Värmepump

En värmepump fungerar efter samma princip som ett kylskåp. Värmen inne i kylskåpet flyttas till utsidan och maten blir kall samtidigt som luften utanför kylskåpet värms upp. På samma sätt hämtar en värmepump värme från till exempel yt- och grundvatten, jord och berg och avger den i bostaden.

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som flyttar värmen till husets uppvärmningssystem.

Om värmepumpar

Att använda en värmepump för att värma ditt hus kan vara både effektivt, spara energi och minska din miljöpåverkan. Du kan välja mellan flera olika modeller. En värmepump hämtar värme ur antingen uteluften, ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet eller ur sjön. Det fungerar även om energikällans temperatur bara är några enstaka grader över noll.

Värmen fördelas sedan inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, ventilationssystem (via uppvärmd tilluft) eller genom varmluft (med hjälp av en fläkt).

Har ditt hus en låg energianvändning kan uteluft vara ett alternativ som värmekälla till värmepumpen. Har huset en hög energianvändning kan värmekällan vara mark, berg, grundvatten eller sjö.

För dig som bor i villa, radhus eller annat småhus

Om du bor i villa, radhus eller annat småhus kan en värmepump vara ett bra sätt att värma upp huset. En bra pump kan täcka upp till 95 procent av husets behov av värme. Resten av värmebehovet täcks av en annan värmekälla eller av el genom värmepumpen.

Så här gör du

Som privatperson måste du anlita certifierad kylfirma för installation av värmepump. Värmepumpar innehåller köldmedier och måste därför årligen läckagekontrolleras, gäller ej värmepumpar som vid eventuellt utsläpp släpper ut köldmedia med mindre är 5000 koldioxidekvivalenter.

Att ansöka om tillstånd för värmepump

När du fyller i blanketten är det vissa uppgifter som vi vill att du ska lämna. I vissa fall kan du behöva kolla upp fakta i förväg. Det här är några av de frågor vi vill ha svar på:

  • Vilken fastighetsbeteckning är det på den plats där pumpen ska placeras?
  • Vilken uteffekt värmepumpen har?
  • Vilken mängd och sort av köldmedium?
  • Vilken mängd och sort av vätska i kollektorsystemet?
  • Har fastigheten kommunalt vatten eller inte?
  • Namn på installatör och eventuell borrare.

Du ska även skicka med en tomtkarta i skala, samt intyg från grannen om ett bergvärmehål ska placeras mindre än 10 meter från din tomtgräns. Du kan läsa mer om detta på ansökningsblanketten.

Om anmälan berör annans fastighet

Verksamhetsområde miljö och bygg handlägger arbetet med anmälan om värmesystem. Om anmälan berör annan fastighet än anmälarens, ska medgivande ges från berörd fastighetsägare.

Om åtgärden berör kommunalägd mark ska alltid ett separat och skriftligt medgivande finnas innan några åtgärder görs på kommunens mark, ett sådant handläggs av kommunens mark- och exploateringsenhet. Kommunen är dock restriktiv med att upplåta mark.

Att ta kommunens mark (eller någon annans än din egen) i bruk utan deras medgivande är inte lovligt.  Brottsbalken 8 kapitlet reglerar frågan kring privatisering av annans mark, som kan betraktas som egenmäktig förfarande vilket är straffbart.

Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på var fastighetsgränsen går och att hålla sig inom den.

Vad kostar det att få tillstånd?

När du ansöker om tillstånd för att installera en värmepump faktureras en avgift baserad på nedlagd handläggningstid enligt Myndighetsnämnden miljö och byggs taxa som har fastställts av kommunfullmäktige.

Hur lång tid tar det att få tillstånd?

När vi har fått in en komplett ansökan från dig, ska du få ett beslut inom cirka 15 dagar.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

 

Sidan uppdaterades: