Samverkan för bättre service i landsbygder

Landsbygderna i Ludvika är många och varierande. Vi har skogslandskap, sjölandskap och fin stadsnära landsbygd. Land och stad växer i samverkan med varandra och det är just den helheten och närheten till varandra som bidrar till kommunens attraktivitet.

Näringslivet på landsbygden är en förutsättning och en grund för tillväxt, självfallet genom att erbjuda arbetstillfällen men också genom att bidra till att skapa lokala marknader.

Mötesplats Fredriksberg

Välkommen till mötesplats Fredriksberg! Här kan du få hjälp med en del av kommunens tjänster nära dig. Läs mer på sidan Mötesplats Fredriksberg.

Extra satsning på att stärka samverkan för bättre service i landsbygder

Tillväxtverket har beviljat vår ansökan om stärkt samverkan lokalt för bättre service. Projektet fokuserar på Fredriksberg.

I våras hade Tillväxtverket en utlysning med extra pengar för att stärkt samverkan på landsbygden. Ludvika kommun sökte och har nu som en av 15 kommuner i landet beviljats stöd.

Ludvika kommun ska revidera sin översiktsplan och dessutom ta fram en detaljplan för orten Fredriksberg som ligger i fokus för projektet. Målet är att ta in service som ett perspektiv i planeringen och att bli bättre på att samverka kring landsbygdsfrågor.

Planerade insatser

  • Etablera och genomföra samarbeten med lokalsamhället genom en fördjupad förstudie för ortens utvecklingsmöjligheter. En nulägesanalys av den kommersiella servicen och inventering av ekonomiska analyser och fördjupade statistiska analyser ska belysa de lokala förutsättningarna och även olika utvecklingsscenarier.
  • En lokal referensgrupp som träffas i samband med kommunens deltagande i nationella erfarenhetsutbyten för att förmedla idéer och tankar åt båda hållen. Lokala träffar sker regelbundet under projektets gång.
  • Utveckla interna arbetssätt och rutiner för att arbetet ska bli långsiktigt genom att skapa delaktighet och engagemang i kreativa samarbeten mellan förvaltningar. Ofta finns önskemål eller förväntningar från lokalsamhället som rör flera av kommunens förvaltningar, och därför inte hanteras som en helhet. Service är en sådan fråga där kommens arbete behöver ses över för att vara effektivt.
  • Delta i gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Förväntat resultat

Ludvika kommun vill att de olika enheterna i kommunen får en tydligare samverkan runt landsbygdernas frågor. Samtalen med lokalsamhället ska bli en inkluderad del i den kommunikationsmodell som genomsyrar den lokala företagsutvecklingen tillsammans med kommunens olika enheter. Kommunen vill också identifiera statistiska verktyg för en god lokal utveckling av samhället, och att landsbygdens olika perspektiv belyses tydligare i översiktsplanen.

Kontakta oss

Frågor?

Frågor om projektet i Ludvika kommun besvaras av service- och landsbygdsutvecklare Lena Kansbod, lena.kansbod@ludvika.se0240-860 76.

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: