Lediga småhustomter och tomtkö

  Det är kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde planerings marksektion som ansvarar för försäljning av kommunala småhustomter och kommunens tomtkö. Genom att anmäla sig till tomtkön och betala anmälningsavgiften kan man få möjlighet att köpa en småhustomt för villabebyggelse.

  Tomtkö och tomtreservation

  När ett nytt exploateringsområde med avstyckade tomter är klart, erbjuder vi tomterna till personer som står i tomtkön. Sökande får då möjlighet att göra en intresseanmälan/reservation på önskat område. Tomterna fördelas enligt plats i tomtkön och önskemål

  Personen som fått ett erbjudande om tomt och tackat ja, får möjlighet att reservera en ledig tomt i en månad. För att under den tiden ordna med finansering, kontakta husleverantör, undersöka hur tomten får bebyggas med mera. När man valt att köpa en tomt av kommunen överlåts den med full äganderätt.

  Regler för Ludvika kommuns tomtkö

  Tomtköer

  Det finns en tomtkö för hela Ludvika kommun. På ansökningsblanketten kryssar man i vilka orter man är intresserad av att köpa en tomt.

  Exploateringsområden

  När ett nytt exploateringsområde med avstyckade tomter är klara till försäljning publiceras information på hemsidan. Registrerade personer i tomtkön erhåller information om området och lediga tomter via e-post eller brev. De som är intresserade av en tomt anmäler då sitt intresse. Tomterna fördelas enligt plats i tomtkön och önskemål.

  Tomtsökande

  Rätt att ställa sig i kommunens tomtkö tillkommer fysisk person som fyllt 18 år och ej företräder byggföretag.

  Registrering i tomtkö

  Anmälan ska vara skriftlig och lämnas på blankett som kan laddas ner för utskrift. Blanketten finns längst ner på denna sida. Ni kan även kontakta verksamhetsområde planerings marksektion och få blanketten skickad till er hemadress .

  Äkta makar och sammanboende får endast lämna en ansökan. Om äktenskapet eller samboskapet upphör får sökande samt medsökande själva avgöra vem som ska överta köplatsen. Beslutet meddelas skriftligen med båda parters underskrift. Placeringen i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas.

  Blankett och avgift skall ha inkommit till kommunen innan registrering kan ske. Bekräftelse på att ansökan och inbetalning har inkommit till kommunen meddelas i första hand via den e-postadress som uppgetts vid anmälan.

  Avgift

  Registreringsavgiften är 1000 kronor. Betalas till kommunens bankgiro 467-5088 betalningsmottagare Ludvika kommun. Ange tomtköavgift samt ditt namn på inbetalningen. Avgiften återbetalas ej.

  Avvisat erbjudande

  Varje sökande kan erhålla högst 3 erbjudanden om köp av tomt. Erbjudandet skall avse tre olika fördelningstillfällen. Om sökanden tackar nej 3 gånger eller inte svarat på erbjudandet avregistreras man ur tomtkön. Om man senare vill anmäla sig till tomtkön igen inplaceras sökanden efter det nya registreringsdatumet och registreringsavgift skall då erläggas.

   Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett bostadshus. Bygget skall vara påbörjat inom två år från köpeavtalets tecknande.

  Om köparen inte inom två år från kontraktets tecknande fullgjort byggnadsskyldigheten har kommunen rätt att utan räntegottgörelse och med avdrag för kommunens övriga kostnader återköpa tomten för angiven köpeskilling. Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening om skäl finns som kan godtas av kommunen. Parterna skall då upprätta ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen.

   Kommunen kan i vissa fall skriva avtal med en exploatör (byggherre) om att förvärva småhustomt, max en tomt per exploateringsområde för att uppföra ett visningshus. Småhus ska i detta fall jämställas med parhus, kedjehus och radhus som upplåts med äganderätt. Fördelning av tomt till exploatör sker efter att personer i tomtkön fått sina erbjudanden.

  Avregistrering

  Sökanden som köpt tomt genom kommunen tas bort ur tomtkön.

  Utträde

  Sökanden som önskar utträde ur kön skall skriftligen anmäla detta till kultur- o samhällsutvecklingsförvaltningen planering. Sökanden blir då avregistrerad. Registreringsavgiften återbetalas ej.

  Förtur

  Kommunen kan, om särskilda skäl föreligger tilldela sökanden som registrerats i den ordinarie kön med förtur.

  Sökanden som önskar förturstilldelning skall lämna in särskild ansökan till Kultur o Samhällsutvecklingsförvaltningen. I ansökan skall anges de skäl sökanden önskar åberopa för erhållande av förtur. Skälen skall bestyrkas.

  Vid förturstilldelningen gäller att sökanden i den ordinarie kön bereds möjlighet att utse tomt före förtursökande. Detta innebär att inom ett område fördelas först samtliga objekt med undantag av de antal som utgör de beslutade förturer till den ordinarie kön. Därefter fördelas de övriga som förturer.

  Adress och namnändring

  Adress och namnändring skall omgående anmälas.
  Via brev eller e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

  Färdiga tomter för villabebyggelse

  Pris, areal, adress och övrig information finns vid respektive tomtbeskrivning. Kostnader som tillkommer är bland annat anslutning till vatten och avlopp, elanslutning, bygglov, bygganmälan, fiber, nybyggnadskarta och utsättning.

  Se mer om vilka lediga tomter somm finns under respektive ort.

  Lediga tomter i Fredriksberg

  Lediga tomter på Anneforsvägen

  Fastighet

  Areal i kvadratmeter

  Adress

  Pris

  Annefors 7:2

  1185

  Anneforsvägen 20

  56 480:-

  Annefors 7:4

  1101

  Anneforsvägen 26

  55 808:-

  Annefors 7:8

  1106

  Anneforsvägen 34

  55 848:-

  Annefors 7:9

  1111

  Anneforsvägen 36

  55 888:-

   

  Lediga tomter på Ringvägen, Nåsvägen och Ängsvägen

  Fastighet

  Areal i kvadratmeter

  Adress

  Pris

  Fredriksberg 1:10

  1073

  Ringvägen 11

  55 584:-

  Fredriksberg 1:16

  804

  Ringvägen 10

  53 432:-

  Fredriksberg 1:17

  985

  Ringvägen 12

  54 880:-

  Fredriksberg 4:71

  1575

  Nåsvägen 13

  59 600:-

  Fredriksberg 4:72

  1480

  Nåsvägen 11

  58 840:-

  Fredriksberg 4:76

  1055

  Ängsvägen 15

  55 440:-

  Fredriksberg 4:79

  1115

  Ängsvägen 17

  55 920:-

  Fredriksberg 4:80

  1050

  Ängsvägen 19

  55 400:-

  Fredriksberg 4:83

  1110

  Ängsvägen 21

  55 880:-

  Fredriksberg 4:85

  1015

  Ängsvägen 23

  55 120:-

  Fredriksberg 4:86

  1325

  Ängsvägen 26

  57 600:-

  Fredriksberg 4:87

  1375

  Ängsvägen 24

  58 000:-

  Fredriksberg 4:90

  1365

  Ängsvägen 18

  57 920:-

  Fredriksberg 4:92

  1484

  Nåsvägen 12

  58 872:-

  Fredriksberg 4:96

  1074

  Nåsvägen 20

  55 592:-

  Fredriksberg 4:108

  2284

  Nåsvägen 16

  65 272:-

  Lediga tomter i Grangärde

  Lediga tomter i Grangärde

  Fastighet

  Areal i kvadratmeter

  Adress

  Pris

  Saxhyttan 4:392

  1138

  Snickarns väg 6

  72 760:-

  Saxhyttan 4:394

  1072

  Logvägen 2

  71 440:-

  Saxhyttan 4:398

  891

  Logvägen 3

  67 820:-

  Saxhyttan 4:430

  931

  Betesvägen 3

  68 620:-

  Saxhyttan 4:431

  926

  Betesvägen 5

  68 520:-

  Saxhyttan 4:443

  854

  Fogdtäppsvägen 1

  67 080:-

  Saxhyttan 4:444

  940

  Fogdtäppsvägen 3

  68 800:-

  Saxhyttan 4:445

  986

  Fogdtäppsvägen 5

  69 720:-

  Saxhyttan 4:446

  881

  Fogdtäppsvägen 7

  67 620:-

  Saxhyttan 4:447

  882

  Fogdtäppsvägen 9

  67 640:-

  Lediga tomter i Grängesberg

  ‌Lediga tomter i Grängesberg på Borrarevägen och Diskusvägen

  Fastighet

  Areal i kvadratmeter

  Adress

  Pris

  Lisselmågtorpet 11:6


  867

  Borrarevägen 47

  67 340:-

  Lisselmågtorpet 11:7

  846

  Borrarevägen 49

  66 920:-

  Laritstorp 6:47

  836

  Diskusvägen 4

  66 720:-

  Laritstorp 6:48

  983

  Diskusvägen 6

  69 660:-

  Laritstorp 6:49

  912

  Diskusvägen 8

  68 240:-

  Laritstorp 6:50

  912

  Diskusvägen 10

  68 240:-

  Laritstorp 6:52

  1012

  Diskusvägen 14

  70 240:-

  Laritstorp 6:54

  1056

  Diskusvägen 7

  71 120:-


  Ledig tomter i Håksberg

  Lediga tomter i Håksberg

  Fastighet

  Areal i kvadratmeter

  Adress

  Pris

  Persbo 64:142

  984

  Lövstigen 37

  69 680:-

  Persbo 64:144

  1260

  Lövstigen 41

  75 200:-

  Persbo 64:152

  1123

  Lövstigen 50

  72 460:-

  Persbo 64:153

  1109

  Lövstigen 48

  72 180:-

  Persbo 64:154

  1056

  Lövstigen 46

  71 120:-

  Lediga tomter i Ludvika

  Lediga tomter på Knutsbo

  Areal i kvadratmeter

  Adress

  Pris

  Notering

  903

  Olvonet 3

  Olvonstigen 5

  75 075:-


  801

  Violen 3

  Violstigen 9

  70 025:-


  810

  Violen 4

  Violstigen 11

  70 250:-


  914

  Violen 8

  Violstigen 23

  72 850:-  Lediga tomter i Saxdalen

  Lediga tomter i Saxdalen

  Fastighet

  Areal m²

  Pris

  Rävvåla 2:178

  897

  67 940 kronor

  Rävvåla 2:179

  937

  68 740:-

  Rävvåla 2:180

  878

  67 560:-

  Rävvåla 2:181

  872

  67 440:-

  Rävvåla 2:182

  872

  67 440:-

  Rävvåla 2:183

  903

  68 060:-

  Rävvåla 2:184

  914

  68 280:-

  Rävvåla 2:185

  881

  67 620:-

  Rävvåla 2:186

  905

  68 100:-

  Lediga tomter i Sörvik

  Lediga tomter i Sörvik

  Fastighet

  Areal m²

  Adress

  Pris

  Sörvik 27:93

  900

  Västerbacksvägen 1

  68 000:-

  Sörvik 27:104 reserverad

  855

  Västerbacksvägen 2

  67 100:-

  Sörvik 27:105

  1224

  Digervålavägen 9

  74 480:-

  Sörvik 27:106

  1417

  Digervålavägen 11

  78 340:-


  Karta över lediga tomter i Sörvik


  Blankett till anmälan till tomtkön kan beställas genom  kultur- och samhällsutvecklings-förvaltningen verksamhetsområde planering eller ladda ner blankett Anmälan till tomtkö Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka in till adressen som framgår på blanketten

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.