Det här är Östansbo förskola

Östansbo förskola som ligger i södra delen av Ludvika, öppnades 1977 och tillhör Lorensberga skolområde.
De tre avdelningarna, har plats för 58 barn i åldern 1-5 år.

Förskolan finns i samma byggnad som Östansbo skola och strax intill  ligger också Lorensbergaskolan. Närheten till  förskoleklass, skola och fritidshem  främjar en god kontakt mellan personal i de olika verksamheterna och bidrar till en mjuk övergång för barnen.

Östansbo förskola är belägen i tätortens yttre område med närhet till skog och med en stor förskolegård som ger goda möjligheter till utevistelse.

Förskolan är en av länets partnerförskolor vilket innebär ett nära samarbete med Högskolan Dalarna. Läs mer om detta under Lokala dokument


Vår profil

Trygghet, glädje och förtroende. Med dessa hörnpelare som grund, bedriver elva pedagoger en verksamhet i ständig utveckling och förändring, utifrån våra barngruppers behov.

I arbetslaget sker fortlöpande diskussioner och reflektioner utifrån de utmaningar och möjligheter som möter oss varje dag.

Läroplanen

Som i alla förskolor i Sverige bedrivs verksamheten enligt riktlinjerna i skolverkets Läroplan för förskolan.

Med denna som grund har varje förskola möjlighet att skapa sin egen profil, sitt eget sätt att arbeta mot  de mål som finns för vår verksamhet. Under några år har vi på Östansbo förskola arbetat intensivt med att utveckla vår verksamhet och i detta arbete har vi valt att fokusera på barnens lärande miljö och på den pedagogiska dokumentationen.

Lärande miljö

  • Vår strävan är  att skapa en lärandemiljö som i så hög grad som möjligt lockar till lek, samspel, kreativitet och upptäckarlust.
  • Vi tror på barnets egen inneboende lust att lära och vill ge alla barn en chans att själva söka kunskap tillsammans med oss pedagoger i stället för att  vi pedagoger levererar "färdiga svar".
  • Vi vill att det  ständigt ska finnas spännande, utmanande och roligt material tillgängligt för barnen. Det finns alltid en möjlighet att förändra möbleringen på avdelningarna och valet av lekmaterial när barnens behov ändras.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation, som vi ser det, innebär att man dokumenterar (antecknar, fotograferar mm) det som sker i förskolan och låter detta bli grunden för den fortsatta verksamheten. Det viktiga är att dokumentationen synliggörs för alla. Barn, pedagoger och föräldrar.                                                                               

För det enskilda barnet innebär det en möjlighet att se sin egen utveckling och sitt lärande. Samtidigt visar vi också barnen, att deras lek och inlärning är viktig och vi tror att detta leder till en ökad tilltro till den egna förmågan.
Pedagogerna  får, genom att reflektera och diskutera runt det insamlade, ett mycket viktigt verktyg för att utveckla och förbättra verksamheten.
Föräldrarna får en möjlighet till insyn i vad som  händer på förskolan och ett samtalsämne med barnen kring deras lärande.

Grön Flagg

Östansbo förskola erhöll 2012 Grön Flagg Länk till annan webbplats., ett internationellt certifikat för förskolor och skolor och ett verktyg för att arbeta handlingsinriktat med hållbar utveckling. Vår handlingsplan omfattade i ett första steg området Livsstil och hälsa och har sedan utvidgats till att omfatta Klimat och energi och senast Närmiljö. Vår handlingsplan hittar du under Lokala dokument. 

Vill du veta mer? Ring eller besök oss gärna.

Förskolan  Östansbo, utegård med gräs, träd och gungor.
Förskolan Östansbo, lekhus på gården.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: