Arbetsmarknadsinsatser

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

Ludvika kommuns arbetsmarknad och integration (AMI) samarbetar med aktörer som Arbetsförmedlingen och Ludvika kommuns mottagning för individ- och familjeomsorg (IFO) för att erbjuda åtgärder till arbetssökande.

Åtgärderna är individanpassade och syftar till att öka individens möjligheter att klara egen försörjning genom arbete eller studier.

Genom att erbjuda praktik eller studiemotiverande insatser till den som står utanför arbetsmarknaden skapas bättre förutsättningar till egen försörjning.

Så gör du

Individer som har försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) vänder sig till sin handläggare på Ludvika kommuns individ- och familjeomsorg (IFO) för att få möjlighet till stöd av arbetsmarknad och integration (AMI).

Om du är arbetslös ska du alltid kontakta Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen är ofta en förutsättning för att kunna delta i kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Ludvikamodellen

Ludvikamodellen bygger på ett samverkande arbetssätt mellan kommunens verksamhetsområde arbetsmarknad och integration (AMI), Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) och individ- och familjeomsorgen (IFO).

Arbetssättet innebär att medborgaren som har behov av ekonomiskt bistånd vid ett första möte får träffa en handläggare från kommunens verksamhetsområde arbetsmarknad och integration samt en socialsekreterare från individ- och familjeomsorgen för en gemensam kartläggning och förslag på insats.

AMI-Arbete

AMI-Arbete är en verksamhet hos kommunens arbetsmarknad och integration (AMI) och finns till för dig som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.

I AMI-Arbete arbetar handledare som stöttar dig så att du kan finna och få användning för dina styrkor och förmågor. Syftet är att stärka dina chanser att komma till egen försörjning via arbete eller studier.

Det finns inte en lösning som passar alla, utan handledarna i AMI-Arbete utgår ifrån dina behov när stödet utformas.

Några exempel på aktiviteter som kan bli aktuella är:

 • Enskilda samtal
 • Arbetspraktik
 • Jobbsökaraktiviteter
 • Arbete med den personliga utvecklingen
 • Gruppverksamheter
 • Bransch- och yrkeskännedom
 • Studiebesök på företag
 • Stöd i kontakter med arbetsgivare

UMA – unga med aktivitetsersättning

Projektet Unga med aktivitetsersättning riktar sig mot målgruppen unga vuxna med aktivitetsersättning 19-29 år, samt ungdom 19-24 år med ingen aktivitet eller ersättning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Ludvika kommuns individ- och familjeomsorg (IFO). Målet är att få egen försörjning genom arbete eller studier.

Att medverka i projektet innebär att du får stöd i att hitta dina egna svar på vad du vill och hur du kan nå dit.

Stödet kan till exempel innebära:

 • att få kontakt med arbetsgivare eller skolor,
 • att stärka din väg att närma dig arbetsmarknaden,
 • att få kunskap om arbetsmarknaden och dina styrkor.

Stödet är individanpassat efter dig och dina behov.

Exempel på aktiviteter i projektet är:

 • Enskilda samtal
 • Praktik
 • Kunskap om hur det fungerar på arbetsplatser
 • Kunskap om vad ett arbete innebär
 • Bransch- och yrkeskännedom
 • Studiebesök på företag eller skolor
 • Stöd i kontakter med arbetsgivare
 • Skapande av ansökningshandlingar och övning i intervjuteknik
 • Arbete med den personliga utvecklingen

Kontakta Ludvika kommuns växel 0240-860 00.

AMI-Studier

AMI-Studier riktar sig till vuxna som har försörjningsstöd. I AMI-Studier arbetar vi med att ge mer kunskap om det svenska samhället och stöd i utvecklingen av språket. Varje deltagare får personlig hjälp med att se vad han eller hon kan och vill. Tillsammans sätter vi upp mål och gör en planering för att nå dit.

AMI-Studier är indelad i två delar; AMI-Grupp och Individuell coachning

Delta i AMI-Studier

Det går att börja i AMI-Studier under hela året. Vi håller till på Brunnsviks folkhögskola. För att komma till Brunnsvik, ta buss 295. På Brunnsvik finns kylskåp att förvara mat i och mikrovågsugn att värma maten i. Gratis parkering finns vid skolan.

AMI-Studier – en del av Ludvikamodellen

AMI-Studier är en del av arbetsmarknad och integration (AMI), som ingår i Ludvikamodellen. Ludvikamodellen är ett samarbete inom Ludvika kommun som i olika steg leder individen närmare målet självförsörjning. I Ludvikamodellen samarbetar arbetsmarknad och integration (AMi), näringslivsenheten, IFO och VBU.

Syftet med AMI-Studier är att individen ska kunna få möjlighet att förbättra sina kunskaper i det svenska språket, samtidigt som det skapas en individuell kartläggning och planering för hur individen ska nå sina individuellt uppsatta mål.”

Arbetsträning

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen har du möjlighet att få arbetsträning på någon av de verksamheter som arbetsmarknad och integration (AMI) har. Det finns verksamheter som till exempel café, snickeri och växthus.

 • Det är Arbetsförmedlingen tillsammans med kommunens arbetsmarknad och integrationsenhet som avgör om du kan få arbetsträning.
 • Du får möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.
 • Du får erfarenhet och referenser och kan komma närmare arbetsmarknaden.
 • Arbetsträning kan vara från en månad till flera månader, från deltid till heltid anpassat utifrån deltagarens behov.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Praktikförmedling

Ludvika kommuns verksamhetsområde arbetsmarknad och integration (AMI) har det övergripande ansvaret för att förmedla praktikplatser inom den kommunala organisationen.

Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer kan vända sig till arbetsmarknad och integration (AMI) vid behov av praktik eller arbetsträning. Målgrupp är den som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Feriejobb

Ludvika kommuns arbetsmarknad och integration (AMI) erbjuder feriejobb i delar av kommunens verksamhet samt inom föreningslivet.

Feriejobb erbjuds skolungdomar folkbokförda i Ludvika kommun och tillhöra åldersgruppen som går ut 9:an, 1:an eller 2:an på gymnasiet.

Mer information om feriejobb och hur du ansöker om dessa kan du läsa under Feriejobb. Där hittar du även kontaktuppgifter till Praktik- och feriesamordnaren.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: