Så kan du påverka

Det finns flera olika sätt att påverka i kommunen.

Rösta i kommunalvalet

I Sverige genomförs kommunalval vart fjärde år. Valet ordnas alltid andra söndagen i september, samtidigt som riksdagsvalet. För att få rösta i kommunalvalet behöver du inte vara svensk medborgare, men du måste vara bosatt i kommunen. Är du utländsk medborgare måste du ha varit bosatt i kommunen och folkbokförd i Sverige de senaste tre åren om du inte kommer från något av EU:s medlemsländer eller är medborgare i Island eller Norge.

Genom att rösta påverkar du vem som ska styra kommunen. Om något parti får ensam majoritet (minst hälften av platserna i fullmäktige) kan det partiet ensamt styra kommunen. Om inget parti fått mer än hälften av platserna i fullmäktige behöver två eller flera partier gå ihop och samarbeta.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund inleder fullmäktiges sammanträde och sker före upprop. Under frågestunden besvaras frågor från allmänheten. Frågorna ska vara av allmänt intresse och de besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd frågan berör.

För svar krävs att frågeställaren är närvarande under allmänhetens frågestund.

Om du vill ställa en fråga ska du lämna den senast en vecka innan sammanträdet till:

Ludvika kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

771 82 Ludvika

 

Frågan kan även skickas elektroniskt till info@ludvika.se.

Synpunkter på vår verksamhet

Om du har synpunkter på vår verksamhet, vår service eller vårt agerande vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss då de hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Dina synpunkter blir en offentlig handling

Dina synpunkter blir en offentlig handling vid registreringen i våra ärendehanteringssystem. Efter att ärendet handlagts får du besked om vilken åtgärd det leder till.

Påverka den fysiska miljön

Kommunen har ansvar för samhällsplaneringen. Detaljplaner styr hur ett område får bebyggas, vilka vägar och grönområden där ska vara och vad området får användas till. Ofta berörs många i det tänkta planområdet. Boende, företagare och övriga kommunmedlemmar har möjlighet att komma med synpunkter på planerna innan politikerna fattar beslut om dem. Det här görs på samrådsmöten. Du hittar information om aktuella planer och samråd på kommunens sida om pågående planärenden.

Överklagan av beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Alla kommunmedlemmar kan laglighetspröva ett beslut. En överklagan genom förvaltningsbesvär kan endast den person som berörs av beslutet göra.

Du hittar mera information om de två typerna av överklagan och hur du ska gå tillväga på sidan Överklaga ett beslut.

Ung i kommunen — Så kan du påverka!

Du är som ung har flera olika möjigheter att påverka i kommunen. Läs mer på sidorna under Ung i kommunen.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: