Förbränningsanläggning

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt, skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Verksamheter som driver eller tänker driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda installerade tillförda effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Nya medelstora förbränningsanläggningar kan i vissa fall överstiga 50 megawatt. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket.

Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

När ska anläggningen registreras?

Nya förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart och får inte tas i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare enligt övergångsreglerna i förordningen. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Registreringskrav

Det finns en särskild Förordning om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade. De anläggningar som omfattas av förordningen registreras av verksamhetsområde miljö och bygg. Använd vår e-tjänst för att underrätta oss om din förbränningsanläggning.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från kravet på registrering. Det gäller till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Ludvika kommun.

Tillstånds- eller anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

Förbränningsanläggningar kan även omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen och kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till. Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Ludvika kommun.

Spendrups Bryggeri AB
Panna 1
Drifttagen: 2014-10-15

Panna 2
Drifttagen: 1985-06-30

Panna 3
Drifttagen: 1992-06-30

Hitachi Energy Sweden AB
Panna 1
Drifttagen: 1986-06-05

Västerbergslagens Energi AB
LVC 2 (3 pannor)
Drifttagna: 1987-06-30

LVC 4 (2 pannor)
Drifttagna: 1999-10-31

LVC 5
Drifttagen: 1988-01-01

LVC 9
Panna 1
Drifttagen: 2021-10-31

Panna 2
Drifttagen: 2019-10-31

Panna 3
Drifttagen: 2019-10-31

GVC 3
Panna 1
Drifttagen: 2002-01-01

Panna 2
Drifttagen: 2003-01-01

Utsläppsmätningar

Mätningar av miljöfarliga ämnen i utsläpp till luft ska göras regelbundet. Tidsintervallen för mätningarna varierar beroende på förbränningsanläggningens storlek. Verksamhetsutövaren ska även dokumentera och hantera mätresultat från kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att verksamhetsområde miljö och bygg, som är tillsynsmyndigheten, kan kontrollera att begränsningsvärdena följs.

Informera verksamhetsområde miljö och bygg

Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera verksamhetsområde miljö och bygg om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen.

Verksamhetsutövaren ska även snarast möjligt informera om ett begränsningsvärde inte följs. Verksamhetsutövaren ska samtidigt kunna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Kontakta oss

 

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg


miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

 

Sidan uppdaterades: