Marnästjärn

En totalt 2,6 km lång led sträcker sig runt Marnästjärn. Längs leden finns färgmarkeringar så alla kan hitta runt. Du kommer också att hitta några grillplatser, vindskydd och bänkar. Så stanna upp och andas en stund, eller varför inte lyssna på fågellivet? Här kommer du nära naturen på bara några minuter, endast ett stenkast från centrum.

Marnästjärn, en av alla sjöar i centrala Ludvika.

Marnästjärn är en fågelsjö på 18 hektar. Tidigare var den en av Dalarnas förnämligaste fågelsjöar. Den ligger inne i Ludvika och omges av villabebyggelse, ett gruvmuseum och skogsmark. Från söder rinner det till en bäck i den östra kanten, på samma sida rinner frånflödet till Övre Hillen. En brant sluttning med skog går ned till den östra stranden av tjärnen.

Karta med markerad vandringsled runt Marnästjärn i Ludvika.

Kartan visar den markerade vandringsleden runt Marnästjärn i Ludvika.

Vegetation

Bladvass och kaveldun bildar en smal bård längs strän­derna. Längre ut avlöses vassen av näckrosor och här och där kan man hitta flytande mossvegetation.

I norr står en del ståtliga äldre lövträd, bland annat klibbal och sälg. Bäckarna som rinner in och ut ur tjärnen har en välutvecklad våtmarksvegetation.

Öppna ytor av högört bildar öar i det för övrigt busk- och trädrika bäckdraget. Delar av en före detta hagmark grän­sar till bäcken och tjärnens sydöstra hörn.

Östra sidans skogsmark är rik på lövträd. Gamla träd av rönn, asp och sälg förekommer. Där finns även två gamla tallar.

Förkortningarna i den här texten kommer från Sveriges rödlista Länk till annan webbplats., som i sin tur använder sig av en internationell standard. Kategorierna i rödlistan syftar till att ge en prognos för arternas risk att dö ut.

NT: Nära hotad

VU: Sårbar

Blåmes. Foto: H Axelsson

Blåmes

Fauna

Det är för fågellivet som Marnästjärn blev uppmärksammad, redan på 1950-talet.

Under 1960-talet pendlade antalet häckande skrattmås mellan 75 och 200 par. Under senaste åren har de kommit tillbaka och ett 50-tal par häckar. De första häckningarna av skrattmås i Dalarna var faktiskt i Marnästjärn.

Mer tillfälliga besök har gjorts av alfågel, dvärgmås, roskarl, dubbelbeckasin, strandskata, dvärgbeckasin, svarttärna, gräshoppsångare, flodsångare, kärrsångare och trastsångare.

I dag återstår en handfull av de arter som häckade när sjöns status som fågelsjö kulminerade. Ännu finns skäggdopping och sothöna, och i vassarna rörsångare och de alltmer ovanligare sävsångare och sävsparv (VU). Ett eller två par rörhöna brukar häcka, vilket är en få kända häckningsplatser i länet.

2014 häckade sångsvan och har sedan dess blivit stationära. Förr häckade knölsvan, men som i många andra sjöar och tjärnar är de försvunna.

Mindre hackspett (NT) häckar i de tätare lövskogspartierna. Samma miljö passar även för mindre flugsnappare (NT), grönsångare och härmsångare, som då och då kan höras från östra sidan.

Bäckarnas omgivningar är viktiga för ett rikt fågelliv. 182 fågelarter är rapporterade de senaste tio åren.

Till början av 1950-talet var stränderna kring tjärnen betydligt friare från träd och buskar, åtminstone de som inte låg mot bebyggelsen. Jordbruket var fortfarande i gång. Strandbete bedrevs i tjärnens södra ände och vid myn­ningen av bäcken. Närmare Knutsbotjärnen, efter bäcken låg det myråkrar, som dock hade upphört vid denna tid. Allt eftersom fick jordbruket allt svårare att hävda sig gentemot bebyggelsen, när Ludvika stad växte.

Värdeomdöme

Marnästjärnens betydelse för de häckande fåglarna har försämrats, antagligen på grund av mer rovfisk och dålig sikt. Större mängd skrattmås har slutat häcka. Kvar finns enstaka par skäggdopping, sothöna, kricka, rörhöna och gräsand.

Den strandnära vegetationen har stor betydelse för småfåglar och inte minst för mindre hackspett (NT). Strandpromenaden underhålls vilket har ett stort värde för närboende.

Området har vissa förekomster av rödlistade arter, vissa ekologiska förutsättningar och är av betydelse för variation av biotoper på lokal nivå, vilket ger Visst naturvärde (Naturvärdeklass 3).

Etablering av bäver efter bäcken som rinner in i tjärnen berikar mångfalden av livsmiljöer och skapar stor mängd död ved, vilket gynnar insekter och övrig lägre fauna. Ett fynd av bredfotad rörbock (VU) finns från 1927 av Karl-Herman Forsslund. Fyndet finns på Naturhistoriska Riksmuseet. Det är nordlig art, som kan finnas kvar i Marnästjärnen.

Skäggdoppingar: Foto: H Axelsson.

Skäggdoppingar.

För att skapa vandringsleden kring fågelområde Marnästjärn och på annat sätt förbättra tillgänglighetet till Marnästjärn har Ludvika kommun sökt och fått bidrag. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är därmed medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: