Lediga småhustomter och tomtkö

Det är kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde planerings marksektion som ansvarar för försäljning av kommunala småhustomter och kommunens tomtkö. Genom att anmäla sig till tomtkön och betala anmälningsavgiften kan man få möjlighet att köpa en småhustomt för villabebyggelse.

Tomtkö och tomtreservation

När ett nytt exploateringsområde med avstyckade tomter är klart, erbjuder vi tomterna till personer som står i tomtkön. Sökande får då möjlighet att göra en intresseanmälan/reservation på önskat område. Tomterna fördelas enligt plats i tomtkön och önskemål

Personen som fått ett erbjudande om tomt och tackat ja, får möjlighet att reservera en ledig tomt i en månad. För att under den tiden ordna med finansering, kontakta husleverantör, undersöka hur tomten får bebyggas med mera. När man valt att köpa en tomt av kommunen överlåts den med full äganderätt.

Regler för Ludvika kommuns tomtkö

Tomtköer

Det finns en tomtkö för hela Ludvika kommun. På ansökningsblanketten kryssar man i vilka orter man är intresserad av att köpa en tomt.

Exploateringsområden

När ett nytt exploateringsområde med avstyckade tomter är klara till försäljning publiceras information på hemsidan. Registrerade personer i tomtkön erhåller information om området och lediga tomter via e-post eller brev. De som är intresserade av en tomt anmäler då sitt intresse. Tomterna fördelas enligt plats i tomtkön och önskemål.

Tomtsökande

Rätt att ställa sig i kommunens tomtkö tillkommer fysisk person som fyllt 18 år och ej företräder byggföretag.

Registrering i tomtkö

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas på blankett som kan laddas ner för utskrift. Blanketten finns längst ner på denna sida. Ni kan även kontakta verksamhetsområde planerings marksektion och få blanketten skickad till er hemadress .

Äkta makar och sammanboende får endast lämna en ansökan. Om äktenskapet eller samboskapet upphör får sökande samt medsökande själva avgöra vem som ska överta köplatsen. Beslutet meddelas skriftligen med båda parters underskrift. Placeringen i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas.

Blankett och avgift skall ha inkommit till kommunen innan registrering kan ske. Bekräftelse på att ansökan och inbetalning har inkommit till kommunen meddelas i första hand via den e-postadress som uppgetts vid anmälan.

Avgift

Registreringsavgiften är en engångsavgift på 1000 kronor. Betalas till kommunens bankgiro 467-5088 betalningsmottagare Ludvika kommun. Ange tomtköavgift samt ditt namn på inbetalningen. Avgiften återbetalas ej.

Avvisat erbjudande

Varje sökande kan erhålla högst 3 erbjudanden om köp av tomt. Erbjudandet skall avse tre olika fördelningstillfällen. Om sökanden tackar nej 3 gånger eller inte svarat på erbjudandet avregistreras man ur tomtkön. Om man senare vill anmäla sig till tomtkön igen inplaceras sökanden efter det nya registreringsdatumet och registreringsavgift skall då erläggas.

 Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett bostadshus. Bygget skall vara påbörjat inom två år från köpeavtalets tecknande.

Om köparen inte inom två år från kontraktets tecknande fullgjort byggnadsskyldigheten har kommunen rätt att utan räntegottgörelse och med avdrag för kommunens övriga kostnader återköpa tomten för angiven köpeskilling. Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening om skäl finns som kan godtas av kommunen. Parterna skall då upprätta ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen.

 Kommunen kan i vissa fall skriva avtal med en exploatör (byggherre) om att förvärva småhustomt, max en tomt per exploateringsområde för att uppföra ett visningshus. Småhus ska i detta fall jämställas med parhus, kedjehus och radhus som upplåts med äganderätt. Fördelning av tomt till exploatör sker efter att personer i tomtkön fått sina erbjudanden.

Avregistrering

Sökanden som köpt tomt genom kommunen tas bort ur tomtkön.

Utträde

Sökanden som önskar utträde ur kön skall skriftligen anmäla detta till kultur- o samhällsutvecklingsförvaltningen planering. Sökanden blir då avregistrerad. Registreringsavgiften återbetalas ej.

Förtur

Kommunen kan, om särskilda skäl föreligger tilldela sökanden som registrerats i den ordinarie kön med förtur.

Sökanden som önskar förturstilldelning skall lämna in särskild ansökan till Kultur o Samhällsutvecklingsförvaltningen. I ansökan skall anges de skäl sökanden önskar åberopa för erhållande av förtur. Skälen skall bestyrkas.

Vid förturstilldelningen gäller att sökanden i den ordinarie kön bereds möjlighet att utse tomt före förtursökande. Detta innebär att inom ett område fördelas först samtliga objekt med undantag av de antal som utgör de beslutade förturer till den ordinarie kön. Därefter fördelas de övriga som förturer.

Adress och namnändring

Adress och namnändring skall omgående anmälas.
Via brev eller e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Färdiga tomter för villabebyggelse

Pris, areal, adress och övrig information finns vid respektive tomtbeskrivning. Kostnader som tillkommer är bland annat anslutning till vatten och avlopp, elanslutning, bygglov, bygganmälan, fiber, nybyggnadskarta och utsättning.

Se mer om vilka lediga tomter somm finns under respektive ort.

Lediga tomter i Fredriksberg

Lediga tomter på Anneforsvägen

Fastighet

Areal i kvadratmeter

Adress

Pris

Annefors 7:2

1185

Anneforsvägen 20

56 480:-

Annefors 7:4

1101

Anneforsvägen 26

55 808:-

Annefors 7:8

1106

Anneforsvägen 34

55 848:-

Annefors 7:9

1111

Anneforsvägen 36

55 888:-

 

Lediga tomter på Ringvägen, Nåsvägen och Ängsvägen

Fastighet

Areal i kvadratmeter

Adress

Pris

Fredriksberg 1:10

1073

Ringvägen 11

55 584:-

Fredriksberg 1:16

804

Ringvägen 10

53 432:-

Fredriksberg 1:17

985

Ringvägen 12

54 880:-

Fredriksberg 4:71

1575

Nåsvägen 13

59 600:-

Fredriksberg4:92

1484

Nåsvägen 12

58 872:-

Fredriksberg 4:76

1055

Ängsvägen 15

55 440:-

Fredriksberg 4:79

1115

Ängsvägen 17

55 920:-

Fredriksberg 4:80

1050

Ängsvägen 19

55 400:-

Fredriksberg 4:83

1110

Ängsvägen 21

55 880:-

 

 

 

 

Fredriksberg 4:86

1325

Ängsvägen 26

57 600:-

Fredriksberg 4:87

1375

Ängsvägen 24

58 000:-

Fredriksberg 4:90

1365

Ängsvägen 18

57 920:-

Fredriksberg 4:108

2284

Nåsvägen 16

65 272:-

Fredriksberg 4:96

1074

Nåsvägen 20

55 592:-

Fredriksberg 4:108

2284

Nåsvägen 16

65 272:-

Lediga tomter i Grangärde

Lediga tomter i Grangärde

Fastighet

Areal i kvadratmeter

Adress

Pris

Saxhyttan 4:392

1138

Snickarns väg 6

72 760:-

Saxhyttan 4:394

1072

Logvägen 2

71 440:-

Saxhyttan 4:398

891

Logvägen 3

67 820:-

Saxhyttan 4:430

931

Betesvägen 3

68 620:-

Saxhyttan 4:431

926

Betesvägen 5

68 520:-

Saxhyttan 4:443

854

Fogdtäppsvägen 1

67 080:-

Saxhyttan 4:444

940

Fogdtäppsvägen 3

68 800:-

Saxhyttan 4:445

986

Fogdtäppsvägen 5

69 720:-

Saxhyttan 4:446

881

Fogdtäppsvägen 7

67 620:-

Saxhyttan 4:447

882

Fogdtäppsvägen 9

67 640:-

Lediga tomter i Grängesberg

‌Lediga tomter i Grängesberg på Borrarevägen och Diskusvägen

Fastighet

Areal i kvadratmeter

Adress

Pris

Lisselmågtorpet 11:6


867

Borrarevägen 47

67 340:-

Lisselmågtorpet 11:7

846

Borrarevägen 49

66 920:-

Laritstorp 6:47

836

Diskusvägen 4

66 720:-

Laritstorp 6:48

983

Diskusvägen 6

69 660:-

Laritstorp 6:49

912

Diskusvägen 8

68 240:-

Laritstorp 6:50

912

Diskusvägen 10

68 240:-

Laritstorp 6:52

1012

Diskusvägen 14

70 240:-

Laritstorp 6:54

1056

Diskusvägen 7

71 120:-


Ledig tomter i Håksberg

Lediga tomter i Håksberg

Fastighet

Areal i kvadratmeter

Adress

Pris

Persbo 64:142

984

Lövstigen 37

69 680:-

Persbo 64:144

1260

Lövstigen 41

75 200:-

Persbo 64:152

1123

Lövstigen 50

72 460:-

Persbo 64:153

1109

Lövstigen 48

72 180:-

Persbo 64:154

1056

Lövstigen 46

71 120:-

Lediga tomter i Ludvika

Lediga tomter på Knutsbo

Areal i kvadratmeter

Adress

Pris

Notering
Inga lediga tomter förnärvarande

    
    
   Lediga tomter i Saxdalen

Lediga tomter i Saxdalen

Fastighet

Areal m²

Pris

Rävvåla 2:178

897

67 940 kronor

Rävvåla 2:179

937

68 740:-

Rävvåla 2:180

878

67 560:-

Rävvåla 2:181

872

67 440:-

Rävvåla 2:182

872

67 440:-

Rävvåla 2:183

903

68 060:-

Rävvåla 2:184

914

68 280:-

Rävvåla 2:185

881

67 620:-

Rävvåla 2:186

905

68 100:-

Lediga tomter i Sörvik

Lediga tomter i Sörvik

Fastighet

Areal m²

Adress

Pris

Sörvik 27:93

900

Västerbacksvägen 1

68 000:-

Sörvik 27:105

1224

Digervålavägen 9

74480:-Sörvik 27:106

1417

Digervålavägen 11

78 340:-Blankett till anmälan till tomtkön kan beställas genom  kultur- och samhällsutvecklings-förvaltningen verksamhetsområde planering eller ladda ner blankett Anmälan till tomtkö Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka in till adressen som framgår på blanketten

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: