Genomfart Ludvika

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

Aktuellt
Nya väg 50 från infarten till Lyviksberget ner mot riksvägens korsning med Gonäsvägen öppnades upp i somras.

Just nu pågår flera arbeten i projektet skriver Trafivkerket på sin hemsida. Bland annat arbetar man med formning och armering av den nya gång- och cykelporten under Snöåvägen. Korsningen väg 50 - Lärkvägen öppnades upp strax före jul.

Längs med gamla Grängesbergsvägen fortsätter byggnadet av bullerplank som ska ge de boenden efter vägen en bättre boendemiljö.

Längs Valhallavägen pågår VA-arbeten samt bygge av ny lokalgata. Under tiden arbetena pågår kommer gång- och cykelvägar i området att påverkas och ledas om i perioder. Gång- och cykeltrafikanterna hänvisas under tiden till parallella vägar med hjälp av tillfälliga orange hänvisningspilar.

Projektet vädjar till samtliga fordonsförare att ta hänsyn till dem som arbetar och de boende efter omledningsvägar genom att sänka hastigheten.

Projektet är uppdelat i tre huvuddelar. Sträckan Lyviksberget - Valhallavägen utgör huvuddel 1, sträckan Mossplan - Kajvägen utgör huvuddel 2 medan ombyggnation av resecentrum är huvuddel 3.

Huvuddel 1 beräknas bli klar 2022 och huvuddel 2 beräknas bli klar under 2023. Även ombyggnationen av resecentrum beräknas bli klart under 2023.

Projektet i övrigt
Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

Konstnärlig gestaltning i gångtunnel

I samband med rustning och till viss del ombyggnation av gång- och cykeltunneln mellan stationsområdet och centrum/ Carlavägen satsar Ludvika kommun på att låta en konstnär eller ett konstnärsteam utforma och uppföra en platsspecifik konstnärlig gestaltning.

Detta så kallade "open call" är nu avslutat.

Information

Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se


Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation till Trafikverket, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Handlingar och relaterad information.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: