förlorat en närstående genom självmord. Alla du träffar hos oss är själva efterlevande.

TRIS- Tjejers rätt i samhället  Länk till annan webbplats.Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Riskerar du att giftas bort? Eller behöver du bara prata av dig? Då kan du alltid vända dig till oss på TRIS.

Trygga barnen Länk till annan webbplats. Hit kan du som är upp till 25 år vända dig om du är orolig över att någon i din närhet dricker för mycket, tar andra droger, mår psykiskt dåligt, eller om det är något annat som oroar dig. Alla typer av frågor, funderingar och känslor är välkomna, inga problem är för stora eller för små för oss.

Unga i AA Länk till annan webbplats. - vänder sig till dig som har alkoholproblem eller är som orolig för någon i din närhet.

Ungdomsmottagning Dalarna online Länk till annan webbplats. Du som är mellan 13 och 25 år kan ladda hem appen Ung i Dalarna och prata med personal på ungdomsmottagningen via videosamtal. Du kan få hjälp och stöd med frågor om kroppen, psykisk hälsa, sex, relationer och mycket annat.

Unizon Länk till annan webbplats. samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.


Ungdomsmottagningen

Det finns en ungdomsmottagning i Ludvika. Ungdomsmottagningen är till för dig och kom ihåg att personalen har tystnadsplikt.

På UMO Länk till annan webbplats. hittar du information om verksamheten på Ludvikas Ungdomsmottagning.

På ungdomsmottagningen försöker man att svara på alla frågor, lyssna och ge råd till ungdomarna som kommer dit. Ingenting som sägs där förs vidare. Inget problem är för litet och ingen fråga är för dum.  

På ungdomsmottagningen gör många tjejer sin första gynundersökning och där säljs också kondomer.

Region Jönköpings län har publicerat dessa informationsfilmer:

Ungdomsmottagning Dalarna online

Via appen ”Ung i Dalarna” kan du som är mellan 13-24 år ha videosamtal med personal på ungdomsmottagning. Ungdomsmottagning Dalarna online är ett komplement till de fysiska mottagningarna som redan finns i länet. Du kan få hjälp och stöd med frågor om kroppen, psykisk hälsa, sex, alkohol, spelberoende, preventivmedel, relationer och annat, eller bara prata med någon.

Mer information finns på 1177.se/Dalarna/umd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtalsmottagningen Barn och Unga

Samtalsmottagningen Barn och Unga hör till Primärvården Region Dalarna. De hjälper barn och unga upp till 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och erbjuder råd och stöd, bedömning och behandling.

Det finns flera olika sätt att få kontakt med mottagningen. Ofta ringer föräldrar. Äldre tonåringar kan själva ta kontakt utifrån egna frågeställningar och behov.

Kontakta samtalsmottagningen

Telefon till samtalsmottagningen för barn och unga är 0240-49 53 90.

Telefontiden är helgfri måndag-torsdag klockan 8:15-9:30. Det går att lämna meddelande på telefonsvararen utanför telefontiden, då ringer de upp så snart de kan. 

Du kan hitta mer information om mottagningen på 1177 Vårdguiden, www.1177.se. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Mottagningen för individ- och familjeomsorgen,
Sociala frågor som rör barn och vuxna
0240-860 00, be att få prata med mottagningen på Utredningsenheten barn och familj.
Telefontid: 8:00-12:00, 14:00-16:00
Besöksadress: Ljunghällsvägen 45, Ludvika

Besök även sidan Elevhälsa

Sidan uppdaterades: